Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Bayn Europe AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556794-4797,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 oktober 2018,
kl.13.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på
Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas
klockan 12.30.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27
september 2018; samt senast torsdagen den 27 september 2018 har
anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen
skriftligen till Bolaget på adress Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm
eller alternativt till: pw@bayn.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 27 september 2018, då
sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud finns på Bolagets hemsida www.bayneurope.com. En kopia av
fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm eller
alternativt till: pw@bayn.se. Fullmakten i original ska även uppvisas
på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till beslut enligt punkten 7.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska,
förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i
övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 600 000
kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för
att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för
att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara
marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och
registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av
andra formella krav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var 17 917 329 stycken. Samtliga aktier
har lika röstvärde.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

- Styrelsen i september 2018

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/5651/2620041/910525.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.