Du är här

2018-07-24

Bayn tar en ny väg

wysiwyg_image

Bayn Europe  har stora ambitioner i den växande marknaden för sådana sötningsmedel som ersätter rörsocker, men att finansiera sig har inte varit lätt. Nu prövar Bayn en ny väg.

Bayns nye vd, Patrik Edström förklarade på årsstämman ”Vi har en ny inriktning”. Han åsyftade i första hand att Bayn valt att lämna bulkmaknaden för stevia. Därtill framkom det på stämman att Bayn hade valt en annan finansieringsmodell.

Det var första gången som Patrik Edström mötte aktieägarna på en stämma. Han tog över vd-skapet i april. Tidigare vd och huvudägaren Lucy Dahlgren jobbar numera med affärsutveckling framför allt mot Kina.

Lucy Dahlgren är fortsatt storägare i Bayn och hon valdes på årsstämman 31 maj in i Bayn-styrelsen. Nyvaldes till styrelsen gjorde därtill Gunnar Ek.

I slutet av förra året positionerade Bayn om sig med nya produkter och lämnade sin bakgrund som traditionell stevia-leverantör. Stevia har blivit en alltmer av en råvaruprodukt, förklarade Peter Edström på årsstämman.

Bayn lämnar bulk-segmentet för att istället sälja egenutvecklade sötningsblandningar som specialanpassats för specifika varugrupper.

Bayn har hunnit långt i utvecklingen av olika sötningsalternativ. Lika lätt har det inte varit att hitta finansiering. 

Efter en beloppsmässigt blygsam företrädesemission i juni så förstärktes Bayns kassa med 3,1 miljoner kronor.

Att endast cirka hälften av emissionsbeloppet trillade ner i bolagets kassa berodde på att 500 000 kronor gick åt för att betala emissionen och därtill att aktier till ett värde av 2,5 miljoner kvittades mot skulder.

Trots att emissionsbeloppet som Bayn sökte i företrädesemissionen var förhållandevis litet, bara 6,6 miljoner kronor, var utspädningen betydande. Antalet aktier ökade från 10 miljoner till 17 917 329 stycken.

Bayns årsstämma hölls dagen innan teckningstiden för emissionen inleddes. Den omständigheten tog Aktiespararna upp för diskussion på årsstämman. Föreningens ombud Åsa Wesshagen ifrågasatte korrektheten i att använda ett bemyndigande från en tidigare, extra bolagsstämma för en emission som skulle äga rum efter en ny stämma, i det specifika fallet årsstämman.

Enligt praxis gäller ett givet bemyndigande gäller fram till årsstämman, om inget annat bestämts.

Aktiespararna bad att Bayns styrelse skulle förklara varför den avvek från praxis härvidlag: ”Ni gör en nyemission nu, utan att ha stämmans godkännande...”?!

Bayns ordförande Peter Werme hävdade att det hela var i sin ordning. Han sade att den stundande emissionen skedde inom ramen för bemyndigandet från den extra bolagsstämman i februari.

Bayn-styrelsen utnyttjade således i juni, efter årsstämman i maj, ett emissionsbemyndigande som getts av den extra bolagsstämman i februari. Detta med hänvisning till att styrelsen hade fattat beslut om att använda mandatet från den extra bolagsstämman innan årsstämman ägde rum. Avgörande för om bemyndigandet fortsatt fick användas efter årsstämman var om ”dagen som man fattar beslutet” inföll innan den stämma ägde rum då bemyndigandet förföll, hävdade Peter Werme.

Åsa Wesshagen ansåg att en sådan ordning föll på sin orimlighet. En avgående styrelse skulle därmed kunna styra bolagets agerande efter att den avgått, alternativt tvingats avgå. ”Om det är beslutstidpunkten som är styrande, då bör man i framtiden fundera på hur man formulerar bemyndiganden”, sade Åsa Wesshagen i replik.

Notera att då styrelsesammansättningen i Bayn förändrades på årsstämman gick det inte att förutsätta att den nya styrelsens syn på emissionen var densamma som den gamlas.

