Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-08

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både
intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40
procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade
försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett
kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya
licensintäkter.

Vi genererade ett EBITDA-resultat på 9,1 miljoner kronor, vilket är
mer än en fördubbling jämfört med föregående år, med en marginal på
17 procent. Detta trots att vi tog kostnader på drygt 11 miljoner
kronor för att avveckla vårt tidigare distributionsavtal i Kina.
Periodens resultat är fortfarande negativt och det beror i allt
väsentligt på att vi gör stora avskrivningar på vår teknologi, även
om det reella värdet stiger i takt med att vi utvecklar nya produkter
och licensaffärer. Kassaflödet var starkt, både på grund av ökad
försäljning och minskade kundfordringar.

Andra kvartalet (april-juni 2018)
· Under andra kvartalet levererades BIP-produkter till ett värde av
14,9 (6,5) MSEK, en ökning med 129%.

· Intäkterna uppgick till 52,4 (36,5) MSEK, en ökning med 44% jämfört
med motsvarande kvartal föregående år, och påverkades främst av
tillväxten i BIP-försäljningen samt valutaeffekter.

· EBITDA uppgick till 9,1 (3,8) MSEK, en ökning med 136%, trots
kostnader på 11,5 MSEK för att avsluta ett distributionsavtal för
Kina i förtid. EBITDA-marginalen uppgick till 17% (11%).

· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-4,8) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -0,9 (-6,0) MSEK, motsvarande -0,03
(-0,18) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 9,7 (1,8) MSEK
motsvarande 0,29 (0,05) kr per aktie.

Första halvåret (januari-juni 2018)
· Under perioden levererades BIP-produkter till ett värde av 22,2
(9,3) MSEK, en ökning med 138%.

· Intäkterna för perioden uppgick till 85,3 (77,5) MSEK, en ökning med
10%. Första halvåret 2018 innehöll nya licensintäkter avseende Kina
om 5,2 MSEK, medan motsvarande period 2017 innehöll nya
licensintäkter avseende vaskulära injektionskatetrar om 13,1 MSEK.

· EBITDA för perioden uppgick till 10,9 (17,2) MSEK, med en
EBITDA-marginal på 13% (22%). Minskningen är i allt väsentligt
hänförlig till högre licensintäkter från affären med Smartwise
föregående år och kostnader för att avsluta distributionsavtalet för
Kina.

· Rörelseresultatet uppgick till -6,8 (-0,4) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -8,9 (-1,9) MSEK motsvarande -0,27
(-0,06) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde uppgick till -4,0 (-0,2) MSEK motsvarande -0,12
(0,0) kr per aktie.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
· Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30
MSEK

· Ny distributör utsedd i Mexiko
· Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca
· Jan Ståhlberg vald till ny styrelseordförande
· Ny global försäljningschef rekryterad
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Nytt partnerskap för Tyskland
· Bactiguard vinner upphandling av centrala venkatetrar i Sverige

VD's kommentar
Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både
intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40
procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade
försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett
licensavtal för Kina som bidrog med nya licensintäkter.

Denna utveckling speglar vår strategi att öka försäljningen av den
egna produktportföljen för infektionsprevention (BIP-portföljen),
samtidigt som vi utvecklar nya licensaffärer. Vi kan nu lägga elva
kvartal av stigande försäljning för BIP-portföljen (baserat på
rullande tolvmånaderssiffror) bakom oss, så trenden är stabil. Att vi
nu lägger en ny licensaffär i Kina till redan existerande
licensaffärer med BD, Vigilenz och Smartwise är mycket viktigt och
stärker bolagets syn på potentialen i licensaffären.

Vi genererade ett EBITDA-resultat på 9,1 miljoner kronor, vilket är
mer än en fördubbling jämfört med föregående år, med en marginal på
17 procent. Detta trots att vi tog kostnader på drygt 11 miljoner
kronor för att avveckla vårt tidigare distributionsavtal i Kina.
Nettoresultatet är fortfarande negativt och det beror i allt
väsentligt på att vi gör stora avskrivningar på vår teknologi, även
om det reella värdet stiger i takt med att vi utvecklar nya produkter
och licensaffärer. Kassaflödet var starkt, både på grund av ökad
försäljning och minskade kundfordringar.

