Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Bahnhof: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 13.00 på bolagets kontor
med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som
aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena
den 11 maj 2016 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som
företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för
att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 13 maj klockan
17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof
AB, Att: Marcus Pettersson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller
elektroniskt via e-post till marcus.pettersson@bahnhof.net - vänligen
uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall
bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill
delta i årsstämman, måste i god tid före den 11 maj begära hos sin
förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i
ägarens namn.

Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 20 maj. Utbetalningsdag för
utdelning är preliminärt satt till 25 maj. Årets utdelning föreslås
till 3,25 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2016)
1.Val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Godkännande av dagordning
4.Val av en eller flera justeringsmän
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I
anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande
direktören och eventuella frågor från aktieägarna

7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8.Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören

10.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11.Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12.Val av styrelse
13.Val av revisor
14.Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000
stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.

15.Stämmans avslutande
Förslag
Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2015
med 3,25 kronor per aktie.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och
antalet suppleanter noll.

Punkten 12
Omval av sittande styrelse.
Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen
emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning,
apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna
ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet
till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och
möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i
oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av
förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara
marknadsmässiga. För beslut enligt styrelsens förslag krävs att
stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst
2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda
aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls
tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på
adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före
stämman.

Kungörelse-id: K233995/16
Ämnesområde: Kallelser
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma
Kungörelsen avser:
556519-9493 Bahnhof AB (publ)
Publiceringsdatum: 2016-04-14

Presskontakt: Jon Karlung, vd

Tel: 076-111 01 60

e-post: jon.karlung@bahnhof.net

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Lissabon och
Kiev.

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner
och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med
totalansvar) samt co-location i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet
Service Provider) i Sverige.

Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största
europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.
Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bahnhof/r/kallelse-till-arsstamma,c9955709
http://mb.cision.com/Main/1351/9955709/501046.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.