Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

BE Group AB: BE Group Q2 2016 - förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde

· Nettoomsättningen minskade med 5 procent och uppgick till 1 047 MSEK
(1 104).

· Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 21 MSEK (12).
· Rörelseresultatet förbättrades till 31 MSEK (10).
· Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (-13).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 MSEK
(-28).

· Minskat antal aktier till följd av genomförd sammanläggning av 20
befintliga aktier till en ny aktie.

· Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till 1,47 kr.
VDs kommentar
Kommentarer till perioden
Under det andra kvartalet 2016 ses effekter av både ökande priser och
underliggande marginalförbättringar. Det kraftiga prisfall som
drabbade marknaden under slutet av 2015 medför att den genomsnittliga
prisnivån har varit lägre i jämförelse med förra året. Detta har en
negativ effekt på omsättningen men till följd av en högre
underliggande bruttomarginal förbättras det underliggande
rörelseresultatet till 21 MSEK (12). Utöver de marginalförbättringar
som åstadkommits har koncernens resultat ökat som en följd av
prisåterhämtningen under året. De successivt stigande priserna har
gett positiva lagereffekter i form av lagervinster på 10 MSEK (-2)
under kvartalet vilket medför att rörelseresultatet förbättrats till
31 MSEK (10).

Efterfrågan på marknaden bedöms ha varit stabil eller något ökande. I
affärsområdet Sverige & Polen är det utlevererade tonnaget i nivå med
föregående år, medan affärsområde Finland & Baltikum visar en
volymtillväxt på hela 11 procent. För affärsområde Finland & Baltikum
är volymtillväxten så stark att den trots det lägre genomsnittspriset
ökar nettoomsättningen för affärsområdet med 4 procent. Koncernens
totala tonnage påverkas dock i motsatt riktning av utvecklingen i
Tjeckien och Slovakien, där den pågående omstruktureringsprocessen i
stort sett halverat utleveranserna. Sammantaget sjunker
nettoomsättningen för koncernen med 5 procent till 1 047 MSEK (1
104).

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har
medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet
förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten till 36 MSEK
(-28) vilket medför att motsvarande siffra för de senaste tolv
månaderna är 76 MSEK.

Struktur- och organisationsförändring
Den tidigare kommunicerade strukturprocessen för avveckling av
olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien fortlöper enligt plan.
Verksamheten i Slovakien avvecklas i likhet med försäljningen av plåt
och aluminium på den tjeckiska marknaden. Under kvartalet har berörda
lager sålts ut, och antalet anställda reducerats. De berörda
medarbetarna har på ett föredömligt sätt bidragit till en
framgångsrik process. Omstruktureringen, för vilken kostnader om -45
MSEK belastade första kvartalet, slutförs andra halvåret 2016.

Under andra kvartalet lanserades en ny koncernstruktur och
organisation baserat på företagets affärslösningar. Till följd av
detta samt den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i
Tjeckien och Slovakien, arbetar koncernen nu enligt nedanstående
organisation:

· Affärsområde Sverige & Polen omfattar koncernens verksamheter i
Sverige och Polen och drivs i två affärsenheter fokuserade på
distribution respektive produktion.

· Affärsområde Finland & Baltikum omfattar koncernens verksamheter i
Finland och Baltikum och drivs som tre affärsenheter; distribution
Finland, distribution Baltikum och produktion Finland.

· Under den pågående omstruktureringen av koncernens verksamheter i
Tjeckien och Slovakien redovisas dessa verksamheter under segmentet
Moderbolaget och koncernposter.

Under andra kvartalet har BE Group rekryterat en ny inköpsdirektör som
kommer att ingå i koncernledningen och ansvara för implementeringen
av koncernens inköpsstrategi.

Utsikter
Stålpriserna förväntas fortsätta öka något under det tredje kvartalet
medan efterfrågan, med hänsyn taget till semestereffekter under juli
och augusti, förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Arbetet med
omstrukturering och förbättringsarbetet inom ramen för den nya
organisationen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt
förbättra koncernens resultat.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef tel: 0706-21 02 22 e-post:
anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO tel: 0709-48 22 33 e-post:
andreas.karlsson@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
juli 2016 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte
koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q2-2016---forbattrat-re...
http://mb.cision.com/Main/1831/2048514/541907.pdf
http://mb.cision.com/Public/1831/2048514/a0b2440123cd5810.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.