Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Beijer Alma: Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktie?garna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas h?rmed till
?rsst?mma tisdagen den 5 april 2016, klockan 18.00, i Stora Salen,
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Deltagande

Aktie?gare som ?nskar delta i ?rsst?mman ska

? dels vara inf?rd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
(Euroclear) f?rda aktieboken onsdagen 30 mars 2016,

? dels anm?la sitt deltagande till bolaget, antingen skriftligen,
g?rna p? den i bokslutskommunik?n bifogade anm?lningsblanketten,
under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala, eller per
telefon 018-15 71 60, e-post info@beijeralma.se eller p? bolagets
webbplats www.beijeralma.se, senast onsdagen 30 mars 2016, helst f?re
kl 16.00. Vid anm?lan uppges namn, person- eller organisationsnummer,
antal aktier, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt i
f?rekommande fall bitr?den (h?gst tv?) och st?llf?retr?dare.

Aktie?gare som l?tit f?rvaltarregistrera sina aktier m?ste, f?r att
?ga r?tt att delta i ?rsst?mman, ha registrerat aktierna i eget namn
hos Euroclear. S?dan inregistrering ska vara verkst?lld senast
onsdagen 30 mars 2016 och b?r beg?ras i god tid dessf?rinnan.

Aktie?gare som f?retr?ds av ombud ska utf?rda skriftlig, daterad
fullmakt f?r ombudet undertecknad av aktie?garen. Fullmakt i original
utf?rdad av juridisk person ska ?tf?ljas av bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande, ej ?ldre ?n ett ?r.
Fullmaktsformul?r finns tillg?ngligt p? bolagets webbplats
www.beijeralma.se och kan ocks? erh?llas per telefon 018-15 71 60.
Fullmakt och eventuella beh?righetshandlingar b?r vara bolaget
tillhanda under ovanst?ende adress senast onsdagen 30 mars 2016.

Bolagets ?rsredovisning ber?knas vara aktie?garna tillhanda med posten
omkring 23 mars 2016 och finnas tillg?nglig p? bolagets webbplats
senast 16 mars 2016.

F?rslag till dagordning

1. ?ppnande av ?rsst?mman
2. Val av ordf?rande vid st?mman
3. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd
4. Godk?nnande av dagordning
5. Val av en eller tv? justeringsm?n
6. Pr?vning av om st?mman blivit beh?rigen sammankallad
7. Verkst?llande direkt?rens information samt fr?gor i anslutning till denna
8. Styrelsens och verkst?llande direkt?rens ?rsredovisning f?r ?r 2015
9. Revisionsber?ttelse f?r ?r 2015
Valberedningens f?rslag: Anders Wall, styrelsens ordf?rande
10. Beslut om fastst?llande av moderbolagets resultat- och balansr?kning samt av koncernresultatr?kning och koncernbalansr?kning
Styrelsens f?rslag: Resultat- och balansr?kningarna fastst?lls
11. Beslut om disposition av till ?rsst?mmans f?rfogande st?ende vinstmedel
Styrelsens f?rslag: Se nedan
12. Godk?nnande av styrelsens f?rslag till avst?mningsdag f?r utdelning
Styrelsens f?rslag: Se nedan
13. Beslut om ansvarsfrihet f?r styrelsens ledam?ter och verkst?llande direkt?ren f?r 2014 ?rs f?rvaltning
Revisionsber?ttelsen inneh?ller tillstyrkande av ansvarsfrihet
14. Fastst?llande av arvoden ?t styrelse och revisor
Valberedningens f?rslag: Se nedan
15. Best?mmande av antalet styrelseledam?ter och suppleanter
Valberedningens f?rslag: Se nedan
16. Val av styrelseledam?ter och suppleanter.
Valberedningens f?rslag: Se nedan
17. Val av revisor
Valberedningens f?rslag: Se nedan
18. Nomineringsprocedur och val av valberedning
Valberedningens f?rslag: Se nedan
19. Beslut om bemyndigande f?r styrelsen att f?r f?retagsf?rv?rv fatta beslut om emission
Styrelsens f?rslag: Se nedan
20. Best?mmande av riktlinjer f?r ers?ttning till ledande befattningshavare
Styrelsens f?rslag: Se nedan
21. F?rslag fr?n aktie?garen Thorvald Arvidsson om ?ndring i bolagsordningen, bildande av aktie?garf?rening mm:
Se nedan
22. Avslutande av ?rsst?mman

UTDELNING OCH AVST?MNINGSDAG (PUNKT 11 OCH 12 OVAN)
Styrelsen f?resl?r ?rsst?mman en utdelning om 9,50 kr per aktie
(8,50). Som avst?mningsdag f?r utdelning f?resl?s torsdagen 7 april
2016. Beslutar ?rsst?mman enligt f?rslaget, ber?knas utdelning komma
att uts?ndas via Euroclear med b?rjan tisdagen 12 april 2016.

