Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Bambuser: Justerad Kallelse till årsstämma i Bambuser AB

Denna kallelse ersätter tidigare idag skickad kallelse till extra
bolagsstämma i Bambuser AB (publ). Information om bolagets Certified
Advisor är tillagd.

Aktieägarna i Bambuser AB (publ), org. nr 556731-3126, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 kl. 16.00 på
Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
29 mars 2019, och

·
anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 29 mars 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress: Bambuser AB,
Västmannagatan 4, 111 24 Stockholm, eller via e-post till
lina@bambuser.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt antal
eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 29
mars 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före
detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till
Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.bambuser.com/ir.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande.

2.
Val av ordförande vid stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordning.

5.
Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

9.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10.
Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11.
Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12.
Beslut om arvode till styrelsen och revisor.

13.
Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

14.
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

15.
Beslut rörande valberedning.

16.
Beslut om ändring av bolagsordningen.

17.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av
aktier.

18.
Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier m m.

19.
Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkterna 2, 11-15 - Styrelse och valberedning m. m.

Bolagets valberedning inför årsstämman 2019 föreslår att:

·
styrelsens ordförande Fredrik Ramberg utses till stämmans ordförande

·
antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) med en (1)
styrelsesuppleant

·
ett (1) registrerat revisionsbolag ska vara revisor

·
arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och med
50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
Bolaget

·
arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning

·
omval av styrelseledamöterna Fredrik Ramberg, Mikael Ahlström,
Alexander Macintyre och Christer Thordson samt nyval av Mikael
Wintzell som styrelseledamot och Carl Kinell som styrelsesuppleant.
Det noteras också att valberedningen fram till årsstämman fokuserar
på att finna lämplig kvinnlig kandidat till styrelsen och kan komma
att återkomma med förslag på sådan ytterligare styrelseledamot

·
omval av Fredrik Ramberg som styrelsens ordförande

·
omval av revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB.
Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Michael
Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval
sker, samt

·
att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, inför val av
styrelse vid årsstämman 2020, kontakta Bolagets tre (3) största
aktieägare på grundval av ägarförhållandena per dagen fyra månader
före årsstämman, vilka aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot
vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska
presenteras på Bolagets hemsida senast tre månader före årsstämman
2020.

Punkt 10 - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att Bolagets
ansamlade medel om 4 721 540 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 16 - Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningens gränser
för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande (där fet
text innebär tillägg, och kursiv text innebär borttagen text):

Paragraf Ändring
§ 4 - Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 750 000 (500 000) och till
Aktiekapital högst 3 000 000 (2 000 000) kronor.
§ 5 - Antal Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 000 000 (10 000
aktier 000) och till högst 60 000 000 (40 000 000).

Punkt 17 - Företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 5
mars 2019 att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 138 112,30 kronor
genom nyemission av högst 22 762 246 aktier till befintliga
aktieägare med företrädesrätt enligt nedanstående villkor
("Företrädesemissionen").

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal aktieägare
som har åtagit sig att teckna sina respektive andelar av
Företrädesemissionen. Därtill har aktieägarna och vissa andra
personer åtagit sig att, i egenskap av emissionsgaranter, teckna
aktier i Företrädesemissionen (om den annars inte blir fulltecknad).
Lämnade teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarar 100
procent av det totala emissionsbeloppet.

1. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i
Företrädesemissionen är den 8 april 2019.

2. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i
Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB har företrädesrätt att
teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal
aktier den förut äger. En (1) befintlig aktie ger en (1)
teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3)
nya aktier i Företrädesemissionen.

3. Teckningskursen uppgår till 0,57 kronor per aktie.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till
tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid
överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av resterande
aktier ske till emissionsgaranter i enlighet med villkoren för
respektive emissionsgaranti.

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning under perioden från och med den 10 april
2019 till och med den 24 april 2019.

6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på
särskild teckningslista under samma period som anges i punkt 5.
Betalning för sådana tecknade aktier ska erläggas kontant senast två
(2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning avsänts till tecknaren.

7. Teckning av eventuellt resterande aktier, när det är fråga om
teckning enligt emissionsgaranti, ska ske på särskild teckningslista
senast tre (3) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för
sådana tecknade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar
efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts
till garanten.

8. Styrelsen ska ha rätt att medge att betalning för tecknade aktier
sker genom kvittning i efterhand i enlighet med 13 kap 41 §
aktiebolagslagen.

9. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

11. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.
12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt
att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

Punkt 18 - Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för
styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa
årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Bemyndigandet får användas för att ge ut högst 3 793 707 aktier
(beträffande teckningsoptioner och konvertibler, vid fullt
utnyttjande av dessa, och före en eventuell omräkning enligt dess
villkor). Det antal aktier som bemyndigandet omfattar motsvarar 10
procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförd
företrädesemission.

Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
får erläggas kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller
på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ytterligare
finansiering av Bolagets rörelse, att finansiera företagsförvärv
eller förvärv av verksamheter eller tillgångar, att kunna emittera
nämnda instrument som ersättningsmedel i sådana förvärv samt i för
Bolaget strategiska samarbeten, att möjliggöra emission till
industriella partners samt för att bredda aktieägarkretsen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de
smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering
vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16 och 18 är giltiga endast om de biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas
tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att hålla...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.