Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Bahnhof: Bokslutskommuniké 2015

?r 2015 i sammandrag

Bahnhof sl?r ?terigen ett nytt rekord. ?r 2015 ?r det b?sta ?ret i
bolagets historia. Prognosen f?r s?v?l oms?ttning som resultat
?vertr?ffas med god marginal. R?relseresultatet ?r drygt 6 Mkr b?ttre
?n prognosen, och Bahnhofs oms?ttning n?r rekordniv?n 651 Mkr, vilket
?r en ?kning med ungef?r 140 Mkr j?mf?rt med f?reg?ende ?r.

Viktiga h?ndelser under ?r 2015

I juni f?rv?rvades internetoperat?ren Tyfon, vilket p?verkar
resultatet positivt. Men i huvudsak ?r den ekonomiska tillv?xten ?r
2015 en effekt av en stor tillstr?mning av nya kunder. Den organiska
?kningen av oms?ttningen f?r hel?ret ?r 91 Mkr (j?mf?rt med 51,8 Mkr
f?reg?ende hel?r).

Det ?r n?ttj?nsterna, b?de p? privat- och f?retagsmarknaden, som st?r
f?r den stora tillv?xten. Men takten ?kar ?ven i de aff?rer som utg?r
fr?n n?gon av v?ra datahallskluster i Malm? och Stockholm. Bahnhof ?r
en stor svensk leverant?r av molntj?nster och v?rt koncept "Based in
Sweden" ligger fortsatt r?tt i tiden. I m?nga fall tar vi ?ven ett
helhetsansvar f?r kundens IT-l?sning genom s? kallade managerade
tj?nster.

Ett exempel p? st?rre molnaff?r, i slutet av 2015, ?r att
Hongkongbaserade MTR (som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm)
valt Bahnhofs tj?nster f?r sin kritiska infrastruktur. Ett annat
bolag som p? motsvarande s?tt ut?kat sina tj?nster hos Bahnhof ?r
f?rs?kringsbolaget Svedea.

P? n?tsidan handlar aff?rerna ofta om att knyta ihop butiker, kontor,
banker och offentlig verksamhet med h?ghastighetsf?rbindelser.
Nyckeln ?r h?r tv? saker: access till stadsn?ten direkt i
cityk?rnorna och en helt ny utrustning i v?gl?ngdsn?tet, d?r vi nu
?verg?r till att skjuta hundra tusen megabit (det vill s?ga 100
Gbit/s) mellan Bahnhofs ljusf?rst?rkare.

J?mf?relsedata visar att m?nga f?retag sitter kvar i dyra avtal med
konkurrenter som har l?gre bandbredd. Bahnhof ?ndrar nu
f?ruts?ttningarna f?r den delen av marknaden. Vi tiodubblar
hastigheten i dedikerade optiska fiberf?rbindelser. P?
privatmarknaden har Bahnhof den sista december 207 767
bredbandskunder (fastn?t via fiber). Bahnhof ?r den st?rsta akt?ren i
segmentet ?ppna stadsn?t, d?r vi samarbetar med b?de privata och
offentliga akt?rer. Ett starkt varum?rke, i kombination med n?rvaro i
samtliga stadsn?t, ligger bakom framg?ngarna.

Den finansiella situationen ?r utomordentligt god. Kassan f?rst?rks
med ytterligare 44,9 Mkr p? hel?ret (inklusive nyemission
Elementica). Den sista december ?r likvida medel i Bahnhof 157,3 Mkr
(112,4 Mkr). Under 2015 investerar vi samtidigt 27 Mkr i teknisk
infrastruktur, samt genomf?r f?rv?rvet av Tyfon f?r 70,5 Mkr kontant.
Ut?ver det g?r vi ett strategiskt f?rv?rv av ett stort antal
IP-adresser.

Den totala utdelningen f?resl?s att bli rekordh?ga 35 miljoner kronor
(med avst?mningsdag f?r aktie?gare den 20 maj 2016).

