Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

BE Group AB: BE Group - kallelse till årsstämma

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen
den 25 april 2014 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i
Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget torsdagen den 17 april 2014,

· dels senast torsdagen den 17 april 2014, gärna före kl. 12.00,
till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen
den 17 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00
eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå
namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group
AB, att. Annika Ternström, Box 225, 201 22 Malmö, senast torsdagen
den 24 april 2014.

Som framgår av kallelsen föreligger bland annat följande förslag
avseende ärenden på stämman:

· Nyval av Charlotte Hansson samt omval av styrelseledamöterna
Anders Ullberg, som även föreslås omväljas som styrelseordförande,
Roger Bergqvist, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen
Zahlin. Marita Jaatinen har avböjt omval.

Charlotte Hansson har en Cand. Scient i biokemi från Köpenhamns
universitet. Hon har erfarenhet från logistik- och
biotech-branscherna och har bl a arbetat inom Jetpak-gruppen som
verkställande direktör för Jetpak Sverige och tidigare som
kommersiell chef för Norden. Hon är styrelseledamot i B&B Tools,
Deltaco samt Orio.

· Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en
mandattid om ett år.

· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

· Beslut om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier.

· Att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
För övriga förslag och de närmare villkoren för ovan angivna förslag
hänvisas till den bifogade kallelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida:
www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef, tel: +46 (0)705 972 342 e-post:
kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD, tel: +46 (0)708 690 788 e-post:
torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika
sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2013 omsatte
koncernen 4,0 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group---kallelse-till-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/1831/9556346/223891.pdf
http://mb.cision.com/Public/1831/9556346/aed3007705e64bf4.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.