ARVODEN (PUNKT 14 OVAN)
Den valberedning som bildats vid 2015 ?rs ?rsst?mma representerande de
st?rsta aktie?garna har meddelat att man s?vitt avser denna punkt p?
dagordningen kommer att framf?ra f?ljande f?rslag till beslut:

Betr?ffande styrelsearvoden f?resl?s ett fast styrelsearvode om 300
000 (300 000) kronor f?r var och en av styrelsens ordinarie ledam?ter
utom f?r styrelsens ordf?rande. F?r styrelsens ordf?rande f?resl?s
ett fast styrelsearvode om 900 000 (900 000) kronor. I likhet med
tidigare kommer styrelsens ordf?rande ?ven i forts?ttningen att
utnyttjas f?r uppgifter utanf?r det ordinarie styrelsearbetet.

Revisorsarvode f?resl?s utg? enligt godk?nd r?kning.
STYRELSE (PUNKT 15 OCH 16 OVAN)
Valberedningen har meddelat att man vid ?rsst?mman kommer att f?resl?
att styrelsen ska best? av ?tta ordinarie ledam?ter utan suppleant.
Valberedningen kommer att f?resl? omval av Carina Andersson, Marianne
Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas,
Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie
styrelseledam?ter. Se vidare www.beijeralma.se.

Valberedningen f?resl?r att Anders Wall v?ljs till ordf?rande och
Johan Wall till vice ordf?rande i styrelsen.

VAL AV REVISOR (PUNKT 17 OVAN)
Valberedningen har meddelat att man vid ?rsst?mman kommer att f?resl?
omval av registrerade revisionsbolaget ?hrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om
ett ?r dvs intill slutet av ?rsst?mman 2017. Om f?rslaget bifalles
avser ?hrlings PricewaterhouseCoopers att i likhet med f?reg?ende ?r
utse auktoriserade revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige
revisor.

NOMINERINGSPROCEDUR OCH VAL AV VALBEREDNING (PUNKT 18 OVAN)
Inf?r ?rsst?mman 2017 f?resl?r valberedningen att ?rsst?mman beslutar
att bolaget ska till?mpa Inf?r ?rsst?mman 2017 f?resl?r
valberedningen att ?rsst?mman beslutar att bolaget ska till?mpa samma
nomineringsprocedur som f?reg?ende ?r och att ?rsst?mman ocks? utser
ledam?terna i valberedningen. F?rslaget inneb?r att Anders Wall i
egenskap av huvud?gare och styrelsens ordf?rande och
styrelseledamoten Johan Wall j?mte tre representanter f?r de d?rn?st
st?rsta aktie?garna, som f?rklarat sig villiga att delta i
valberedningen, utsedda av ?rsst?mman ska utg?ra valberedning och
arbeta fram f?rslag till styrelse, styrelseordf?rande,
styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordf?rande vid
?rsst?mman. Valberedningen f?resl?r d?rf?r att ?rsst?mman ut?ver
ovanst?ende utser Hans Ek (SEB Investment Management), Mats
Gustafsson (Lannebo Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB)
att ing? i valberedningen.

Om det p? grund av intr?ffade ?garf?r?ndringar bed?ms l?mpligt, ?ger
valberedningen erbjuda ytterligare aktie?gare plats i valberedningen,
dock att det sammanlagda antalet ledam?ter ej ska ?verstiga sex.
Ordf?rande ska vara den ledamot som representerar den st?rsta
aktie?garen. Om ledamot i valberedningen skulle l?mna denna innan
dess arbete ?r slutf?rt, ska, om valberedningen bed?mer det
erforderligt, valberedningen uppmana samma aktie?gare eller - om
denna inte l?ngre tillh?r de st?rre aktie?garna - aktie?gare som
storleksm?ssigt st?r i tur att utse en ers?ttare. Valberedningens
ledam?ter ska inte uppb?ra arvode, men eventuella omkostnader som
uppst?r i nomineringsprocessen ska b?ras av bolaget. Valberedningens
mandattid l?per intill dess ny valberedning utses vid n?stkommande
?rsst?mma.

BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 19 OVAN)
Styrelsen f?resl?r i likhet med tidigare ?r att ?rsst?mman bemyndigar
styrelsen att l?ngst intill n?sta ?rsst?mma fatta beslut om emission
- med avvikelse fr?n aktie?garnas f?retr?desr?tt - av h?gst 3 000 000
nya B-aktier eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till h?gst 3
000 000 nya B-aktier. Styrelsen ska ?ven ?ga fatta beslut i s?dant
fall d? tillskott kan ske med annan egendom ?n pengar (apport) eller
med kvittningsr?tt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet f?r inte ?kas med mer ?n sammanlagt 12,5 Mkr.
Bemyndigandet avser endast f?retagsf?rv?rv, vilket ?r sk?let till
avvikelsen fr?n aktie?garnas f?retr?desr?tt.

