Du är här

2017-09-26

Balco Group AB: Balco offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Balco Group AB ("Balco" eller "Bolaget"), en ledande leverantör av
balkonglösningar i Nordeuropa, och Bolagets ägare har beslutat att
genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av
befintliga aktier ("Erbjudandet"). Styrelsen för Balco har samtidigt
ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet
för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas
bli den 6 oktober 2017.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK
LAG.

Erbjudandet i korthet

· Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 56 SEK
motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i
Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 1 200 MSEK.

· Erbjudandet omfattar 10 714 387 befintliga aktier i Balco,
motsvarande 50 procent av det totala antalet befintliga aktier efter
genomförandet av Erbjudandet, som erbjuds av Segulah IV, L.P.
("Segulah" eller "Ägarna").

· Segulah har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med
ytterligare högst 2 142 877 befintliga aktier, motsvarande högst 10
procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av
Erbjudandet. Om Erbjudandet på detta sätt utökas fullt ut omfattar
Erbjudandet totalt 12 857 264 aktier.

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har Segulah åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB
(publ) ("Global Coordinator och Joint Bookrunner") och Danske Bank
(tillsammans med Carnegie "Joint Bookrunners"), sälja ytterligare
högst 1 928 589 befintliga aktier ("Övertilldelningsoptionen"),
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i
Erbjudandet och 9 procent av det totala antalet aktier i bolaget
efter Erbjudandets genomförande.

· Förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut, och att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 14
785 853 aktier, vilket motsvarar 69 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 600 MSEK, cirka
720 MSEK om Erbjudandet utökas fullt ut och cirka 828 MSEK om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Åtta cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa
villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt
34,2 procent av de utestående aktierna i Bolaget i samband med
genomförandet av Erbjudandet.

· Cornerstone-investerare är Erik Selin (som åtagit sig att förvärva
10,4 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget efter
Erbjudandets genomgörande), Swedbank Robur Fonder AB (6,2 procent),
Vätterledens AB (2,9 procent), Lazard Asset Management GmbH (2,9
procent), Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2,9 procent), Taiga
Fund Management AS (2,9 procent), Familjen Hamrin (2,9 procent) och
LMK Venture Partners AB (2,9 procent).

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare i Sverige och utlandet och ett erbjudande till
allmänheten i Sverige.

· Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 26
september 2017 på Balcos webbplats samt på Carnegies och Danske Banks
webbplatser för pågående erbjudanden.

· Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 27
september 2017 och förväntas att avslutas den 5 oktober 2017.

· Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 27
september 2017 och förväntas att avslutas den 4 oktober 2017.

· Beslut om tilldelning kommer att fattas av Bolagets styrelse i
samråd med Segulah samt Joint Bookrunners, varvid målet är att uppnå
en bred spridning av aktierna. Cornerstone Investors är dock
garanterade tilldelning överensstämmande med deras respektive
åtaganden.

· Beräknad första handelsdag för Balcos aktier på Nasdaq Stockholm
är den 6 oktober 2017 och beräknad likviddag är den 10 oktober 2017.

· Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "BALCO".
Kenneth Lundahl, VD, Balco, kommenterar:

"Balco är ett tillväxtbolag med en ledande position på den snabbt
växande nordeuropeiska balkongmarknaden. Vi är en nischspelare som
tillhandahåller attraktiva helhetslösningar och som skapar kundvärde
genom innovativa produkter, en unik säljprocess och dedikerade
medarbetare. Balco fyller 30 år i år och jag kan konstatera att
tillväxtresan bara har börjat. En notering är en viktig milstolpe för
Balco. Genom en ny ägarstruktur får vi möjligheten att fortsätta
bygga framtidens bästa balkonglösningar, att utbilda fler potentiella
kunder om Balco-metodens fördelar, samt expandera och ta del av den
enorma marknadspotentialen. Vi i ledningen och styrelsen ser fram
emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och skapa värde
för såväl befintliga som nya aktieägare."

Lennart Kalén, styrelseordförande för Balco kommenterar:

"Balco har under flera år uppvisat en stark tillväxt, både vad gäller
orderstock, omsättning och resultat. Balco har parallellt med en god
finansiell historik skapat en välfungerande affärsmodell, en stark
medarbetarorganisation samt en tydlig strategi för framtida tillväxt
och expansion. Det är därför min och styrelsens övertygelse att det
är rätt tidpunkt i Bolagets utveckling att bredda ägandet genom en
notering."

Balco i korthet

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats
från att vara en lokal produktorienterad leverantör av
betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av
inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och
innovativa balkonglösningar under eget varumärke till
bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och
byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av
Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av
Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och
balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot
bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut
befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så
kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden,
såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och
värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess,
som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom
hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd
slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få
kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan
att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar
oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och
har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda
produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i
en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora
säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina
balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort
betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar
goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och
resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess
Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark
utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination
med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och
positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam
utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till
tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens
omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT
ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i
justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör
Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Balcos styrelse och ledning, tillsammans med Segulah, har gjort
bedömningen att tidpunkten är rätt för Bolaget att ta nästa steg och
bredda Bolagets aktieägarbas samt ansöka om notering av Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsen ser börsnoteringen som ett
logiskt och viktigt steg i Balcos utveckling för att kunna ta
tillvara tillväxtmöjligheter och öka kunskapen om Balco och
fördelarna hos dess produkter. Bolagets styrelse och ledning är av
uppfattningen att en börsnotering är till fördel för Bolaget för att
bredda Bolagets finansieringsalternativ inför eventuella framtida
kapitalbehov, detta eftersom en notering på Nasdaq Stockholm ger
Balco tillgång till den svenska och de internationella
kapitalmarknaderna.

Balcos styrelse och ledning, tillsammans med Segulah, har gjort
bedömningen att tidpunkten är rätt för Bolaget att ta nästa steg och
bredda Bolagets aktieägarbas samt ansöka om notering av Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsen ser börsnoteringen som ett
logiskt och viktigt steg i Balcos utveckling för att kunna ta
tillvara tillväxtmöjligheter och öka kunskapen om Balco och
fördelarna hos dess produkter. Bolagets styrelse och ledning är av
uppfattningen att en börsnotering är till fördel för Bolaget för att
bredda Bolagets finansieringsalternativ inför eventuella framtida
kapitalbehov, detta eftersom en notering på Nasdaq Stockholm ger
Balco tillgång till den svenska och de internationella
kapitalmarknaderna.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt som innehåller fullständiga villkor för Erbjudandet
offentliggörs idag. Prospekt kan erhållas från Balcos webbplats
(www.balco.se), från Carnegies webbplats för pågående erbjudande
(www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden) och från
Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt). Anmälningssedel
finns tillgänglig på Danske Banks hemsida. Anmälan kan även göras på
Avanzas internettjänst (www.avanza.se) och på Nordnets internettjänst
(www.nordnet.se).

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 27 september - 5 oktober 2017
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 27 september - 4 oktober 2017
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 6 oktober 2017
Likviddag: 10 oktober 2017

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank är
Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Balco
och Ä...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.