Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-28

Beijer Electronics: Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum
torsdagen den 27 april 2017. Årsstämman beslutade i samtliga
föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens
förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid
stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att någon vinstutdelning inte ska ske utan att de
till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny
räkning.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Per Samuelsson för Beijer
Electronics verksamhet och utveckling under 2016 samt första
kvartalet 2017.

Stämman beslutade vidare:

·
att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

·
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

·
att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att
arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000
kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

·
att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens
ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronor
till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

·
att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

·
att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer
Öjdemark och Johan Wester till styrelseledamöter.

·
att välja Bo Elisson till styrelsens ordförande.

·
att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers,
Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
2018.

·
att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

·
att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med
högst 635 334 kronor genom nyemission av högst

1 906 002 aktier.
·
att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2017 (LTI
2017/2020) som omfattar upp till 20 anställda inom Beijer
Electronics-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om ändring av
bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad
emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa
emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till
deltagare i LTI 2017/2020.

·
att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets
firma ska vara Beijer Electronics Group AB (publ).

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 27 april 2017

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång
erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget
utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt
1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/668/2253109/666302.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.