Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Bayn Europe AB: Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) juli - september 2019

TREDJE KVARTALET I KORTHET

Nettoomsättning 1 459 (763) TSEK
Rörelseresultat -4 507* (-2 776) TSEK
Resultat efter skatt -4 520 (-2 721) TSEK
Resultat per aktie** -0,13 (-0,15) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,12 (-0,14) SEK
*Rörelseresultatet är belastat med en engångskostnad i samband med
likvideringen av dotterbolaget i Bulgarien.

**Resultat per aktie är beräknat på 35 480 894 aktier. Antalet
utestående teckningsoptioner är i serierna TO3 och TO5 1 786 490.

För jämförelser med helår och ackumulerat 2019, se rapporten i sin
helhet på hemsidan
(https://investors.bayneurope.com/investors/finansiella-rapporter).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Bayn stärker sin närvaro i Storbritannien och på Irland genom
rekryteringen av Björn Johansson, Head of sales UK & Ireland. (7
augusti
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-rekrytera...))

· Bayn inleder samarbete med företaget Pandy Protein AB, Stockholm. (8
augusti
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/pandy-protein-i-samar...))

· Bayn levererar den första provbeställningen på EUREBA® till det
danska glassbolaget Paradis-Is. (21 augusti
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/eureba-far-tummen-upp...))

· Ett estniskt företag lägger en delorder på EUREBA®, till ett värde
av cirka 540 000 SEK, via sin distributör Toikako Kaubandus. (10
september
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/fortsatt-gott-samarbe...))

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Pandy Protein AB, Stockholm, lägger en order hos Bayn med ett
startvärde om cirka 1 miljon SEK. (1 oktober
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-oc...))

· Bayn säkrar finansiering i form av riktad nyemission på cirka 4,3
Mkr och lånelöfte på 6 Mkr. I samband med detta beslutades också att
dela ut gratis teckningsoptioner med motsvarande villkor som i den
riktade emissionen. (4 oktober
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/okategoriserade/bayn-europe-s...))

· Bayns webbplats
(https://www.bayneurope.com/?utm_source=Del%C3%A5rsrapport&utm_medium=pdf...)
får nytt utseende och innehåll, inklusive ett onlinemagasin
(https://www.bayneurope.com/magasinet?utm_source=Del%C3%A5rsrapport&utm_m...).
Fokus ligger på att marknadsföra EUREBA® och NAVIA®, samt att
generera lead till säljorganisationen. (22 oktober
(https://www.bayneurope.com/?utm_source=Del%C3%A5rsrapport&utm_medium=pdf...))

· Bayn strävar efter att minska bolagets koldioxidavtryck. Därför
beslutade styrelsen att flytta produktionen från ett dotterbolag i
Bulgarien, som därför likvideras, närmare bolagets marknad i Europa.
(24 oktober
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-flyttar-pr...))

VD HAR ORDET

FRAMÅT MED GODA MARGINALER

Bayn Europe har starkare finansiell position än någonsin. Vi har
stramat åt de fasta kostnaderna utan att ge avkall på
professionalitet, amorterat alla korta lån, och vi har en bra
företagskredit och likvida medel som tillsammans räcker även nästa
år.

Lönsamheten är cirka 18 procent av bruttomarginalen, och stiger i takt
med att volymen ökar och skalfördelar materialiseras. Till exempel
får vi bättre inköpspris till följd av att vi har tredubblat volymen
under året. Våra egna produkter med varumärket EUREBA® utgör nu
majoriteten av bolagets sålda varor. Marginalen för dessa är högre än
för handelsprodukterna. Vi räknar med att årsomsättningen 2019 ska
vara dubbelt så stor jämfört med fjolårets omsättning.

Vårt mål är att minst dubblera årsomsättningen även nästa år.

Bayn Europe blir alltmer ett kunskapsföretag inom processteknik för
sockerreduktion. Detta innefattar även utveckling av en processteknik
som vi håller på att patentera. Vi kommer framåt även arbeta med att
effektivisera tillverkningsflöden i syfte att öka kvaliteten och
kostnadsoptimera produkterna.

En viktig del av denna utveckling är en förändring av säljteamet, med
syftet att ge teknisk konsultation till prospekts och kunder. I samma
anda involveras också FoU-teamet i säljarbetet. FoU-teamet i Gävle
ska därutöver forska på hur våra produkters egenskaper i högre grad
kan likna sockrets, samt utveckla lösningar som gör befintliga
produkter billigare och mer lättproducerade.

Ett annat område vi satsar på är miljöpåverkan och hållbarhet. Vi
arbetar redan miljömedvetet, men kommer intensifiera det och inleda
en process för miljöcertifiering under år 2020.

Avslutningsvis konstaterar jag att marknaden för sockerersättning
växer globalt. Den värderades till 6,4 miljarder USD år 2018, och
beräknas uppgå till 10,3 miljarder USD i slutet av år 2026.

Marknaden förväntas öka med 6,3 procent årligen, enligt en
marknadsanalys från Fortune Business Insights, eller hela 9 procent
per år enligt en prognos för 2018-2025 från Wise Guys Research.

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 1 852 (1 291)
TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 1 459 (763) TSEK. Mycket
beroende på ökad försäljning till nya kunder.

KOSTNADER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 6 359 (4 067) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till marknadskostnader samt
engångskostnad för korrigering av publicerat resultat 2018.

RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till -4 507 (-2 776) TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 429 (-1 704)
TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 2 255 (172)
TSEK.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 309 (318) TSEK för
perioden, och har bokförts som aktiverade utvecklingskostnader.

ÖVRIGT

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 11 (10) och antalet
anställda vid periodens utgång var 11 (12).

Antal aktier
Bolaget hade 35 480 894 aktier den 30 september (17 917 329). Det
fanns 1 786 490 utestående teckningsoptioner i serierna TO3 och TO5
per den 30 september.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika
riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess
framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets
webbplats investors.bayneurope.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 20 februari 2020.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified
Adviser.

Denna kvartalsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com (pe@bayn.se)

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 november 2019 kl 10.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kvartalsrapport-for-bayn-eur...
https://mb.cision.com/Main/5651/2970549/1148678.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.