Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Vi kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning av vår egen
produktportfölj baserat på rullande tolvmånaderssiffror bakom oss och
det är mycket glädjande. Det innebär att fler och fler patienter får
tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst i
Sverige där vi nyligen vann ytterligare en upphandling. Värdet av de
levererade produkterna ökade med nära 50% i kvartalet. De totala
intäkterna var i princip oförändrade, men steg med 19% för
niomånadersperioden. EBITDA-resultatet var lägre i tredje kvartalet,
men mer än fördubblades för niomånadersperioden. Vi genererade
samtidigt ett mycket starkt kassaflöde på cirka 5 MSEK i kvartalet.
Marknadsmässigt var de stora nyheterna leveransen till Kina och
produktgodkännandet av vår centrala venkateter i Indien och Hongkong.
I början av november säkerställde vi en treårig kreditfacilitet som
gör att vi står väl rustade att utveckla affären och expandera
bolaget.

Tredje kvartalet (juli-september 2017)

· Under tredje kvartalet levererades BIP-produkter till ett värde av
5,2 (3,5) Mkr, en ökning med ca 48 %.

· Intäkterna uppgick till 34,8 (34,9) Mkr, en minskning med ca 0,4 %
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som huvudsakligen
förklaras av en minskning i övriga intäkter bl a i form av
valutaeffekter.

· EBITDA uppgick till 8,4 (9,7) Mkr. EBITDA-marginal om 24 % (28 %).
· Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (1,4) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till -0,4 (-0,5) Mkr, motsvarande -0,01
(-0,02) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 5,2 (-0,3) Mkr,
motsvarande 0,15 (-0,01) kr per aktie.

Perioden (januari-september 2017)

· Under perioden levererades BIP-produkter till ett värde av 14,5
(10,1) Mkr, en ökning med ca 44 %.

· Intäkterna för perioden uppgick till 112,3 (94,7) Mkr, en ökning
med ca 19 % jämfört med motsvarande period föregående år.

· EBITDA för perioden uppgick till 25,6 (10,6) Mkr, en
EBITDA-marginal om 23 % (11 %).

· Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-14,4) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till -2,3 (-19,4) Mkr motsvarande -0,07
(-0,58) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde uppgick till 5,7 (-0,7) Mkr motsvarande 0,17
(-0,02) kr per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·
Ny stororder från Kina

·
Centrala venkatetrar godkända i Indien

·
Ny CFO utsedd

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

·
Centrala venkatetrar godkända i Hongkong

·
Bactiguard vinner upphandling i Västra Götaland

·
Nytt partnerskap i Indien

·
Treårig bankfinansiering säkerställd

VD's kommentar

Den positiva trenden avseende försäljningen av vår egen
produktportfölj fortsätter. Det innebär att fler och fler patienter
får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst
i Sverige där vi nyligen vunnit ytterligare en upphandling. Det
vittnar om det ökande behovet av effektiva, preventiva lösningar. Vi
kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning baserat på rullande
tolvmånaderssiffror bakom oss. Volymerna ökar och i takt med att vi
breddar produkterbjudandet på de marknader där vi redan är etablerade
stiger värdet på försäljningen genom en förbättrad produktmix.
Samtidigt ökar vi vår närvaro på nya, strategiskt viktiga marknader.
Värdet av de levererade produkterna ökade detta kvartal med nära 50
procent, framförallt till följd av större volymer. Vår egen
produktportfölj utgör nu cirka 15 procent av försäljningen.

