Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

BE Group AB: BE Group Q2 2018 - Förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 14% till 1 312 MSEK (1 147).
· Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (21).
· Underliggande rörelseresultat och rörelseresultat belastades av en
reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum
om -12 MSEK.

· Rörelseresultatet belastades därutöver med en jämförelsestörande
post på -16 MSEK, ej kassaflödespåverkande, relaterad till
nedläggning av verksamheten i Prerov, Tjeckien.

· Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (-13).
· Resultat efter skatt ökade till 7 MSEK (-14).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17 MSEK
(-49).

· Resultat per aktie ökade till 0,54 kr (-1,03).
VDs kommentar

Under det andra kvartalet 2018 levererar koncernen ett underliggande
rörelseresultat som är 20 procent starkare jämfört med samma period
2017. Justerat för engångskostnader i den baltiska verksamheten om
-12 MSEK i kvartalet ökar det underliggande rörelseresultatet med 77
procent till 38 MSEK (21).

Rensat för Baltikum samt med återföring av jämförelsestörande poster
om -16 MSEK (-42) avseende nedläggning av resterande verksamhet i
Prerov, Tjeckien, levererar vi i kvartalet ett rörelseresultat i den
löpande verksamheten motsvarande 50 MSEK (29). Förbättringen beror på
en mix av tonnagetillväxt, prisutveckling, genomförda
strukturåtgärder och fortsatt fokus på kostnader.

Jag kan nu konstatera att vi arbetat igenom alla enheter och
medarbetarna har visat starkt engagemang och målmedvetenhet i detta
arbete. Vi fortsätter dock att fokusera på ständiga förbättringar och
ser en fortsatt potential i effektiviseringar.

Tonnage och försäljningstillväxt
Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi
haft tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 14 procent
och en omsättningsökning med hela 28 procent. Inom affärsområde
Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen främst på
tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten. Trots
detta ökade det utlevererade tonnaget med 2 procent under kvartalet
och nettoomsättningen med 9 procent mot föregående år. Den positiva
resultatutvecklingen kompenserar för en marginell ökning av
rörelsekapitalet under kvartalet vilket medför ett positivt
kassaflöde i perioden.

Struktur- och organisationsförändring
Som nämnts inledningsvis har vi beslutat avveckla återstående del av
verksamheten i Prerov, Tjeckien. Marknadssituationen medför att vi nu
kommit till vägs ände med denna verksamhet. Avvecklingen bedöms vara
slutförd innan årsskiftet.

Utsikter
Efterfrågan och prisutveckling under kommande kvartal förväntas vara
fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Ståltullar och utannonserade
europeiska skyddsåtgärder har medfört fortsatta prisökningar. Vi
känner stark tilltro till att vårt löpande förbättringsarbete kommer
fortsätta att stärka koncernen.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22 e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75 e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2018 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte
koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q2-2018---forbattrat-un...
http://mb.cision.com/Main/1831/2577859/880624.pdf
http://mb.cision.com/Public/1831/2577859/bd487065957c68fa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.