BEST?MMANDE AV RIKTLINJER F?R ERS?TTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 20 OVAN)

Styrelsen har utarbetat f?rslag till riktlinjer f?r best?mmande av
ers?ttnings- och andra anst?llningsvillkor f?r ledande
befattningshavare. Dessa utg?rs av koncernens ledningsgrupp, som
omfattar verkst?llande direkt?ren, verkst?llande direkt?rerna i de
tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets
controller.

Styrelsens f?rslag baseras p? att bolagets ers?ttningsniv? och
ers?ttningsstruktur f?r ledande befattningshavare ska vara
marknadsm?ssig. Det totala villkorspaketet f?r dessa ska utg?ra en
avv?gd kombination av: grundl?n, ?rlig r?rlig ers?ttning, i
f?rekommande fall aktierelaterade l?ngsiktiga incitamentsprogram,
pensionsf?rm?ner, ?vriga f?rm?ner samt villkor vid upps?gning och
avg?ngsvederlag. Den ?rliga r?rliga ers?ttningen ?r alltid maximerad
till som h?gst 100 procent av grundl?nen. ?rlig r?rlig ers?ttning
samt aktierelaterade l?ngsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak
vara relaterade till f?retagets/koncernens resultat- och
v?rdeutveckling. Pensionsf?rm?ner ?r alltid avgiftsbaserade.
Styrelsen har bed?mt att det inte ?r aktuellt f?r n?rvarande att
f?resl? ett aktierelaterat incitamentsprogram.

F?RSLAG FR?N THORWALD ARVIDSSON (PUNKT 21 OVAN)
Aktie?garen Thorwald Arvidsson har skriftligen f?reslagit att
?rsst?mman ska besluta att:

a) anta en nollvision betr?ffande arbetsplatsolyckor inom s?v?l bolaget som portf?ljbolagen

b) uppdra ?t bolagets styrelse att tills?tta en arbetsgrupp f?r att f?rverkliga denna nollvision

c) resultatet ?rligen skriftligen ska avrapporteras till ?rsst?mman, f?rslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta ?rsredovisningen

d) anta en vision om absolut j?mst?lldhet p? samtliga niv?er inom s?v?l bolaget som portf?ljbolagen mellan m?n och kvinnor

e) uppdra ?t bolagets styrelse att tills?tta en arbetsgrupp med uppgift att p? sikt f?rverkliga ?ven denna vision samt noggrant f?lja utvecklingen p? s?v?l j?mst?lldhets- som etnicitetsomr?det

f) ?rligen avge en skriftlig rapport till ?rsst?mman, f?rslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta ?rsredovisningen

g) uppdra ?t styrelsen att vidta erforderliga ?tg?rder f?r att f? till st?nd en aktie?garf?rening i bolaget

k) ?ndring av bolagsordningen (?4 fj?rde stycket) enligt nedan. Aktier av b?da slagen medf?r en r?st

m) ?ndring av bolagsordningen (?6) genom till?gg av tv? nya stycken. F?rutvarande statsr?d m? inte utses till ledamot av styrelsen f?rr?n tv? ?r f?rflutit fr?n det vederb?rande l?mnat sitt uppdrag.

?vriga av det offentliga arvoderade politiker m? inte utses till
ledam?ter av styrelsen f?rr?n ett ?r f?rflutit fr?n det vederb?rande
l?mnat sitt uppdrag, s?vida inte synnerliga sk?l f?ranleder annat.

Vissa av Arvidssons f?rslag upptas inte till behandling d?rav den
speciella bokstavsf?ljden.

Styrelsen avstyrker de framlagda f?rslagen men har - betr?ffande
aktie?garf?rening - inget att inv?nda emot att Beijer Almas
aktie?gare sj?lva bildar en aktie?garf?rening

F?r giltigt beslut om ?ndring av bolagsordningen paragraf 4 (r?rande
r?str?tt) kr?vs att det bitr?ds av aktie?gare med minst tv?
tredjedelar av s?v?l de avgivna r?sterna som de aktier som ?r
f?retr?dda p? st?mman f?rutsatt att ?gare till h?lften av alla
A-aktier och nio tiondelar av de vid st?mman f?retr?dda A-aktierna
samtycker till ?ndringen. F?r giltigt beslut om ?ndring av
bolagsordningen paragraf 6 (politikerkarant?n) kr?vs att det bitr?ds
av aktie?gare med minst tv? tredjedelar av s?v?l det avgivna r?sterna
som de aktier som ?r f?retr?dda p? st?mman.

?VRIGT
Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppg?r till 30 131 100 varav 3
320 000 aktier serie A med 33 200 000 r?ster och 26 ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.