Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Bactiguard Holding AB (publ): Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades
följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och
beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade
vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret
2019.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden
ska utgå med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200
000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för
utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som
ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Årsstämman beslutade om omval av Jan Ståhlberg, Christian Kinch, Anna
Martling och Thomas von Koch samt nyval av Cecilia Edström som
ordinarie styrelseledamöter. Christian Kinch valdes till styrelsens
ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även, med erforderlig majoritet och i enlighet
med styrelsens förslag, om kvittningsemission med anledning av
förvärvet av Vigilenz, innebärande att del av köpeskillingen för
Vigilenz, 19 320 960 kronor, erläggs genom betalning med 241 512
nyemitterade B-aktier i Bactiguard Holding AB.

Även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, bifölls med erforderlig majoritet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman om uppdaterad instruktion för
valberedningen enligt valberedningens förslag.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CEO, telefon: +46 8 440 58 80

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska
Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter
och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och
infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen.
Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/kommunike-fran...
https://mb.cision.com/Main/9686/3099035/1238161.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.