Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Azelio: Pareto Securities AB ("Pareto Securities") har meddelat Azelio AB (publ) ("Azelio" eller "Bolaget") att stabiliseri...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG
KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.
VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 19 december 2018

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Azelio och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq First North ("Erbjudandet") har Pareto Securities möjlighet
att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för
aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North, på
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när
som helst under perioden som började på första dagen för handel i
aktierna på Nasdaq First North och avslutas 30 kalenderdagar
därefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra
någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering
kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma
att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter
kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det
pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har
Bolaget åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, erbjuda upp
till ytterligare 1 650 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15
procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen") till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, det vill säga 22 SEK. Övertilldelningsoptionen kan
nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första
dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat
att stabiliseringsåtgärder har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4)
i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North i enlighet
med vad som framkommer nedan. Kontaktperson på Pareto Securities är
Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabiliseringsinformation

+--------------------------------+---------------------+
|Emittent: |Azelio AB (publ) |
+--------------------------------+---------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0011973940)|
+--------------------------------+---------------------+
|Erbjudandestorlek (aktier): |11 000 000 |
+--------------------------------+---------------------+
|Övertilldelningsoption (aktier):|1 650 000 |
+--------------------------------+---------------------+
|Erbjudandepris (SEK): |22,00 |
+--------------------------------+---------------------+
|Ticker: |AZELIO |
+--------------------------------+---------------------+
|Stabiliseringsansvarig: |Pareto Securities |
+--------------------------------+---------------------+

Stabiliseringstransaktioner

+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|Datum|Kvantitet |Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| |(antal aktier)|(högsta)|(lägsta)|(genomsnitt)| | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |1 194 383 |22,000 |13,996 |20,471353 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-10 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |110 000 |16,600 |14,500 |15,235561 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-11 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |90 225 |15,300 |14,600 |14,840060 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-12 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |14 700 |15,000 |13,500 |14,303400 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-13 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |8 535 |14,500 |14,500 |14,500000 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-14 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |20 129 |14,594 |14,000 |14,321900 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-17 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |43 741 |14,050 |13,200 |13,627346 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-18 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+
|2018 |29 000 |13,800 |12,800 |13,197300 |SEK |Nasdaq First North|
|-12 | | | | | | |
|-19 | | | | | | |
+-----+--------------+--------+--------+------------+------+------------------+

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com

Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 18:30.

Om Azelio AB (publ)

Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad
termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion
dygnet runt. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med produktion i
Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål samt säljkontor i
Peking, Kina och representationskontor i Madrid, Spanien. Per 30
september 2018 hade Bolaget 75 anställda. FNCA Sweden AB är Certified
Adviser.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras
eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland,
Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra
åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA
eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör
marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och
tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt
detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet är denna information endast avsett för och riktat
till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som
avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som
kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt
registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer
i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller
inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern")
eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som
detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta
pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden
som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar",
"fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man
känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden
som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer
och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida
tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk
omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många
i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga
förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga,
marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.