Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Azelio: Kallelse till årsstämma i Azelio AB (publ)

Aktieägarna i Azelio AB (publ), org.nr 556714-7607, med säte i
Göteborg, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 klockan 10.00
i bolagets lokaler på Lindholmsplatsen 1 i Göteborg.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8
maj 2020,

dels senast den 8 maj 2020 klockan 16.00 anmäla sig hos bolaget för
deltagande vid stämman till adress Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål eller
via e-post till info@azelio.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter,
registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd den 8 maj 2020, och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på www.azelio.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Azelio uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.azelio.com. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen
den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Forsbrogatan
4, 662 34 Åmål. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska
då skickas till info@azelio.com. Om aktieägaren är en juridisk person
ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom
ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av
coronaviruset (covid-19) har bolaget vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 14 maj 2020. Åtgärderna
vidtas för att minska risken för smittspridning.

· Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud.
Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber,
andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i
kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja
sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns
tillgängliga på www.azelio.com.

· Externa gäster kommer inte att bjudas in.
· Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
· Inget anförande av verkställande direktören kommer att genomföras
på stämman. .

· Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att
inskränka aktieägarnas rättigheter.

· Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information och
rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess
effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och bolaget följer
utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande
bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att
publiceras på bolagets webbplats, www.azelio.com.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 91 752 900 aktier i bolaget
vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter.
12a. Bo Dankis

12b. Bertil Villard

12c. Kent Janér

12d. Pär Nuder

12e. Mattias Bergman

12f. Hicham Bouzekri

12g. Sigrun Hjelmquist

13. Val av styrelseordförande.

Bo Dankis

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera nya aktier.

17. Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av
teckningsoptioner.

18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet
styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter,
arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och
styrelseordförande, och val av revisorer och revisorssuppleanter
(ärende 1 och 10-14)

Bolagets valberedning har avgivit följande förslag till beslut:

· att Bo Dankis, eller den som valberedningen utser vid hans
förhinder, utses till ordförande vid stämman (punkt 1).

· att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan
suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt
10).

· att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor
vardera i styrelsearvode, att ledamöterna i finanskommittén som inte
är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att
ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget
ska erhålla 30 000 kronor vardera, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Om styrelsens ordförande ingår i finanskommittén eller
ersättningsutskottet ska denne inte erhålla arvode utöver sedvanligt
styrelsearvode. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed maximalt
till sammanlagt 1 640 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning (punkt 11).

· att Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Mattias
Bergman, Hicham Bouzekri och Sigrun Hjelmquist omväljs till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars
Thunell har avböjt omval (punkt 12).

· att Bo Dankis omväljs som styrelsens ordförande för tiden intill
nästa årsstämma (punkt 13).

· att revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma (punkt 14).

Förslag till beslut beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen (ärende 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att
resultatet ska balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning (ärende 15)

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall
någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en
representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte
enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den
ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande
och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha
rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda
skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens
sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av
en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman
ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del
i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det
fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.