Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Beijer Alma: Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till
årsstämma torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala
Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
(Euroclear) förda aktieboken fredagen 22 mars 2019,

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen 22 mars
2019, helst före kl. 16.00.

Anmälan ska ske skriftligen till Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47
Uppsala (gärna på den i bokslutskommunikén bifogade
anmälningsblanketten) eller via e-post info@beijeralma.se eller per
telefon 018-15 71 60 eller på bolagets webbplats www.beijeralma.se.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt i
förekommande fall biträden (högst två) och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn
hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast
fredagen 22 mars 2019 och bör begäras i god tid dessförinnan.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får
fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre
tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats www.beijeralma.se och kan också erhållas per
telefon 018-15 71 60. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar
bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen
22 mars 2019.

Bolagets årsredovisning hålls tillgänglig från och med 7 mars 2019.
Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av
a)årsredovisning och koncernredovisning för år 2018
b)revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2018
9. Beslut om
a)fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c)fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta
beslut om emission

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande, Johan Wall, som
ordförande vid stämman.

Punkt 9 b och 9 c: Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,10 kr per aktie
(4,75). Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen 1 april
2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma
att utsändas via Euroclear med början torsdagen 4 april 2019.

Punkt 12: Arvoden

Valberedningen, som representerar de största aktieägarna och består av
Anders G. Carlberg (representant för Anders Wall m.fl.), Henrik
Didner (Didner & Gerge Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) och Vegard
Søraunet (Odin Fonder) och Johan Wall (styrelsens ordförande),
föreslår följande:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 325
000 (325 000) kr för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter
utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås
ett fast styrelsearvode om 950 000 (950 000) kr.

För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 75 000
(75 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För
utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 125 000 (125 000)
kr.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 och 13: Styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Anders G. Carlberg har avböjt omval.
Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson,
Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström
samt nyval av Hans Landin som ordinarie styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i
styrelsen.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval.
Mer information om samtliga föreslagna ledamöterna finns på bolagets
webbplats www.beijeralma.se.

Hans Landin är group vice president för The Timken Company. The Timken
Company är en av världens ledande tillverkare av kul- och rullager
samt produkter inom kraftöverföring. Från Timkens huvudkontor i
Canton, Ohio, USA, leder Hans Landin en division som erbjuder
kraftöverförings-produkter till den globala marknaden. Enheten
omsätter över 600 miljoner dollar och har drygt 3 000 anställda vid
fabriker i USA, Europa och Asien. Hans Landin är född 1972 och har en
civilingenjörs-examen från Chalmers Tekniska Högskola.

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av revisionsutskottet,
omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om
ett år, dvs. intill slutet av årsstämman 2020. Om stämman beslutar
enligt förslaget avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att i
likhet med föregående år utse auktoriserade revisor Leonard Daun till
bolagets huvudansvarige revisor.

Punkt 15: Valberedning

Inför årsstämman 2020 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar
att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens
sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser
ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att valberedningen
ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som
representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst
största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i
valberedningen, vilka är Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Hans
Ek (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Johan Wall
föreslås vara ordförande för valberedningen.

Valberedning ska arbeta fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor,
revisorsarvode och ordförande vid årsstämman.

Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen,
dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Om
ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är
slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövligt, valberedningen
uppmana samma aktieägare eller - om denna inte längre tillhör de
större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att
utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla arvode,
men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska
bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny
valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Punkt 16: Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av
nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya
B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets
vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10
procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då
tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med
kvittningsrätt eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den
styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan
bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket samt vid Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som
omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de
tre underkoncernerna samt moderbolagets ekonomichef.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa ska utgöra en
avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i
förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram,
pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och
avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad
till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning
samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak
vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och
värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade.
Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att
föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Övrigt

Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 60 262 200, varav 6
605 000 aktier av serie A med 66 050 000 röster och 53 657 200 aktier
av serie B med 53 657 200 röster, sammanlagt 119 707 200 röster.
Beijer Alma AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under
årsstämman och begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa
gärna sändas in i förväg till bolaget via post under adress Beijer
Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller via e-post:
info@beijeralma.se.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.