Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

BE Group AB: BE Groups årsstämma 2014

BE Groups årsstämma 2014 avhölls idag, fredagen den 25 april, på
bolagets huvudkontor i Malmö. På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ullberg, som även omvaldes som
styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Lars Olof Nilsson, Petter
Stillström och Jörgen Zahlin samt nyvaldes Charlotte Hansson. Marita
Jaatinen hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget
KPMG AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med ett sammanlagt
belopp om 1 470 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden och
210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter.
Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med totalt 150 000 kronor,
varav 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till
övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för
arbete i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode, under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig
överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt
svenskt aktiebolag, ska kunna faktureras genom det av ledamoten
helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med
ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med
mervärdesskatt enligt lag.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till
moderbolagets förfogande om sammanlagt 438 749 095 kronor, efter
årets förlust på 24 147 466 kronor, skulle balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade även att ingen utdelning skulle lämnas för det
gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med de
riktlinjer som beslutades av årsstämman 2013. Riktlinjerna innebär i
huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska
vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna
uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från
BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande
18 månaders fast lön.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst
till årsstämman 2015, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i
syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av
högst 538 381 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna
aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag
eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda
marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på
NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att
bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida:
www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef,
tel: +46 (0)705 972 342 e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika
sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2013 omsatte
koncernen 4,0 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-groups-arsstamma-2014,c9574869
http://mb.cision.com/Main/1831/9574869/237407.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.