Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för Q1 2016

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen
produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än
hälften av årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är lägre till följd
av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars
månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå. Rörelseresultatet är
negativt, men större inbetalningar av kundfordringar bidrog till ett
positivt kassaflöde.

Första kvartalet (januari-mars 2016)

· Under första kvartalet levererades ca 87 600 (4 650) BIP produkter
varav 100 % genererade intäkter.

· Intäkterna uppgick till 26,0 (29,0) Mkr. Minskningen kan främst
relateras till justeringen av tilläggsordern av engångskaraktär från
C.R. Bard vilken medförde lägre licensintäkter i kvartalet.

· EBITDA uppgick till -1,6 (0,2) Mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-7,9) Mkr.
· Redovisat resultat efter skatt uppgick till -11,2 (-3,6) Mkr,
motsvarande -0,34 (-0,11) kr per aktie. Marknadsvärdering av
obligationslånet har påverkat resultatet positivt under kvartalet med
0,7 (6,9) Mkr.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 1,8 (-8,7) Mkr,
motsvarande 0,05 (-0,26) kr per aktie. Större inbetalningar av
kundfordringar bidrog till det positiva kassaflödet.

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Första ordern från Kina om 100 000 produkter
· Bactiguard vinner upphandling i Halland
· Laboratoriestudie indikerar att Bactiguards ytskikt kan motverka
trombos

· Näringsministern invigde huvudkontoret
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Forskningsbidrag för att utveckla ny generation blodkatetrar
· Ny klinisk studie ska hjälpa ryggmärgsskadade

VD-kommentar

Det är glädjande att rapportera att vi inleder året med ökad
försäljning av vår egen portfölj infektionsförebyggande produkter för
sjukvården. Den största leveransen gick till Indien som en följd av
den order vi mottog under fjärde kvartalet 2015. Vidare har vi även
gjort en första delleverans av den order vi mottog från Kina i
januari, i direkt anslutning till produktgodkännandet. Resterande del
av denna order kommer att levereras under det andra kvartalet 2016.
Vidare har en ansenlig volym produkter levererats till den europeiska
marknaden under kvartalet, vilket innebär att vi breddar antalet
marknader och regioner som regelbundet beställer produkter. Under
första kvartalet levererade vi cirka 87 600 enheter, vilket är mer än
hälften av årsvolymen 2015. Därmed är vi på god väg mot vår
målsättning att minst dubblera volymerna detta år.

Jämfört med första kvartalet 2015 har vi dock lägre intäkter. Det har
sin förklaring i att intäkterna från C.R. Bard varit lägre, vilket är
en direkt följd av justeringen av den tilläggsorder vi erhöll 2015.
Justeringen innebar att delar av tilläggsordern använts för ordinarie
produktion, vilket påverkat efterföljande leveranser negativt. Störst
effekt hade justeringen på fjärde kvartalet 2015, men den har även
påverkat första kvartalet i år. Från och med mars månad är orderläget
tillbaka på en stabil nivå, vilket är positivt.

Utöver att öka försäljningsvolymer och intäkter har vi fokus på att
hålla i kostnaderna för att generera ett positivt resultat och
kassaflöde. Kostnaderna utvecklas enligt plan, men de lägre
intäkterna innebär att vi trots detta visar ett negativt
EBITDA-resultat.

Försäljnings- och marknadsmässigt har vi haft ett intensivt kvartal,
framförallt med förberedelser inför lanseringen av våra
urinvägskatetrar på den kinesiska marknaden. Omfattningen av
lanseringen i Kina saknar motsvarighet i Bactiguards historia. Vår
distributör Jian An har omkring 1 500 säljare och produktspecialister
som ska genomgå utbildning och träning inför bearbetningen av de
kinesiska sjukhusen. Även i Indien har marknadsinsatser och
försäljningsaktiviteter accelererats. Vi har deltagit i två större
kongresser för specialistläkare, etablerat återförsäljare i flera
storstadsregioner, påbörjat leveranserna till slutkund och expanderat
den kliniska studie som omfattar totalt 1 000 patienter, fördelade på
sex olika sjukhus.

I Sverige har arbetet intensifierats genom att vi nu har två
heltidsanställda säljare på marknaden. I februari kom beskedet att vi
vunnit en upphandling av inkontinensprodukter i Region Halland, som
nu inkluderar infektionshämmande produkter i det upphandlade
sortimentet. Bactiguards urinvägskatetrar kan därmed beställas under
det ramavtal som träder i kraft 1 oktober 2016. Vi ser en trend i en
ökad efterfrågan på infektionshämmande produkter även från andra
landsting.

Den kliniska evidensen har stärkts på ett nytt område under kvartalet.
En laboratoriestudie av forskare på Karolinska Institutet och
Bactiguard indikerar att Bactiguards ytskikt, utöver att reducera
antalet infektioner, även kan minska risken att drabbas av trombos
(blodpropp). Studien som publicerades i Journal of Biomedical
Material i januari mottogs positivt av marknaden och banar väg för
fördjupade studier av effekten på detta för patienten allvarliga
sjukdomstillstånd. I slutet av april inleddes ytterligare en klinisk
studie för en ny patientgrupp, tillsammans med Spinaliskliniken i
Stockholm. Syftet med studien är att utvärdera Bactiguards
infektionshämmande kateter, för att höja livskvaliteten hos
ryggmärgsskadade patienter.

Samarbetet med vår nya licenspartner inom ortopediska implantat,
Vigilenz Medical Devices, pågår för fullt och processen för
produktgodkännande har initierats. Debatten och rapporteringen kring
superbakterier och antibiotikaresistens har aktualiserats och får
bred exponering i alla medier. Detta i kombination med att vi
fokuserat egna resurser och börjat arbeta inom ett nytt terapiområde
har öppnat upp för nya potentiella samarbeten och licensaffärer.

Näringspolitiskt har vi fått stor uppmärksamhet under våren och
intresset för Bactiguard i ett lokalt och arbetsmarknadspolitiskt
perspektiv har varit stort. I mars invigdes vårt huvudkontor i
Botkyrka av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och
kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin. Bactiguards
samarbete med Samhall har lyfts fram som en förebild i flera olika
sammanhang, och detta är vi mycket stolta över.

I april presenterade den svenska regeringen en ny strategi för att
bekämpa antibiotikaresistens, där förebyggande åtgärder är
topprioriterade. Regeringar över hela världen har tagit liknande
initiativ för att driva frågan, som ska behandlas på ett högnivåmöte
i FN:s generalförsamling i höst. Antibiotikaresistens och andra
former av antimikrobiell resistens är ett stort och växande hot mot
såväl människors som djurs hälsa, ekonomi och handel, där Bactiguards
infektionsförebyggande lösningar kan bidra till lösningen på ett
globalt problem. Vårt främsta mål är att vinna kriget mot
sjukhussjukan.

Christian Kinch
VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari
- mars 2016 finns nu tillgänglig som PDF.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media
kommer att hållas idag kl 10.00 där VD Christian Kinch och CFO
Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt
svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att
finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från
klockan 08:00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 427 00

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande 2016-05-12, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro,
som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar
vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.
Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska
användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta
bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv,
höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för
sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och
patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som
motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på
i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med
Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget
har även en egen produktportfölj, som består av även en egen
produktportfölj, som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar
och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på
Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring
60 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm
och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq
Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-f...
http://mb.cision.com/Main/9686/2007553/514688.pdf
http://mb.cision.com/Public/9686/2007553/9c3fe973e5bc11d3.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.