De totala intäkterna var i princip oförändrade under kvartalet, vilket
främst beror på negativa valutakurseffekter. För hela
niomånadersperioden steg intäkterna med 19 procent, vilket är nära
vårt finansiella mål om en tillväxt på 20 procent. Licensintäkterna
steg i kvartalet, men intäkterna från C.R Bard, vår största
licensaffär, var lägre än motsvarande kvartal förra året. För hela
niomånadersperioden var försäljningen till C.R Bard i nivå med
föregående år och den underliggande affären är stabil. Däremot
varierar volymerna mellan kvartalen och följer inte något regelbundet
säsongsmönster, vilket avspeglas i tredje kvartalet. Den nya
licensaffären med Smartwise utvecklas väl och vi har nu fakturerat 2
av totalt 2,5 miljoner USD i intäkter för detta år. Arbetet med att
utveckla nya licensaffärer inom flera applikationsområden pågår
samtidigt med hög intensitet.

EBITDA-resultatet var lägre i tredje kvartalet än för motsvarande
period föregående år och EBITDA marginalen uppgick till 24 procent,
att jämföra med vårt långsiktiga mål om en marginal på 30 procent. Vi
närmar oss successivt det målet och har fortsatt fokus på
kostnadsutvecklingen. Samtidigt gör vi en medveten investering i vår
försäljnings- och marknadsorganisation genom att öka personalstyrkan
för att driva på tillväxten, vilket har ökat personalkostnaderna och
påverkat kvartalets resultat. Kassaflödet var mycket starkt i tredje
kvartalet och uppgick till cirka 5 miljoner kronor, vilket är
glädjande.

Marknadsmässigt var de stora nyheterna leveransen till Kina och
produktgodkännandet av våra centrala venkatetrar för
infektionsprevention i både Indien och Hongkong. Båda dessa
godkännanden kom betydligt tidigare än förväntat och medför att vi
kan påbörja marknads- och försäljningsinsatserna redan innan
årsskiftet. I Indien medförde godkännandet att vi kunde slutföra
förhandlingarna och ingå partnerskap med en ny distributör, som
täcker norra, västra och östra delarna av landet och redan är igång
med utbildnings-insatserna av säljkåren på 80 personer inför
lanseringen. Hongkong är visserligen ingen stor marknad, men den är
strategiskt viktig eftersom den fungerar som referens för nya
godkännanden och marknadsacceptans i Kina.

Mellanöstern fortsätter att utvecklas positivt och vi kan nu
konstatera att försäljningen i regionen på allvar är tillbaka efter
mellanåret 2016. Under kvartalet mottog vi beställningar från
Sydafrika och Egypten, våra nyaste, strategiskt viktiga marknader.

Vi fortsätter även att göra framsteg i Sverige. Med den nyligen
aviserade upphandlingen i Västra Götaland (VGR), som möjliggör för
både primär- och slutenvården att beställa våra
infektionsförebyggande urinkatetrar, är Bactiguards produkter
upphandlade i de tre största svenska regionerna. Tidigare i år har vi
slutit ramavtal med Stockholms Läns Landsting, Region Skåne och
Landstinget i Värmland, vilket innebär att vi nu täcker majoriteten
av befolkningen. Att de tre största landstingen i Sverige har
upphandlat våra produkter är en kvalitetsstämpel som vi är stolta
över och blir en viktig referens på våra exportmarknader.

Ett viktigt fokusområde har varit att säkerställa en långsiktig
finansiering för bolaget. Därför är det mycket glädjande att vi nu
erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet hos
Skandinaviska Enskilda Banken om totalt 180 miljoner kronor, i form
av checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr.
Kreditfaciliteten ersätter både nuvarande bankfinansiering och ett
lån från bolagets huvudaktieägare och omfattas av sedvanliga
covenants. Därmed upphör huvudaktieägarnas borgensåtaganden för
bolagets finansiering.

Sammantaget gör detta att vi står mycket väl rustade för att utveckla
affären och expandera bolaget.

Christian Kinch

VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden juli -
september 2017 finns nu tillgänglig som PDF.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-09, kl. 08.00.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media
kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD Christian Kinch och CFO
Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt
svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att
finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från
klockan 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobile: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-f...
http://mb.cision.com/Main/9686/2386110/748438.pdf
http://mb.cision.com/Public/9686/2386110/a774f23405d6216b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.