Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

BE Group AB: BE Group Q3 2016 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent och uppgick till 892 MSEK
(966).

· Av omsättningsminskning på 74 MSEK är 63 MSEK hänförliga till
verksamheter under omstrukturering.

· Det underliggande rörelseresultatet var oförändrat och uppgick till
10 MSEK.

· Rörelseresultatet förbättrades till 26 MSEK (-117, varav -124 MSEK i
engångsposter).

· Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (-133).
· Resultat per aktie uppgick till 1,25 kr.

VDs kommentar
Kommentarer till perioden
Det tredje kvartalet 2016 är ytterligare ett steg i rätt riktning för
BE Group. Trots en svag inledning på kvartalet nådde vi i våra
affärsområden en volym som motsvarade föregående år. Främst beroende
på den pågående omstruktureringen av verksamheterna i Tjeckien och
Slovakien, redovisar BE Group totalt 8 procent lägre omsättning. Tack
vare fortsatt goda underliggande bruttomarginaler och lägre kostnader
redovisar koncernen ett oförändrat underliggande rörelseresultat om
10 MSEK. Den prisökning på stål som skett under året har medfört
lagervinster på 16 MSEK och rörelseresultatet förbättrades således
till 26 MSEK.

Kassaflödet fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Sett
över de senaste tolv månaderna har 112 MSEK genererats från den
löpande verksamheten, vilket reducerat bolagets nettoskuld
väsentligt. Vidare är det glädjande att koncernen för andra kvartalet
i rad visar ett positivt nettoresultat.

Struktur- och organisationsförändring
Den strukturprocess för avveckling av olönsamma enheter som inleddes
under det andra kvartalet fortlöper enligt plan. Verksamheten i
Slovakien och produktionsverksamheten i Estland avvecklas och
försäljningen av plåt och aluminium på den tjeckiska marknaden
avslutas. Under kvartalet har utförsäljningen av berörda lager
slutförts, och antalet anställda reducerats. De berörda medarbetarna
har på ett föredömligt sätt bidragit till en framgångsrik process.
Omstruktureringen, för vilken kostnader om -45 MSEK belastade första
kvartalet, kommer att slutföras under 2016.

Under andra kvartalet lanserades en ny koncernstruktur och
organisation baserat på företagets affärslösningar. Till följd av
detta samt den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i
Tjeckien och Slovakien, arbetar koncernen nu enligt nedanstående
organisation:

· Affärsområde Sverige & Polen omfattar koncernens verksamheter i
Sverige och Polen och drivs i två affärsenheter fokuserade på
distribution respektive produktion.

· Affärsområde Finland & Baltikum omfattar koncernens verksamheter i
Finland och Baltikum och drivs som tre affärsenheter; distribution
Finland, distribution Baltikum och produktion Finland.

Under den pågående omstruktureringen av koncernens verksamheter i
Tjeckien och Slovakien redovisas dessa verksamheter under segmentet
Moderbolaget och koncernposter.

Under det tredje kvartalet har arbetet fortsatt med att genomföra
förbättringsåtgärder kopplade till den nya strukturen. Arbete med att
hitta samordningsfördelar inom produktionsverksamheten pågår
tillsammans med utvecklingen av processer och att förfina koncernens
erbjudande.

Utsikter
Efterfrågan förväntas ligga kvar på nuvarande nivå på bolagets
huvudmarknader. Utlevererat tonnage kommer påverkas negativt av
omstruktureringen i Tjeckien och Slovakien. Stålpriserna förväntas
att vara i nivå med det tredje kvartalet fram till årsskiftet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22 e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33 e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2016 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte
koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 730 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q3-2016---kraftigt-forb...
http://mb.cision.com/Main/1831/2107574/579307.pdf
http://mb.cision.com/Public/1831/2107574/995dffb2bdaa6009.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.