Du är här

2017-05-22

B&B TOOLS: B&B TOOLS föreslår utdelning och särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm

Styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att föreslå att B&B TOOLS aktier
i dotterbolaget Momentum Group AB (publ) delas ut till B&B TOOLS aktieägare
("Utdelningen") och att Momentum Groups aktier av serie B noteras på Nasdaq
Stockholm ("Noteringen"). Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Momentum
Groups aktier av serie B till handel under förutsättning att sedvanliga
villkor uppfylls.

Bakgrund och motiv till Utdelningen och Noteringen

Styrelsen i B&B TOOLS gav under 2016 i uppdrag åt företagsledningen att
förbereda för en eventuell framtida uppdelning av B&B TOOLS-koncernen i två
separata börsnoterade bolag genom en avknoppning och särnotering av
rörelsesegmentet Momentum Group. Bakgrunden till uppdraget var att ta nästa
steg i utvecklingen av B&B TOOLS och ge alla dotterbolag bättre möjligheter
att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, affärsmodeller, kundsegment
och affärsrelationer. Med två självständiga bolag är avsikten att stärka
kunderbjudandet och konkurrenskraften samt skapa mer effektiva organisationer
med eget ansvar för samtliga sina affärskritiska processer inom erbjudande,
inköp och logistik. Detta bedöms ha en positiv effekt på tillväxten och
lönsamheten i båda bolagen. Bolagen bedöms även ha goda finansiella
ställningar i termer av kassaflöden och balansräkningar.

En separat notering av Momentum Group bedöms följaktligen skapa bättre
möjligheter till kundtillfredsställelse, resultattillväxt, lönsamhet och
affärspotential för såväl Momentum Group som kvarvarande rörelsesegment
Bergman&Beving (inom B&B TOOLS) - och därigenom ett ökat aktieägarvärde.

Extra bolagsstämma i B&B TOOLS för beslut om Utdelningen och val av ny
styrelse

Extra bolagsstämma för att fatta beslut om Utdelningen kommer att hållas den
14 juni 2017 och första dag för handel i Momentum Groups aktie av serie B
förväntas bli den 21 juni 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman den 14
juni 2017 offentliggörs separat. Vid den extra bolagsstämman den 14 juni 2017
avses, vid sidan av Utdelningen, beslut om val av ny styrelse i B&B TOOLS
fattas. Styrelsen i B&B TOOLS föreslås efter Utdelningen bestå av Anders
Börjesson (styrelseordförande), Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin
Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén.

Byte av VD i samband med Utdelningen

Under förutsättning att bolagsstämman den 14 juni 2017 beslutar om att
genomföra Utdelningen så kommer bolagets nuvarande VD&Koncernchef Ulf Lilius
att frånträda sin position och istället tillträda som VD&Koncernchef för
Momentum Group per den 14 juni 2017. Styrelsen har i samband med detta för
avsikt att utse bolagets nuvarande vVD Pontus Boman till ny VD&koncernchef
för B&B TOOLS.

B&B TOOLS föreslås byta namn till Bergman&Beving i samband med Utdelningen

I samband med Utdelningen av Momentum Group föreslår styrelsen i B&B TOOLS att
B&B TOOLS byter namn till Bergman&Beving. Det formella beslutet avses fattas
vid en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 21 juni 2017. Kallelse till den
extra bolagsstämman den 21 juni 2017 offentliggörs separat.

Genomförande av Utdelningen

Separationen kommer att genomföras genom att B&B TOOLS aktier i Momentum Group
delas ut till aktieägarna i B&B TOOLS. Om aktieägarna i B&B TOOLS vid den
extra bolagsstämman den 14 juni 2017 fattar beslut om att i enlighet med
styrelsen i B&B TOOLS förslag dela ut samtliga B&B TOOLS aktier i Momentum
Group till aktieägarna i B&B TOOLS kommer aktieägare i B&B TOOLS att erhålla
en (1) aktie av serie A i Momentum Group för varje på avstämningsdagen den 16
juni 2017 innehavd aktie av serie A och en (1) aktie av serie B i Momentum
Group för varje på avstämningsdagen den 16 juni 2017 innehavd aktie av serie
B. För den som är registrerad som aktieägare i B&B TOOLS på avstämningsdagen
den 16 juni 2017 behöver inga ytterligare åtgärder vidtas för att erhålla
aktier i Momentum Group.

Prospekt

Prospektet för Noteringen av Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq
Stockholm kommer att upprättas av Momentum Group. Prospektet beräknas
offentliggöras omkring den 5 juni 2017.

Informationsmaterial inför den extra bolagstämman i B&B TOOLS den 14 juni 2017

Informationsmaterial som underlag inför den extra bolagsstämman i B&B TOOLS
den 14 juni 2017, vid vilken beslut om Utdelningen respektive val av ny
styrelse avses fattas, kommer att offentliggöras på B&B TOOLS hemsida
www.bbtools.com (under menyn Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Extra
bolagsstämmor) senast den 24 maj 2017.

Preliminär tidsplan

23 maj Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016/2017 för Momentum Group
offentliggörs.

24 maj Informationsmaterial inför den extra bolagsstämman den 14 juni 2017
(vid vilken beslut om Utdelningen avses fattas) hålls tillgängligt.

5 juni Prospektet offentliggörs.

8 juni Avstämningsdag avseende rätten att delta i den extra bolagsstämman
i B&B TOOLS den 14 juni 2017 (vid vilken beslut om Utdelningen avses fattas).

14 juni Extra bolagsstämma i B&B TOOLS för beslut om Utdelningen och val av
ny styrelse i B&B TOOLS. Sista dag för handel i B&B TOOLS-aktien inklusive
rätt till utdelning.

15 juni Första dag för handel i B&B TOOLS-aktien exklusive rätt till
utdelning.

16 juni Avstämningsdag avseende rätten att erhålla aktier i Momentum Group.

21 juni Första dag för handel i Momentum Group-aktien av serie B på Nasdaq
Stockholm. Extra bolagsstämma i B&B TOOLS för beslut om ändring av namn till
Bergman&Beving.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med
Utdelningen och Noteringen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 22 maj 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD&koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660
31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj
2017 kl. 18:15 CET.

Förslag till utdelning av Momentum Group Sv
http://hugin.info/172011/R/2106751/799933.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.