Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

bambuser: Bambuser - en pionjär inom mobil livevideo - avser att noteras på Nasdaq First North

Bambuser AB (publ) ("Bambuser" eller "Bolaget") offentliggör idag sin
avsikt att ansöka om notering på Nasdaq First North. I anslutning
därmed genomförs en nyemission om cirka 24 MSEK ("Erbjudandet"). Ett
informationsmemorandum avseende Erbjudandet offentliggörs idag.

Sedan 2007 har Bambuser utvecklat mjukvara för interaktiva
livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från
mobiltelefoner. Med bolagets B2B-plattform Iris (irisplatform.io) tar
nu bolaget nästa steg och erbjuder företag, varumärken och utvecklare
möjligheter att integrera bolagets ledande teknologi i sina egna
appar och/eller i sin arbetsmiljö. Sedan 2014 har Bambuser fokuserat
på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets
produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland
kunderna finns bland annat Associated Press, Aftonbladet, NRK,
MittMedia, och Deutsche Welle. I slutet av 2016 färdigställdes
plattformen Iris som nu erbjuder två konkurrenskraftiga och
världsledande produkter för mobil livevideo, Iris Flow och Iris Dev.

"Mobil livevideo händer nu - i dubbel bemärkelse! Mobil livevideo ökar
lavinartat och drivs på i enorm takt av sociala medieplattformar. Det
ger oss ett kvitto på att vi är rätt positionerade med våra
produkter." säger Hans Eriksson, VD Bambuser.

Styrelsen för Bambuser har beslutat att ansöka om upptagande till
handel av aktierna i Bambuser på Nasdaq First North. Under
förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel
infalla den 5 maj 2017.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Mobil livevideo är en teknik som utan dröjsmål kan tillgängliggöra
ljud och bild från en plats till flera tittare på olika platser och
väntas förändra affärsflöden i en mängd branscher. Bambuser ser nu,
utöver mediaföretag, en stor potential för mobil livevideoteknik även
i en rad B2B-företag. Mot bakgrund av den snabbt ökande mängden
livevideo, inte minst hos mediaföretagen och i sociala medier,
bedömer Bambuser att tiden är mogen för att kapitalisera på sitt
erbjudande och sin tekniska erfarenhet. Mobil livevideo, där Bambuser
är en pionjär, bedöms spela en nyckelroll i denna snabbt framväxande
marknad. Därmed vill bolaget nu intensifiera sin strävan mot att bli
en stor och lönsam aktör inom detta segment. Erbjudandet syftar till
att skapa resurser för säljfrämjande åtgärder, marknadsbearbetning,
fortsatt produktutveckling samt att stärka Bolagets finansiella
ställning.

"Vi har tidigare i år förstärkt styrelsen med Ingrid Bojner och
Christer Thordson, två mycket meriterade personer som tillför
värdefull kompetens inom strategiskt förändringsarbete, försäljning
och marknadsföring samt affärsjuridik. Jag är också stolt över att
kunna inkludera Avicii Music AB bland våra större aktieägare."
tillägger Hans Eriksson, VD Bambuser.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattar högst 2.600.000 nyemitterade aktier, vilket
motsvarar ca 17 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

· Priset per aktie uppgår till 9,20 SEK per aktie, motsvarande ett
bolagsvärde om 115 MSEK före Erbjudandet. Vid full teckning tillförs
Bolaget 24 MSEK före emissionskostnader.

· Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella
investerare i Sverige och utlandet.

· Teckningsperiod pågår under perioden 11 april - 25 april 2017.

· Minsta teckningspost är 600 aktier.

· Ett informationsmemorandum med fullständiga villkor offentliggörs
idag den 11 april 2017 på Bolagets hemsida (bambuser.com/ir). I
samband med informationsmemorandumets offentliggörande publiceras
även anmälningssedlar och sammanfattning av informationsmemorandum på
Bolagets hemsida.

· Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 5 maj
2017, förutsatt att Bolagets ansökan godkänns.

Tecknings- och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare och externa investerare, bl.a. LMK Forward
AB har åtagit sig att, på vissa villkor och till samma pris som
övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet om motsvarande 9
MSEK, motsvarande 37,5 procent av Erbjudandet. Bolaget har därutöver,
mot sedvanlig garantiprovision om sex procent, erhållit
garantiåtaganden uppgående till 9 MSEK, motsvarande 37,5 procent av
Erbjudandet från dessa parter. Erbjudandet omfattas därmed till 75
procent, motsvarande 18 MSEK, av tecknings- och garantiåtaganden.

Rådgivare

Remium Nordic är finansiell rådgivare till Bambuser och Västra Hamnen
Corporate Finance är projektledare i samband med Erbjudandet.
Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Västra Hamnen Corporate
Finance är Bolagets Certified Advisor.

Om Bambuser

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för
livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för
interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama
livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet.
Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst
användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under
parlamentsvalet. Året efter producerades videos via Bambuser och
användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k
arabiska våren. Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50
miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner
nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc.
Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B,
Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets
produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland
kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet,
NRK, MittMedia, och Deutsche Welle.

Viktig Information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att
sälja eller förvärva värdepapper i Bambuser. Detta meddelande lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i
USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller
att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Detta
meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet") och inget prospekt kommer att
upprättas i samband med Erbjudandet. Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i det informationsmemorandum som offentliggörs av
Bolaget. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har
implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd
för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på
det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till
investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan
att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Personer som sprider
detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är
tillåten. Detta meddelande kan innehålla viss framåtriktad
information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. De framåtriktade
uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar
och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.
Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och
okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra
eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan
medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt
från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna
kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande
gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.

Kontaktinformation

Hans Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)768-822 502

E-post: hans@bambuser.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bambuser/r/bambuser---en-pionjar-inom-mobil-li...
http://mb.cision.com/Main/15749/2236123/656121.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.