Åsa Wesshagen framförde vidare att Aktiespararna ansåg att beslutet om nyemission borde ha fattats av årsstämman.

På stämman ställdes flera detaljerade frågor kring det finansieringsavtal som Bayn slutit med L1 Capital.

Det första avropet från L1 Capital hade avsett konvertibler motsvarande ett värde på tre miljoner kronor. Av dessa hade, vid årsstämman, konvertibler till ett värde av 1,7 Mkr hittills inte konverterats.

Gunnar Ek, som var föreslagen till inval i styrelsen, frågade med avseende på de aktier som tillkommit via konvertering: ”Vart tog aktierna vägen”? Enligt vad styrelsen erfor, var dessa aktier spridda på nya händer.

”Vill ni använda resterande 17 Mkr”, frågade Åsa Wesshagen med hänvisning till det kvarvarande finansieringsutrymme som avtalet med L1 Capital medger. Werme svarade ”I teorin kan vi kalla på dem”.

Även om Aktiespararna inte fick något entydigt svar på frågan om avtalet med L1 Capital skulle anses vara ”vilande”, så framgick det med all tydlighet att Bayn hade valt en annan väg i sökandet efter kapital, vilket var i linje med Aktiespararnas önskemål. 

Åsa Wesshagen ställde likafullt en kompletterande fråga som handlade om vilken orsaken var till att finansieringsavtalet lades på hyllan.
”Vad är er anledning till att inte längre utnyttja möjligheten att 
avropa pengar från L1 Capital”?

Ordföranden uttryckte sig som så: ”Likviditeten i aktien skulle förbättras. Det har inte skett. TO kunde inte noteras. Det blev ingen handel, för det var för liten spridning. Det har inte varit tillräcklig likviditet i marknaden för den här typen av upplägg. Det har inte fungerat”. Uppenbarligen var detta bakgrunden till varför styrelsen beslutat genomföra en traditionell företrädesemission.

Aktiespararna ställde ytterligare frågor om L1 Capital som avtalat med Bayn om att kunna avropa pengar - ett upplägg som Aktiespararna kritiserat för att vara kortsiktigt och begränsande.

Enligt avtalet får L1 Capital konvertibler som betalning för inlånade pengar. Aktiespararna har ansett att risken varit stor att L1 Capital snabbast möjligt skulle sälja över börs de Bayn-aktier de fått efter konvertering. Det skulle påverka aktiekursen mycket negativt, eftersom stora volymer aktier då skulle säljas under kort tid.

Mot den bakgrunden ställde Åsa Wesshagen frågan om L1 Capital i nuläget ägde några aktier. Bayn kunde bekräfta att så inte var fallet, vilket förstås tydde på att L1 Capital hade, på ett eller annat sätt, förhållandevis snabbt, sålt de Bayn-aktier som erhållits vid konvertering.

Åsa Wesshagen bad Bayn berätta mer om vem L1 Capital egentligen var. Bayns ordförande svarade på frågan: ”Det är en stor australiensisk fondförvaltning. De har en förvaltning om 11 Mdr USD” Han lade till att L1 Capital är en specialiserad småbolagsfond som investerar i ”hälsosamma branscher” och ”etiskt korrekta företag med framtidspotential”. 

Peter Werme berättade också för stämmodeltagarna att det var genom hans nätverk som L1 Capital hade kommit i kontakt med Bayn.

Några reaktioner från aktieägare rörande L1 Capital hade inte Bayn fått, vid sidan av den kritik mot upplägget som Aktiespararna stått för, enligt Werme.

Aktiespararna röstade vidare mot det nya bemyndigande som styrelsen ville ha eftersom föreningen först ville se resultatet av den emission som vid tidpunkten för stämman var på uppseglande.

”Hur tror ni de känner sig som tecknar emissionen om ni lägger till ytterligare ett bemyndigande på toppen av den företrädesemission som är planerad i juni”?, argumenterade Åsa Wesshagen.

Aktiespararna röstade också nej till det föreslagna incitamentsprogrammet.

”Timingen för ett så stort program är olycklig givet att man nu försöker sätta en så stor emission”, sade avslutningsvis Åsa Wesshagen.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.