Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Balco Group AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Balco

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") har idag meddelat
Balco Group AB ("Balco" eller "Bolaget") och Segulah IV, L.P.
("Säljande Aktieägaren") att övertilldelningsoptionen har utnyttjats
till fullo avseende 1 928 589 befintliga aktier i Balco och att
stabiliseringsperioden har avslutats.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK
LAG.

I samband med erbjudandet av aktierna i Balco och noteringen av
aktierna på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2017 ("Erbjudandet")
utfärdade den Säljande Aktieägaren en övertilldelningsoption till
Carnegie, på uppdrag av Carnegie och Danske Bank A/S, Danmark,
Sverige Filial (tillsammans "Joint Bookrunners"), att förvärva
ytterligare högst 1 928 589 befintliga aktier i Balco, för
utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för
handel i Balco aktier på Nasdaq Stockholm. Carnegie har utnyttjat
övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer Segulah IV, L.P.
att äga 4 079 373 aktier i Balco, motsvarande en ägarandel om 19,04
procent av det totala antalet aktier och röster i Balco.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet,
och med hänsyn till aktiekursutveckling i Balcos aktie har Carnegie,
som stabiliseringsagent för Joint Bookrunners räkning, beslutat att
avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, VD Balco
Telefon: +46 (0) 70 630 20 57
E-post: kenneth.lundahl@balco.se

Cecilia Lannebo, IR-chef Balco
Telefon: +46 (0) 72 220 82 77
E-post: cecilia.lannebo@balco.se

Denna information är sådan information som Balco är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2017, kl. 18.00.

Balco i korthet

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har Bolaget utvecklats
från att vara en lokal produktorienterad leverantör av
betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av
inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och
innovativa balkonglösningar under eget varumärke till
bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och
byggföretag. Balco är verksamt på sina Huvudmarknader, som utgörs av
Sverige, Danmark och Norge, samt i Övriga Marknader som utgörs av
Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och
balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot
bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut
befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så
kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden,
såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och
värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess,
som innebär att Bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom
hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd
slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få
kompletta balkongleverantörer på dess Huvudmarknader som har förmågan
att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar
oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och
har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda
produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i
en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora
säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina
balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort
betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar
goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och
resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess
Huvudmarknader. På Bolagets Övriga Marknader har Balco en stark
utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet Renovering i kombination
med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och
positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam
utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till
tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens
omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT
ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i
justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör
Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Balco. Detta pressmeddelande har
inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett
prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som upprättats i samband med Erbjudandet.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Balco har registrerats eller
kommer att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities
Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan
värdepappers-regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i
USA och inga aktier eller andra värdepapper i Balco får erbjudas,
säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras,
direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende
aktier eller andra värdepapper i Balco genomförs i USA. Det finns
heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i
Balco, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra
värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och
energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets
kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet
och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar,
genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin
värdekedja - från produktion till leverans. Företaget, som grundades
i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden
och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen
under 2016 uppgick till 802 MSEK. Balco är börsnoterat på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/balco-group-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelnin...
http://mb.cision.com/Main/16052/2372336/739411.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.