Oms?ttningen uppgick till: 650,8 Mkr (513,3 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 108,7 Mkr (95,1
Mkr)

R?relseresultatet (EBIT) uppgick till: 83,3 Mkr (76,5 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 64,5 Mkr (60,3 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 6 kr (5.61 kr)

F?reslagen utdelning: 3,25 kr per aktie och totalt 35 Mkr (32 Mkr)

Siffror inom parentes avser hel?ret 2014.

Prognos ?r 2016

Bahnhofs prognos f?r 2016 ?r ett r?relseresultat (EBIT) p? 95 Mkr, med
en oms?ttning p? 800 Mkr f?r hel?ret. Prognosen l?mnar utrymme till
att p? ett positivt s?tt kunna ?vertr?ffa f?rv?ntningarna under
kommande kvartal - men m?ste ?nd? ses som en balanserad kalkyl f?r
hel?ret 2016.

Prognoser

Den n?got l?ngre prognosen ?r att om tv? ?r oms?tta en miljard kronor
med en r?relsemarginal p? 12 procent. Tillv?xten kommer att vara
organisk utan tillskott av kapital eller utsp?dning av aktier.

Vi utesluter samtidigt inte strukturaff?rer, eller etablering p? nya
aff?rsomr?den, som kan ge ytterligare positiva effekter. H?r finns
?ven en m?jlig h?vst?ng i bolaget Elementica som ing?r i
Bahnhof-koncernen.

Bahnhof ?r en utmanare till de st?rsta telekomj?ttarna. Bahnhof bygger
egen infrastruktur, men samarbetar ?ven med andra akt?rer. Vi v?xer i
allians med andra, och vi ser synergier med ?terf?rs?ljare och
partners som en naturlig del av v?r aff?r.

Vision

Bahnhofs filosofi ?r baserad p? en jordn?ra och entrepren?rsm?ssig syn
p? tillv?xt. V?r styrka ?r kombinationen av innovationer och
nyt?nkande, som f?renas med en kostnadsmedveten och organisk
tillv?xt.

Bahnhof s?tter m?nniskan i centrum. Vi v?rnar individen och friheten
p? n?tet. Strategiskt ?r v?ra k?rnv?rden n?tneutralitet,
kommunikationsfrihet och r?tten till ett privatliv.

F?retagsmarknad

F?retagsaff?ren svarar f?r 303 Mkr av Bahnhofs oms?ttning under
hel?ret 2015. Aff?ren f?rdelar sig mellan n?ttj?nster,
telefonitj?nster och tj?nster som utg?r fr?n v?ra datahallar. Den
snabbast v?xande delen ?r h?r n?ttj?nster - det vill s?ga bredband
till f?retag. Men ?ven inom omr?det molntj?nster och Managed Service
ser vi nu en h?g tillv?xt.

Bahnhof - en helsvensk molnleverant?r med helhetsansvar

Datahallsaff?ren har de senaste ?ren skiftat fokus fr?n enbart
co-location med plats f?r servrar i racksk?p, till mer intelligenta
och specialiserade l?sningar. Det som idag utm?rker v?ra tj?nster ?r
en l?sning som erbjuder kunderna ett fullskaligt virtuellt
molnbaserat datacenter.

Det ?r f?rst?s en f?rdel att kunna visa upp verkligheten bakom molnet
till v?ra kunder och partners. Bahnhofs tv? citykluster (best?ende av
Malm? och Stockholm) med sammanlagt fem stora datacenter ?r ocks?
bekv?mt tillg?ngliga f?r de kunder som ?nskar bes?ka dem.

Mot bakgrund av allt mer oroande rapporter om f?retagsspionage,
l?ckage av uppgifter och moln som lyder under andra staters
jurisdiktion, erbjuder Bahnhof moln- och datahallstj?nster som i sin
helhet bygger p? svensk infrastruktur - och svensk lagstiftning.
Bahnhof ?r Based in Sweden.

