Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-27

Azelio: Azelios företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 28 november 2019 tillkännagav Azelio AB (publ) ("Azelio" eller
"Bolaget") att styrelsen i enlighet med bemyndigandet beviljat av
extra bolagsstämman den 26 november 2019 hade beslutat om en delvis
garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor
("Företrädesemissionen"). Azelio meddelar att det preliminära
utfallet för Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden
avslutades den 23 december 2019, indikerar att Företrädemissionen är
övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva
utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 350
miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till
Företrädeemissionen.

"Vi är mycket nöjda med det starka intresset för att delta i
företrädesemissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Vidare
ser vi en stark efterfrågan på vår teknologi och stora möjligheter
att bidra till en ökad användning av förnybara energislag. Medlen
från företrädesemissionen kommer att hjälpa oss en god bit på vägen
mot att nå ut till marknaden på bred front."

Jonas Eklind, CEO

Om Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 5 december 2019 var registrerade av
Euroclear Sweden AB som aktieägare i Azelio hade företrädesrätt att
teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje på avstämningsdagen
innehavd aktie i Azelio erhölls en (1) teckningsrätt. Sex (6)
teckningsrätter berättigade till teckning av sju (7) nya aktier till
en teckningskurs om 7,10 kronor. Dessutom erbjöds befintliga
aktieägare och nya investerare möjligheten att teckna aktier utan
teckningsrätter.

Preliminärt utfall

Det preliminära utfallet indikerar att cirka 35,7 miljoner aktier,
motsvarande cirka 72 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats
med teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar
mottagits om att teckna cirka 18,1 miljoner aktier utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 37 procent av de erbjudna
aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att
Företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden
kommer att behöva utnyttjas.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat
den 4 december 2019. Meddelande om tilldelning till de personer som
tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 30
december 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant
senast på avräkningsdagen den 3 januari 2020, i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via
en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med
deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har
tilldelats aktier kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall

Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att
publiceras på eller omkring den 30 december 2019. Sista dag för
handel med betalda tecknade aktier (BTAer) kommer att vara den 3
januari 2020. De nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter
förväntas att handlas på Nasdaq First North Growth Market cirka den
10 januari 2020.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar
Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande klockan 07:30 CET den 27 december 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind - CEO

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 709 40 35 80

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på
Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för
produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande
med sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar
och sin unika förmåga att lagra energi under lång tid för produktion
av hållbar elektricitet under 13 h vid nominell effekt, till en låg
kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg
och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål,
samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan
starten 2008 har Bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk
utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte
företaget namn från Cleanenergy till Azelio och i december 2018
noterades Bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified
Adviser.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras
eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland,
Hong Kong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan
utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA
eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden
som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska" ,
"bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får",
"planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar",
"såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller
särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell
ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets
verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som
påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare
antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska,
rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska
förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive,
men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder
och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna
vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva
sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var
rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända
och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra
viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan
ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att
faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som
uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid
den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare
uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer
detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets
verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/azelio/r/azelios-foretradesemission-overteckn...
https://mb.cision.com/Main/16031/2998645/1167462.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.