Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

B3IT Management AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i B3IT Management AB (publ)

Aktieägarna i B3IT Management AB (publ), 556606-3300, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2016 kl. 16.00, hos
bolaget, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm. Registreringen påbörjas kl.
15.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 november 2016, dels
anmäla detta senast klockan 12.00 den 14 november 2016 per post till
B3IT Management AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per
telefon till 08-410 143 40 eller per e-post till stamma@b3it.se. Vid
anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 november 2016
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman
ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom
registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.b3it.se, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner,
2016/2019:1

7. Stämmans avslutande
Se fullständig kallelse i bifogat pressmeddelande.

Vid frågor, kontakta gärna:
Annette Björklund, IR-ansvarig, annette.bjorklund@b3it.se, 072-7007082

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora
konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och
förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla
teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin
affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter
att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap
och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda
kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work
(GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en
långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 345 medarbetare den 30
juni 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett
rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm,
Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är
B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på
www.b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
oktober 2016 kl 14.00 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/kallelse-till-extr...
http://mb.cision.com/Main/13779/2104328/577130.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.