Molnet befinner sig i Sverige, och inte till exempel p? Irland eller i
USA. F?r svenska f?retag ?r n?tet snabbast i Sverige. Att koppla ihop
sitt kontorsn?t med moln i andra l?nder ?r ingen teknisk f?rdel.

Alla v?ra st?rre datacenter ?r klassade med m?rkningen "Triple Green"
vilket inneb?r att de tillh?r de mest milj?v?nliga anl?ggningarna i
Sverige. Det ?stadkoms genom 100-procentig ?tervinning av energin
fr?n servrar och datacenter genom fj?rrv?rmen?tet. Ingen energi
v?dras ut i luften som i konventionella anl?ggningar. Det ?r en
milj?m?rkning vi ?r stolta ?ver.

Managed Services

Bahnhof tar ansvar f?r driftmilj?n

Aff?rsomr?det "Managed Services" forts?tter att v?xa kraftigt. Bahnhof
tar ett helhetsansvar f?r kunder i datahallarna, genom att drifta
kundernas IT-l?sningar ?ven p? applikationsniv?. Bahnhofs kompetens
inom till exempel datas?kerhet f?ller ofta avg?randet.

Det ?r en styrka att vi har egna datahallar och n?ttj?nster, och inte
beh?ver upphandla dessa externt. Kompetens och infrastruktur finns
under ett och samma tak och st?rker upp kundnyttan.

V?rt fokus ?r hybridl?sningar d?r kunder kan v?xla mellan det
virtuella och det h?rdvarubaserade, mellan det privata och publika
molnet. Bahnhof tillhandah?ller flexibla l?sningar som ?r l?tta att
skala (och spegla) mellan olika milj?er.

N?gra kunder som valt Managed Services under 2015:

Riksteatern

Bahnhof bygger just nu ett stort kontorsn?t f?r Riksteatern - b?de
S?dra teatern och Hallunda teater. Konceptet bygger p? en central
l?sning, med ett stort antal accesspunkter utspridda f?r maximal
t?ckning av Riksteaterns tr?dl?sa n?t. Tj?nsten ?r skalbar och kan
l?tt ut?kas genom central management. Bahnhof st?r samtidigt f?r
Riksteaterns fibern?t. F?rest?llningar kan streamas och g?ras
tillg?ngliga f?r en bred publik i hela landet.

MTR

Bahnhof levererar ett virtuellt datacenter till Hongkong-baserade MTR
(bland annat ansvarig f?r tunnelbanan i Stockholm). Plattformen
bygger i grunden p? vmware. Bahnhof st?r f?r h?rdvara och all
infrastruktur, medan kunden bygger sitt egna dedikerade datacenter p?
en egen plattform.

Det unika ?r att l?sningen inte ?r centrerad till en plats. Via ett
flertal punkt-till-punkt f?rbindelser mellan v?ra serverhallar f?r
kunden en komplett Disaster Recovery-l?sning. Om en fysisk milj? av
n?gon anledning drabbas av driftavbrott, s? har MTR inom maximalt
femton minuter milj?n ig?ng igen precis som inget skulle h?nt.

Bahnhofs l?sning realiseras genom vmotion i vmware och san-replikering
i form av snapshots med regelbundna intervaller, f?r att inte f?rlora
data. Det ?r m?jligt tack vare Bahnhofs redundanta fibern?t som
alltid knyter ihop v?ra datacenter fr?n minst tv? olika riktningar.

F?rs?kringsbolaget Svedea

Bahnhof har ett antal kunder inom finans-, media- och
f?rs?kringsbranschen. F?rs?kringsbolaget Svedea har under 2015 ut?kat
sina tj?nster hos Bahnhof och speglar nu data mellan v?ra olika
anl?ggningar inom ramen f?r tj?nsten virtuellt datacenter. Syftet ?r
att bygga maximal s?kerhet f?r f?rs?kringsdata.