Den största nyheten under kvartalet var otvivelaktigt det nya
kombinerade distributions- och licensavtalet med Well Lead Medical
för Kina. Det genererar inledningsvis 30 miljoner kronor i form av
produktförsäljning och licensintäkter, varav cirka hälften i andra
kvartalet och resten i samband med nya leveranser. Långsiktigt är
värdet av partnerskapet betydligt större än så.

Well Lead är Kinas största och en av världens främsta tillverkare av
medicintekniska förbrukningsartiklar, med en betydande export. De
kommer direkt att ta över den exklusiva rätten att sälja och
distribuera Bactiguards urinkatetrar i Kina. Samtidigt inleds
processen med att få lokaltillverkade centrala venkatetrar och
endotrakealtuber med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi
godkända för försäljning. Det innebär att Well Lead på några års sikt
förväntas tillverka och sälja samtliga produkter i vår portfölj på
den kinesiska marknaden och generera licensintäkter för Bactiguard.

Vår tidigare partner Jian AN har gjort en mycket stor och viktig
insats för Bactiguard genom att bidra till produktgodkännandet och
introducera våra urinkatetrar på denna enorma marknad. Därför är det
motiverat att vi ersätter dem för deras arbete och investeringar när
vi nu avslutar samarbetet i förtid.

Intäkterna från vår största licenspartner BD (efter förvärvet av C.R.
Bard) uppgick till 25 miljoner kronor. Den underliggande affären är
stabil men volymerna varierar något mellan kvartalen utan att följa
något tydligt säsongsmönster.

Tillväxten i vår egen produktportfölj kommer från flertalet regioner;
Kina, Europa, Indien och Mellanöstern. Kina har jag redan berört och
nyligen aviserade vi ett nytt partnerskap för Tyskland med Asid Bonz,
en väletablerad och professionell partner som delar vår ambition att
växa genom att erbjuda premiumprodukter och tjänster till vården.

Vi etablerar oss steg för steg på de europeiska marknaderna och ser en
positiv utveckling. Det gäller bland annat Sverige där
upphandlingarna av urinkatetrar för Stockholm och Skåne lett till
ökad försäljning. Därför är det extra glädjande att vi nyligen vann
vår första svenska upphandling av centrala venkatetrar.
Universitetssjukhuset i Lund har positiva erfarenheter av våra
produkter och region Skåne har nu valt att göra dem tillgängliga för
samtliga sjukhus genom en central upphandling.

Produktgodkännandet av vår centrala venkateter i Indien har öppnat
dörrar och skapar nya möjligheter att bearbeta intensivvården med ett
kombinerat produkterbjudande för infektionsprevention. Våra
distributörer har egen säljpersonal över i stort sett hela landet och
fokuserar initialt på de stora sjukhusen. Idag finns våra produkter
på flera av de välrenommerade sjukhusen och kedjorna, t ex Apollo,
Fortes, Max och Medanta där fokus nu ligger på att bredda
användningen.

Mellanöstern fortsätter att utvecklas positivt och vi har under
kvartalet tecknat avtal med en distributör för Oman.
Produktregistreringen för Egypten är i slutfasen och vi räknar med
att lansering kan ske under tredje kvartalet.

För att driva på tillväxten ytterligare genom att leda vår
försäljningsorganisation och samtidigt utveckla globala
säljstrategier och processer har vi rekryterat en global
försäljningschef. Jonas Östregård har mångårig internationell
säljerfarenhet från läkemedelsindustrin inom AstraZeneca och blir ett
välkommet tillskott i ledningen.

Andra kvartalet har varit händelserikt och starkt. Jag ser därför fram
emot den fortsatta utvecklingen under året, som har förutsättningar
att bli riktigt spännande.

Christian Kinch, VD

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2018-08-08, kl. 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-f...
http://mb.cision.com/Main/9686/2587998/888145.pdf
http://mb.cision.com/Public/9686/2587998/9efe178e399045b2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.