Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-18

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie - handel på NASDAQ OMX Stockholm inled

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I
USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN

Bactiguard Holding AB (publ) ("Bactiguard" eller "Bolaget")
offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i
Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm ("Erbjudandet").

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och
internationella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet
övertecknades och handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm
inleds idag.

Utfall av Erbjudandet i korthet:

·
Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 38 kr per
B-aktie

·
Erbjudandets utfall omfattar totalt 10 922 244 B-aktier, varav 6 305
573 nyemitterade B-aktier och 4 616 671 befintliga B-aktier

·
Ytterligare 1 638 336 B-aktier kan komma att säljas av Bolagets
huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian
Kinch genom KK Invest AB, för att täcka övertilldelning
("Övertilldelningsoptionen")[1] (http://#_ftn1)

·
I och med noteringen fullföljs kvittningserbjudandet till
obligationsinnehavare i Bolaget. Totalt kvittas obligationer om
motsvarande nominellt 222,5 Mkr till B-aktier

·
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 415 Mkr (cirka 477
Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), varav cirka
240 Mkr tillförs Bolaget som emissionslikvid för de nyemitterade
B-aktierna (före emissionskostnader) och cirka 175 Mkr avser B-aktier
som sålts av obligationsinnehavare som valt att kvitta mot B-aktier i
kvittningsemissionen

·
Huvudägarna har beslutat att reducera antalet befintliga aktier i
Erbjudandet vilket minskar Erbjudandet med cirka 216 Mkr, jämfört med
vad som tidigare har kommunicerats

·
Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet B-aktier i Bactiguard till
29 302 373 och det totala antalet A-aktier till 4 000 000

·
Baserat på det slutliga priset i Erbjudandet uppgår värdet av
Bactiguards samtliga aktier till cirka 1 265 Mkr

·
Aktierna har tilldelats internationella och svenska institutionella
investerare samt allmänheten i Sverige

·
Efter Erbjudandet kommer Bactiguard att ha cirka 2 700 aktieägare

·
Handel i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 19
juni 2014 under kortnamnet "BACTI"[2] (http://#_ftn2)

Citat från Johan Rugfelt, VD för Bactiguard:

"Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner,
minska antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och
tillverka infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste
åren har vi ägnat åt att utveckla en egen produktportfölj och bygga
upp ett globalt nätverk av distributörer. Med börsnoteringen av
Bactiguard faller den sista pusselbiten på plats eftersom den ger oss
den finansiella styrka som behövs för att på allvar realisera den
kraftiga tillväxt vi ser framför oss."

Citat från Christian Kinch, styrelseordförande och huvudägare i
Bactiguard:

"Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk
innovation och licensförsäljning till ett internationellt
medicinteknik bolag med en egen produktportfölj. Under
teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för Bactiguard, både
från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att
erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många
investerare om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större
ägande än det som initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför
beslutat att reducera antalet befintliga aktier som säljs. Vi ser en
stor potential i Bactiguard och ser fram emot att tillsammans med
nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta utveckling och
värdetillväxt."

Swedbank har agerat Lead Manager och Sole Bookrunner och ABG Sundal
Collier har agerat Co-Lead Manager i samband börsnoteringen.
Cederquist är legal rådgivare och Lenner & Partners är finansiell
rådgivare till Bolaget.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande 2014-06-19, kl. 07.00.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett
eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Lead Manager som
stabiliseringsansvarig, under 30 dagar från första dag för handel i
Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

[2] (http://#_ftnref2) Handeln i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX
Stockholm till den 25 juni 2014 är villkorad av att villkoren för
Erbjudandet uppfylls.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
0708-724 739

Fredrik Järrsten -CFO
fredrik.jarrsten@bactiguard.se
072-550 00 89

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
072-226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att
förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen
och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla
infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade
ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka
bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade
urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste
åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade
katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en
stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern,
Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013 ca 130 MSEK och har ca
60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar
i Markaryd och Malaysia.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-fast...
http://mb.cision.com/Main/9686/9603810/258537.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.