Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Beijer Electronics: Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl 16.00 i Malmö Börshus,
Skeppsbron 2, i Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida
www.beijerelectronics.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på
samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 15 april 2014,

· dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den
15 april 2014.

ANMÄLAN

Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se, på
telefon 040-35 86 44, fax 040-93 23 01, e-post
arsstamma@beijerelectronics.se eller per post till Annika Johnsson,
Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet
med "Årsstämma").

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden.
Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för styrelsens arbete
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

16. Stämman avslutas
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 15 april
2014.

Välkomna!

Malmö i mars 2014

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851

För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)705 17 16 26

CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet
inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar
och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med
användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder
och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på
NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/668/9552543/221438.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.