Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

BE Group AB: BE Group Q2 2017 - Fortsatt stabilt underliggande rörelseresultat

· Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 147 MSEK (1 047), exklusive
verksamheter under omstrukturering med 15%.

· Det underliggande rörelseresultatet var på samma nivå som
föregående år 21 MSEK (21), trots färre antal handelsdagar.

· Kvartalet belastas med engångsposter på -42 MSEK relaterade till
nedläggning av verksamhet i Eskilstuna, nedskrivning av goodwill i
Lecor och återläggning av del av nedskrivning av joint
venture-andelarna i ArcelorMittal BE Group SSC AB.

· Rörelseresultatet uppgick till -13 MSEK (31).
· Resultat efter skatt uppgick till -14 MSEK (19).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49 MSEK
(36) vilket främst förklaras av en ökning av rörelsekapitalet kopplat
till periodiseringseffekter och högre prisnivåer.

· Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -1,03 kr
(1,47).

VDs kommentar
Under det andra kvartalet 2017 ses effekter av högre stålpriser. Detta
har en positiv effekt på nettoomsättningen som ökade med 15 procent
jämfört med föregående år om man exkluderar verksamheter under
omstrukturering. Det underliggande rörelseresultatet var i nivå med
föregående år 21 MSEK (21) trots tre färre handelsdagar. Utöver
omsättningsökningen har de successivt stigande priserna gett
lagervinster på 8 MSEK (10) under kvartalet. Rörelseresultatet,
eliminerat för engångsposter om -42, var i nivå med samma period
föregående år 29 MSEK (31).

Efterfrågan på marknaden har ökat något. Sålt tonnage var i nivå med
andra kvartalet förra året om man exkluderar verksamheter under
omstrukturering. Utlevererat tonnage första halvåret är 5 procent
högre än föregående år, vilket framförallt är hänförligt till
affärsområde Finland & Baltikum.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet
uppgick till -49 MSEK (36) och till -12 MSEK (87) för det första
halvåret. Det negativa kassaflödet har till största delen genererats
av högre varulager och kundfordringar till följd av stålprisökningar.
Bedömningen är att kassaflödet kommer att förbättras under andra
halvåret 2017.

Under perioden fattades beslut om att skriva ner goodwill i Lecor
Stålteknik samt att återlägga del av den nedskrivning av andelar i
joint venture som gjordes 2015.

Struktur- och organisationsförändring
Strukturprocessen för avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och
Slovakien som inleddes under förra året är i stort sett genomförd.
Försäljningen av en fastighet i Ostrava slutfördes under kvartalet
och likvidationen av bolaget i Slovakien pågår. Avvecklingen av
verksamheten i Eskilstuna pågår enligt plan och belastar
rörelseresultatet i form av en engångspost om -45 MSEK i kvartalet, i
linje med vad som kommunicerades i slutet av maj.

Utsikter
Stålpriserna förväntas fortsätta öka något under andra halvan av året
medan efterfrågan, med hänsyn taget till semestereffekter under juli
och augusti, förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Arbetet med
omstrukturering och förbättringsarbetet inom ramen för den nya
organisationen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt
förbättra koncernens resultat jämfört med föregående år.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef, tel: 0706-21 02 22, e-post:
anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO, tel: 0705-60 31 75, e-post:
daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
juli 2017 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte
koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q2-2017---fortsatt-stab...
http://mb.cision.com/Main/1831/2313793/702603.pdf
http://mb.cision.com/Public/1831/2313793/9a0d93afbc4d3dea.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.