Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Beijer Electronics: Delårsrapport jan-sept: Positivt rörelseresultat samt slutför omstrukturering med nedskrivning av innehav i brasilianskt intressebolag.

Tredje kvartalet

· Orderingången blev 266,3 mkr (309,0).
· Nettoomsättningen uppgick till 271,1 mkr (322,3).
· Rörelseresultatet blev 4,7 mkr (12,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till -72,7 mkr (8,2) varav en
nedskrivning av andel i intressebolag belastade resultatet med 71,6
mkr. Exklusive nedskrivning var resultatet -1,1 mkr.

· Resultatet per aktie blev -3,82 kronor (0,44).
Nio månader

· Orderingången uppgick till 811,4 mkr (989,5).
· Nettoomsättningen blev 834,9 mkr (1 041,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -46,6 mkr (62,9).
· Resultatet har belastats med engångskostnader på 50 mkr (6,5).
· Resultatet efter skatt var -117,4 mkr (36,3).Exklusive
engångskostnader och nedskrivning var resultatet 4,2 mkr.

· Resultatet per aktie blev -6,14 kronor (1,91).
VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Beijer Electronics går nu in i slutfasen av den omställning som
inleddes i början av året. Vi har inom affärsområde IAS infört en
plattare och mer kundorienterad organisation. Neddragningen av
omkostnader löper enligt plan och får avsedd effekt på resultatet.
Satsningen på produktutveckling har resulterat i nya lanseringar och
det kommer fler introduktioner under 2017. Tillverkningen har
rationaliserats och under det fjärde kvartalet flyttas hälften av
produktionen i USA till vår enhet i Taiwan medan resterandedel lagts
ut till extern part i USA.

Som ytterligare ett led i översynen har styrelsen även beslutat att
skriva ned större delen, 71,6 mkr, av det bokförda värdet på
innehavet i brasilianska Altus Sistemas. Nedskrivningen, som belastar
resultatet för det tredje kvartalet, sker mot bakgrund av den
negativa utvecklingen för den brasilianska ekonomin och Altus
exponering mot olja- och gassektorn. Det är omständigheter som
kraftigt påverkat Altus omsättning och resultat. Det långsiktiga
värdet har därför bedömts som osäkert. Nedskrivningen har ingen
påverkan på likviditeten.

Vi har därmed lagt grunden till klara förbättringar under 2017. Vår
ambition att nå koncernens långsiktiga mål under 2018 ligger likaså
fast.

Trenden med ett förbättrat rörelseresultat, exklusive
omstruktureringskostnader, fortsatte under perioden jämfört med de
tre tidigare kvartalen. Utfallen för omsättning och resultat var
visserligen något lägre än förväntat under det tredje kvartalet men
utvecklingen pekar ändå i rätt riktning.

Affärsområde IDC visade en resultatförbättring under kvartalet och
lönsamheten låg återigen på närmare tio procent. Marknaden för större
projekt, särskilt inom processindustrin, är trög då investeringar
senareläggs. Positivt var dock att IDC erhöll en första order i ett
större projekt samt att en ny kund inom tågsegmentet lade sin första
order. Korenix i Taiwan fortsätter att utvecklas positivt, med en
försäljningsökning på över tio procent i kvartalet. Westermo har
under perioden etablerat ett nytt försäljningsbolag i Australien. I
Westermos produktionsanläggning i Stora Sundby genomfördes
investeringar i ny teknologi för att säkerställa kvaliteten samt öka
kapaciteten.

Affärsområde IAS har i stora drag utvecklats enligt förväntningarna.
Orderingång och omsättning har liksom tidigare påverkats av det
avslutade samarbetet med Mitsubishi Electric och avyttringarna av
verksamheterna i Finland och Baltikum. Besparingsprogrammen ger bra
effekt med väsentlig lägre omkostnader som följd och ett litet
plusresultat i kvartalet. Omstruktureringen av produktionen i USA
förväntas ge ytterligare lägre kostnader.

IAS lanserade det helt nya produktprogrammet, X2-serien, som omfattar
både mjuk- och hårdvara för alla paneler. Lanseringen bedöms påverka
försäljningen positivt under 2017. Dessutom förhandsvisades
affärsområdets nya strategi inom Internet of Things (IoT) kallad "The
fast track to the cloud". Mottagandet har varit gott och flera olika
lösningar kommer att lanseras successivt under 2017.

För det fjärde kvartalet 2016 bedöms koncernens omsättning bli högre
jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet bedöms bli bättre
jämfört med såväl samma period 2015 som det tredje kvartalet 2016."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 20 oktober 2016, arrangeras en telefonkonferens för press
och aktiemarknad, där VD och koncern- chef Per Samuelsson och CFO
Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 20 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642695
Från Storbritannien: +442030089806

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=13...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer
en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas
tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08.00 CET.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet
inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar
och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med
användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375
mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small
Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/delarsrapport-jan-sept--p...
http://mb.cision.com/Main/668/2104884/577516.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.