Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Beijer Electronics: Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2013 ägde rum den 23
april 2014. Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie
utdelning på 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013.
Avstämningsdag skall vara den 28 april 2014. Utdelningen beräknas
skickas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2014.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Fredrik Jönsson för Beijer
Electronics verksamhet och utveckling under 2013. VD konstaterade
vidare att den försiktigt positiva trenden från andra halvåret 2013
med ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat fortsatte under
det första kvartalet 2014.

Stämman beslutade vidare:

· att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

· att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

· att omvälja Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Bo
Elisson, Christer Öjdemark, Anders Ilstam och bolagets VD Fredrik
Jönsson. Vidare beslutades att Anders Ilstam kvarstår som styrelsens
ordförande.

· att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och
att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000
kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

· att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

· att regler för valberedningen inför årsstämma, skall gälla till
dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak
enligt följande: Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en
representant för var och en av de fyra till röstetalet största
aktieägarna, samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna
och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den
sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Den ledamot som
representerar den största aktieägaren ska utse ordförande i
valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.

Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.

· att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen
inklusive VD.

· Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs
styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast
lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del.
Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner såsom
tjänstebil.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån
individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån
marknadsmässiga principer och revideras årligen.

Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål.
Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra
viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande
befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt
sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40
procent av fast lön.

VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till
försäkringen avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön.
Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för övriga
ledande befattningshavare.

Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton
månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har
inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare
från bolagets sida, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt
tolv månader, för alla utom en vilken har sex månaders uppsägningstid
samt nio månaders avgångsvederlag, vid upp¬sägning från bolagets
sida.

Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

· att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med
högst 635 334 kronor genom nyemission av högst 1 906 002 aktier.
Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission
med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i
13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa
övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska
baseras på marknadsmässiga villkor. Stämman beslutade även att
bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre
justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Malmö den 23 april 2014
Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet
inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar
och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med
användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder
och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på
NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/668/9573336/236281.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.