Telefoni - den molnbaserade v?xeln

Bahnhof fokuserar p? prisv?rda och praktiska telefonitj?nster till
f?retag. Telefoni ?r ofta en del i ett paket med bredband vi
levererar. V?r styrka ?r v?xell?sningar som ?r fullt integrerade med
mobiltelefoni. Bahnhof har dessutom ett antal callcenter som kunder
som anv?nder v?r telefoniplattform.

Ett kundexempel ?r butikskedjan Webhallen. Webhallen knyter sen
tidigare ihop sina butiker genom Bahnhofs kraftfulla fibern?t. Nu har
man ?ven valt Bahnhofs v?xelplattform f?r att koppla upp b?de sin
kundtj?nst, och alla sina butiker i Sverige.

Elementica

Bolaget "Elementica Data Center Construction AB (publ)" ing?r i
Bahnhof-koncernen. F?r n?rvarande p?g?r ett arbete som syftar till
att etablera ett stort datacenter p? 21 MW n?ra V?rtahamnen i
Stockholm. I dagsl?get ?r operationen inriktad p? marknads- och
f?rs?ljningsinsatser med fokus p? den internationella marknaden.

Elementica - ett klimatpositivt datacenter

Ett starkt f?rs?ljningsargument i kundledet ?r att Bahnhof, i en
f?rdig anl?ggning, kommer att erbjuda globala molnj?ttar (eller
st?rre svenska privata eller offentliga akt?rer) ett elpris p? fem
dollarcent per kWh inklusive kylning. Det ?r l?gre ?n alla andra
alternativ i Europa.

Man kan sammanfattningsvis s?ga att modellen g?r begreppet PUE (som
anv?nts i branschen f?r att m?ta energieffektivitet) obsolet. Det
l?ga priset i kundledet uppn?s genom att s?lja ?verskottsenergin till
fj?rrv?rmen?tet (vilket fungerar i en miljonstad som Stockholm). I
mindre st?der blir det om?jligt att tillvarata s? stora
energim?ngder.

Teknologin ?r ursprungligen utvecklad av Bahnhof och ?r nu i full
drift i tre av Bahnhofs datahallar - och kommer att byggas ut ?ven i
anl?ggningen Sparven i centrala Malm?.

F?ruts?ttningen f?r byggstart och en vidare utveckling av projektet ?r
helt avh?ngigt f?rs?ljning och f?rhandsbokning i anl?ggningen. Den
nyemission som genomf?rdes i slutet av 2015 syftade till att skaffa
kapital f?r att m?jligg?ra detta genom en offensiv
f?rs?ljningskampanj.

Elementica ?r ett publikt bolag men onoterat. Det inneb?r att det i
dagsl?get inte finns n?gon handel p? b?rsen. Avsikten ?r att
m?jligg?ra s?dan om och n?r det finns r?tt f?ruts?ttningar.

En s?kbar aktiebok och mer information f?r alla ?gare i Elementica
finns tillg?nglig p? bolagets hemsida www.elementica.se

Privatmarknad

Bahnhof v?xer under 2015 med 57 694 kunder till totalt 207 767 kunder
den sista december.

Av detta utg?r den organiska tillv?xten 29 645 nya kunder (netto).
Resterande del h?rr?r fr?n f?rv?rvet av Tyfon.

Tv? saker bidrar till framg?ngen. F?r det f?rsta ?r det Bahnhofs
n?ttj?nster som ligger i framkant. Vi har snabba
h?ghastighetsf?rbindelser som passar till streaming av media (f?r de
nya inneh?llstj?nster som v?xer fram).

Bahnhof tar fasta p? v?r roll som neutral OTT-operat?r (som betyder
att tj?nsterna g?r ?ver internet "over-the-top" utan inblandning av
internet-operat?ren). V?r aff?rsmodell bygger inte p? inl?sning av
kunder i tv-abonnemang, utan vi ger alltid st?rsta m?jliga
individuella valfrihet.

F?r det an...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.