Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

Bahnhofs delårsrapport Q1Q2 2020

Det första halvåret 2020 i sammanfattning

Omsättning: 710,6 Mkr (619,2 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 109,1 Mkr (85,3 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 83,0 Mkr (61,9 Mkr)
Resultat efter skatt: 66,2 Mkr (49,4 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,62 SEK (0,46 SEK)
Nettomarginal: 11,7% (10,0%)

Siffror inom parentes avser samma delår 2019
 

Rekordresultat - andra kvartalet bäst

Det andra kvartalet är ett kraftfullt styrkebesked. Samtidigt som pandemin härjar som värst levererar Bahnhof ett av de bästa resultaten någonsin. Vi behåller en stabil och positiv tillväxt och förbättrar dessutom rörelseresultatet med hela 38 procent! (jämfört med samma period 2019).

Det första halvåret 2020 är som helhet mycket starkt, även om just det andra kvartalet står ut som särskilt positivt. Under inledningen av det tredje kvartalet är orderingången dessutom fortsatt mycket god.

Våra tjänster behövs mest när fysiska kontakter inte längre kan ske på det sätt som vi är vana vid. Bahnhof är en av de aktörer som får hjulen i samhället att snurra. Vi har snabbt och effektivt lyckats möta kundernas krav på mer bandbredd, nya tjänster och stabila och pålitliga lösningar för distansarbete.

Det står dessutom allt mer klart att pandemin kan pågå under mycket lång tid framåt. Det som är det nya normalläget är digitala möten och digitala tjänster.

Företagskunder beställer nu uppgraderingar av befintliga nät- och datahallstjänster. Vi fortsätter också att attrahera riktigt stora företagskunder - bland annat har vi under kvartalet levererat digital infrastruktur för tunnelbanan och motorvägsbyggen.

På privatsidan fortsätter Bahnhof att ta marknadsandelar. Den sista juni har Bahnhof totalt 374 404 privatkunder, vilket är en nettoökning med 10 057 nya hushåll under det andra kvartalet. Det är den starkaste tillväxten (för ett andra kvartal) på fem år.Den finansiella situationen är mycket god. Kassaflödet för det första halvåret 2020 är visserligen negativt med -52,5 Mkr (-55,2 Mkr). Men det beror på förvärvet av aktier i Elementica (68,1 Mkr), samt en rekordstor aktieutdelning i maj (64,5 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten är urstarkt 105,2 Mkr (66,4 Mkr). Den sista juni 2020 är likvida medel i Bahnhof 251,6 Mkr (227,3 Mkr).

Effekter av coronakrisen

Det står klart att efterfrågan nu ökar på digitala tjänster, och därmed behov av högre kapacitet i näten. Det handlar både om accessförbindelser (bredband) till slutkunder, men också om ökat behov av kapacitet i datahallarna.

Bahnhof har inte för avsikt att genomföra några permitteringar, tvärtom. Risken för kreditförluster är begränsad, eftersom Bahnhof har en stor kundbas, och inte är beroende av ett fåtal storkunder.
 

Prognos år 2020

Bahnhofs prognos för helåret 2020 är en omsättning på 1,5 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBIT) på 180 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter.
 

Bahnhofs affärsvision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer, kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt perspektiv!
 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 235 Mkr (215 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det första halvåret 2020. Målet för år 2020 är att kraftigt utöka företagsdelen med nät- och molntjänster som utgår från något av våra datacenter.

Coronakrisen sätter en tydlig prägel på det andra kvartalet. Efterfrågan ökar på bredband, kontorsnät och stabila driftlösningar med molntjänster och colocation i våra datahallar. Många företagskunder väljer helt enkelt att uppgradera och utöka existerande tjänster.

Utöver det utmärker sig särskilt två områden för nyförsäljning.

För det första har Bahnhof nu fått fler kunder som placerar riktigt stora innehållstjänster i vårt nät. Det handlar till exempel om strömmad media som distribueras OTT ("over-the-top").

Det här blir allt mer viktigt i takt med att traditionella tv-lösningar är på väg att fasas ut. Konsumtionsvanor ändras och det gynnar leverantörer som Bahnhof. Vi har fördelen av att både vara en stor nätoperatör, samtidigt som vi driver datacenter och har spetskompetens om både egna och andras molntjänster.

För det andra har vi fått förtroende att leverera nät- och datahallstjänster till kunder som driver tunga infrastrukturprojekt. Det handlar särskilt om tunnelbanan och det stora motorvägsbygget "Förbifart Stockholm".

De kundundersökningar vi genomför visar att mer mjuka värden spelar in när stora kunder väljer Bahnhof. Vi är snabba, lyhörda och vi levererar utan krångel.

Bahnhof - en del av svensk kraftförsörjning

Tillsammans med kraftbolag lanserar nu Bahnhof en innovation på den svenska elmarknaden. Det handlar om att öka driftsäkerheten i elnätet, genom att låta befintlig reservkraft i datacenter bidra till en stabil och jämn elförsörjning i stamnäten.

Tekniken bygger på att UPS:er (som normalt är batteribackup i händelse av kraftbortfall i datacenter) också används för att filtrera och ge en jämn frekvens i hela elnätet. Datahallarnas redundans gör dem helt enkelt lämpliga att använda som en flexibel reserv i elsystemet. Det här blir också allt mer viktigt när elförsörjningen nu växlar om till förnybara källor som sol och vindkraft.

Tjänsten kallas "Fast Frequency Response" och innebär att effektresursen ska vara fullt aktiverad inom 0,7 sekunder om det görs vid 49,5 Hz, inom 1,0 sekunder om aktivering görs vid 49,6 Hz eller inom 1,3 sekunder om aktivering görs vid 49,7 Hz.

