Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade
det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag.
Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen
bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt
perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning.
Den finansiella effekten av affären visar också att vår
tillväxtstrategi fungerar.

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

· Intäkterna uppgick till 67,0 (35,7) MSEK, där nya licensintäkter
från avtalet med Zimmer Biomet stod för 29,4 MSEK och merparten av
ökningen.

· BIP-försäljningen uppgick till 8,7 (3,9) MSEK, en ökning med 120%
där Kina står för merparten av ökningen, men även Indien visade god
tillväxt.

· EBITDA uppgick till 36,5 (7,9) MSEK med en EBITDA-marginal på 54%
(22%). Den kraftiga resultat- och marginalförbättringen drevs
framförallt av de nya licensintäkterna.

· Rörelseresultatet uppgick till 25,9 (-0,2) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 23,7 (-0,5) MSEK, motsvarande 0,71
(-0,02) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 22,0 (4,1) MSEK
motsvarande 0,66 (0,12) kr per aktie.

Perioden (januari-september 2019)

· Intäkterna uppgick till 136,2 (121,0) MSEK. Ökningen drevs
framförallt av nya licensintäkter från både Zimmer Biomet och Well
Lead.

· BIP-försäljningen uppgick till 14,9 (26,1) MSEK.
· EBITDA uppgick till 49,4 (18,8) MSEK med en EBITDA-marginal på 36%
(16%).

· Rörelseresultatet uppgick till 17,8 (-6,9) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 14,7 (-9,4) MSEK, motsvarande 0,44
(-0,28) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för perioden uppgick till 12,5 (0,1) MSEK
motsvarande 0,37 (0,00) kr per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Bactiguard ingår globalt licensavtal med Zimmer Biomet
· Ny stororder från Kina
· Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Mexiko
· Ny Chief Medical and Technology Officer
· Bactiguards urinkatetrar inkluderas i det nederländska
ersättningssystemet

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Valberedning utsedd

VD kommenterar

Bactiguards hittills starkaste kvartal

Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade
det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag.
Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen
bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt
perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning.
Den finansiella effekten av affären visar också att vår
tillväxtstrategi fungerar.

De totala intäkterna i kvartalet nära fördubblades, vilket genererade
en EBITDA-marginal på 54 procent, ett nettoresultat på nära 24
miljoner kronor och ett operativt kassaflöde på 22 miljoner kronor.
Trots en svagare inledning av året ökade EBITDA-marginalen för hela
niomånadersperioden till 36 procent och nettoresultatet till nära 15
miljoner kronor och det ser jag som ett styrkebesked.

Licensaffären
Intäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) var något lägre detta
kvartal, men ackumulerat över året var de i nivå med förra året och
den underliggande affären är stabil.

Licensaffären med Zimmer Biomet, ett av världens största
ortopediföretag med en global omsättning på nära 8 miljarder
US-dollar 2018, genererade nya licensintäkter på 3 miljoner US-dollar
i kvartalet. I takt med att vi når vissa milstolpar i den
regulatoriska processen i USA kommer avtalet att kunna generera
ytterligare intäkter på totalt 2 miljoner US-dollar. När produkterna
når marknaden kommer det generera royaltyintäkter för Bactiguard
baserade på Zimmer Biomets försäljning. I den regulatoriska processen
kommer den tekniska filen och kliniska evidensen för det
traumaimplantat som CE-märktes i slutet av 2018 att användas som
referens, vilket underlättar och förkortar processen. Det är också
uppenbart att detta CE-märke har varit av stor betydelse i
förhandlingen med Zimmer Biomet eftersom den visar att teknologin
lever upp till EU:s krav på bland annat patientsäkerhet.

De produkter som marknadsförs av Vigilenz Medical Devices, vår
licenspartner för traumaimplantat i Sydostasien, har nu nått
marknaden i Malaysia och kommer successivt att börja genera både ny
klinisk evidens och återkommande licensintäkter för Bactiguard.

Det förberedande arbetet med Well Lead för att registrera hela vår
portfölj av produkter i Kina är i det närmaste slutförd. Därefter
påbörjas den regulatoriska processen och vi räknar med att det kommer
att ta ytterligare ett par år innan lokalt producerade BIP-produkter
är godkända för försäljning i Kina.

BIP-portföljen
Efter en svag inledning av året mer än fördubblades BIP-försäljningen
i tredje kvartalet. Trots det når vi ännu inte upp till samma
ackumulerade nivå som förra året. Kina spelar en stor roll i denna
jämförelse. Förra året levererade vi stora volymer produkter till vår
nya partner Well Lead i samband med att vi tecknade ett nytt licens-
och distributionsavtal. I tredje kvartalet i år fick vi den första
kinesiska ordern utanför det initiala avtalet. Det var en viktig
milstolpe eftersom den visar att försäljningen till slutkund kommit
igång på allvar. Well Lead fortsätter att etablera regionala
distributörer och återförsäljare för en bredare marknadstäckning och
överföringen av befintliga kunder från vår tidigare distributör
pågår, men den har tagit längre tid än förväntat. Samtidigt stärker
vi vår lokala organisation för att stötta Well Lead i
marknadsarbetet.

Även i Indien börjar vi se större aktivitet i marknaden efter att vår
partner förstärkt sin säljorganisation och påbörjat en bredare
bearbetning av både privata och offentliga sjukhus. Även Mellanöstern
utvecklas positivt och vi har nu äntligen påbörjat lansering i
Egypten efter stora förseningar i den regulatoriska och
administrativa processen. I Europa utvecklas de marknader där vi
funnits länge mycket väl, samtidigt som det tar tid att etablera sig
på nya marknader. Vi har relativt nyligen bytt partner i Tyskland och
i år även i Italien. Samtidigt har vi etablerat nya partnerskap för
Schweiz, Tjeckien och Slovakien. Jag bedömer att det tar åtminstone
ett till ett och halvt år innan ett nytt samarbete börjar ge tydliga
resultat, så vi får ha lite tålamod med att försäljningen fortfarande
är lite ryckig.

Vi har nyligen stärkt den medicinska kompetensen i ledningen med
Stefan Grass, läkare och forskare med specialistkompetens inom
anestesi- och intensivvård. Han är genuint utvecklingsorienterad, med
stor klinisk erfarenhet av den produktportfölj Bactiguard erbjuder
och de komplikationer vårdrelaterade infektioner innebär både för
patienter och vårdgivare och vi ser redan att han har mycket att
bidra med.

Det är med stolthet jag summerar ett kvartal med stark resultat- och
lönsamhetsutveckling, en bekräftelse på att vår tillväxtstrategi
fungerar. Jag är övertygad om att licensaffären med Zimmer Biomet
kommer att bana väg för nya licensaffärer och samtidigt bidra till en
ökad försäljning av vår egen produktportfölj av katetrar för
infektionsprevention. I takt med att vi bygger ny klinisk evidens för
implantat kommer teknologin att bli mer och mer intressant för nya
medicinska applikationer och långtidsanvändning.

Christian Kinch, VD
Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden juli -
september 2019 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.se.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-07,
kl. 07.30.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media
kommer att hållas idag klockan 11.00, där VD Christian Kinch och CFO
Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt
svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för
telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards
hemsida www.bactiguard.se.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 505 583 52

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/9686/2955633/1137033.pdf
https://mb.cision.com/Public/9686/2955633/85ebb5d8f57de85c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.