Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Bambuser: Bambuser offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Med anledning av de pressmeddelanden som Bambuser AB ("Bambuser" eller
"Bolaget") offentliggjort den 2 april 2020 avseende ingående av ett
kommersiellt avtal med Intersport, den 6 april 2020 avseende
styrelseordföranden Fredrik Rambergs avgång, den 6 april 2020
avseende ett pilotavtal för Live Video Shopping i USA samt den 6
april 2020 avseende ingående av ett kommersiellt avtal med
schweiziska Homegate har Bolaget upprättat ett tillägg till det
EU-tillväxtprospekt avseende Bolagets företrädesemission som
offentliggjordes den 30 mars 2020. Pressmeddelandena finns
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bambuser.com/ir.

Tillägget har upprättats i enlighet med artikel 23 i
prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har
godkänts av Finansinspektionen den 7 april 2020 och finns,
tillsammans med EU-tillväxtprospektet, tillgängligt på Bambusers
hemsida, www.bambuser.com/ir, samt på Carnegies hemsida,
www.carnegie.se.

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har
ansökt eller på annat sätt lämnat medgivande till förvärv eller
teckning av aktier i företrädesemissionen har i enlighet med artikel
23.2 Prospektförordningen rätt att återkalla sin ansökan eller
teckning inom två arbetsdagar, dvs till och med den 9 april 2020.
Återkallelsen ska göras skriftligen till Carnegie Investment Bank AB
(publ), "Transaction Support", SE-103 38 eller via e-post till
transactionsupport@carnegie.se. Investerare som har ansökt om
teckning via sin förvaltare ska kontakta förvaltaren angående
återkallelsen. Anmälningar som inte återkallas kommer fortsatt att
vara bindande och investerare som vill kvarstå med sin teckning av
aktier behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se

Om Bambuser AB

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform
för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör
inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video
Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens
hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och
har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB ("Bambuser") i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte
registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bambusers aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "ser", "avser",
"bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bambuser/r/bambuser-offentliggor-tillaggspros...
https://mb.cision.com/Main/15749/3083568/1226174.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.