Tekniken är i drift från och med det andra kvartalet. Bahnhof är först i Sverige att kunna erbjuda det här till svenska kraftleverantörer på kommersiell basis. Det är ett bra ekonomiskt tillskott, för resurser som annars skulle stått outnyttjade.

Det är förstås också en naturlig del av Bahnhofs hållbarhetsprofil, som inte bara handlar om ett miljötänk (med till exempel återvinning av värme), utan även ett helhetsperspektiv där vi står för stabil och robust drift av infrastruktur för hela samhället.
 

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 374 404 privatkunder den sista juni 2020. Det är en nettotillväxt under det andra kvartalet med 10 057 nya hushåll, som har valt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster. Det här är (för kvartalet) också den bästa nettotillväxten på fem år.

Bahnhof - nu en av Sveriges bästa leverantörer av TV-paket och innehållstjänster

Alla kunder kan nu få Bahnhofs TV-paket med samtliga av de mest efterfrågade kanalerna i Sverige. I detta ingår bland annat TV3, TV6, TV8 och TV10. Kunderna kan dessutom välja till paketen V Premium, V Sport, V Series & Film och V Golf. Sedan tidigare erbjuder vi C More Standard, C More Stor och C More Premium, och en rad tilläggskanaler.

Från och med maj så säljer Bahnhof kraftfulla TV-paket helt i egen regi till bostadsrättsföreningar. Nu får BRF-kunderna en enda motpart för hela erbjudandet, och vi kan vara mer flexibla i vårt erbjudande. Slutkunderna får en leverantör, med en kundtjänst som tar ett helhetsansvar.

Säkerhetslösningar för privatpersoner

Under det andra kvartalet ökade Bahnhof försäljningen av "SAFE Antivirus" med över 100 procent jämfört med samma period förra året. Många väljer nu dessutom VPN-klienter och tunnlad trafik för videkonferensmöten. När många jobbar hemifrån ökar också kravet på datasäkerhet i bostaden.

Kundtjänst i Umeå

Bahnhof har fått stor medial uppmärksamhet i Västerbotten på grund av en tvist om bygglov med Umeå kommun. Det handlar om den toppmoderna arbetsplats vi etablerat på Järnvägstorget i centrala Umeå. Under en period såg det ut som att vi, till följd av ett rätt nitiskt tillämpande av regelverket, skulle få problem att använda lokalerna på ett ändamålsenligt sätt. Men detta ser nu efter en del frågetecken mynna ut i en konstruktiv lösning, som både är bra för staden Umeå, och för vår personal. I samråd med kommunen kommer vi göra en del tillpassningar av lokalerna, så att de även i strikt formell mening kan godkännas. Sedan tidigare driver Bahnhof även en stor arbetsplats i Borlänge för kundtjänst. Arbetsplatsen i Umeå är dock en viktig del i vår långsiktiga strategi att ha lokal närvaro i alla regioner.
 

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof AB.

Målet med Elementica är att med ny teknik bygga ett av världens mest klimatsmarta och storskaliga beräkningskluster för AI och molntjänster. Anläggningen - det här är något utöver det vanliga och långt mer än ett traditionellt datacenter - kommer att uppföras på fastigheten "Starkströmmen 1" i Stockholms innerstad. Samtliga förberedande markarbeten är slutförda. För närvarande pågår planering av bygget, som beräknas kunna inledas före utgången av 2020. Det finns en rad positiva saker som nu händer i raskt tempo. Vi kommer senast i kvartalsrapport tre komma med mer detaljer, projektet med Elementica är också ett led i Bahnhofs satsning på en mer internationell inriktning.
 

VD har ordet

Om jag måste välja ett enda citat, som pekar ut riktningen av vad som krävs av det samlade IT-Sverige nu under farsotens decennium, så måste det bli "Användandet af ånga för locomotiva ändamål på land".

Det är en text som är hämtad ur Järnkontorets årsbok från år 1836. Men jag tänker inte så mycket på ångan, utan på den numera enligt SAOB (alltså akademiens ordbok) nästan bortglömda språkliga användningen av "lokomotiv".

Lokomotiv är nämligen inte bara ett lok i ett tåg. Ordet är också ett adjektiv som betyder att sträva efter att åstadkomma något, att vara i rörelse och förflytta sig från en plats till en annan.

Att driva verksamhet, i synnerhet i vår bransch, handlar om att blixtsnabbt kunna göra förändringar, att befinna sig i rörelse och aldrig stanna upp. Att vara lokomotiv både i tänkande och handling.

Jag brukar ibland prata med våra tekniker om att lägga rälsen framför sig - gärna under gång. Vän av ordning brukar då räcka upp handen och påpeka att detta låter farligt, särskilt med hänsyn till driftsäkerhet och stabilitet.

Men bägge synsätten är nödvändiga. Det behövs både stabilitet och framåtrörelse. Infrastruktur och tjänster som bara vilar på gamla modeller, och som inte utforskar nya vägar i en föränderlig omvärld kommer att spåra ur.

Alla bolag som hoppas på att allt ska bli som förr kommer därför att förlora. De bolag som är mest lokomotiva kommer att vinna. Jag skulle rentav säga att pandemin öppnar stora möjligheter att göra nödvändiga förändringar.

Det andra kvartalet saknar historiskt motstycke ur ett krasst ekonomiskt perspektiv. Under det andra kvartalet imploderar Sveriges ekonomi, och BNP rasar med s...

Författare Bahnhof

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.