Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

BE Group AB: BE Groups årsstämma 2019

BE Groups årsstämma 2019 avhölls idag, torsdagen den 25 april, på
Malmö Börshus. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även omvaldes
som ordförande för styrelsen, Carina Andersson, Lars Olof Nilsson,
Mikael Sjölund och Jörgen Zahlin. Som revisor omvaldes
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1
260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och
oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till
ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Disposition av bolagets resultat
Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dispositionen av
bolagets resultat för räkenskapsåret 2018, innebärande en utdelning
till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning fastställdes måndagen den 29 april 2019, vilket innebär att
utdelning beräknas komma att utbetalas fredagen den 3 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som överensstämmer med de
riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018. Riktlinjerna innebär i
huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska
vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna
uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från
BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska
överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst
till årsstämman 2020, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i
syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av
högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna
aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag
eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda
marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på
Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att
bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida:
www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Daniel Fäldt, CFO
tel: +46 (0)705-603175, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018
omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-groups-arsstamma-2019,c2797200
https://mb.cision.com/Main/1831/2797200/1032143.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.