Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Axonkids: Kommuniké från årstämman

· Till ordförande för årsstämman valdes Thomas Bräutigam.
· Vid stämman var 4 649 222 (56,7%) aktier av totalt 8 200 000
aktier representerade.

· Stämman beslutade:
a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår
2015.

b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag;
samt

c. att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
2015 års förvaltning, samt att bevilja Tony Qvist som verkställande
direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2015 års förvaltning.

· Stämman beslutade att välja Thomas Bräutigam till styrelsens
ordförande för tiden fram till nästa årsstämma 2017. Stämman
beslutade, att till övriga styrelseledamöter för tiden fram till
nästa årsstämma 2017 att välja Daniel Johansson, Peter Schön och Tony
Qvist.

· Val av revisorer beslutade stämman att för tiden fram till
årsstämman 2017 omvälja KPMG AB, med den auktoriserade revisorn
Lars-Ola Jäxvik som huvudrevisor.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen om 240,000 kr till
styrelseordföranden och 120,000 kr till envar övrig stämmovald
ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga
rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättnings-
och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till anställda samt ledamöter och
suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

· Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

· Stämman beslutade att valberedning skall upprättas och ska bestå
av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall före det tredje
kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna och i samråd
med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra
valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida
på aktietorget senast sex månader före årsstämman 2017. I händelse av
att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om
valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till
valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift
är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till
årsstämma 2017 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till
stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.
Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall
procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens
förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan
offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

· Noterades att samtliga beslut på stämman fattats enhälligt.
För ytterligare information om årsstämman kontakta VD Daniel
Johansson,

tel. 0704-56 67 33 eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB

AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning
mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning i
bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den
Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en
insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända
enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/kommunike-fran-arstamman,c2009725
http://mb.cision.com/Main/11633/2009725/516086.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.