Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 september 2013 - 28 februari 2014 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2013 - 28 februari 2014)

- Kraftig förbättring av resultatet rensat för jämförelsestörande
poster. Rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive
jämförelsestörande poster, har förbättrats med 25,9 Mkr och uppgår
till 2,6 (- 23,3) Mkr.

- Resultatet är fortsatt negativt, samtidigt som den stora
omställningen av koncernen löper på enligt plan. Effekterna av
omställningsarbetet förbättrar resultatet successivt och förväntas ge
full effekt från och med nästa räkenskapsår.

- Investeringen i den nya såglinjen i Mörlunda fortlöper enligt
tidsplanen. De första stockarna är sågade och provdrift pågår.
Intrimningen kommer att pågå under våren och sommaren.

- Nettoomsättningen uppgick till 304,3 (330,1) Mkr, rörelseresultatet
blev -13,1 (-18,7) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella
poster med -16,0 (-25,4) Mkr.

- Resultatet har påverkats positivt av jämförelsestörande poster med
3,1 (23,5) Mkr. Rensat för dessa poster är resultatet efter
finansiella poster ca 30 Mkr bättre jämfört med föregående år.

- Produktionen hämmades under första kvartalet av brist på råvara.
Från och med december har tillgången på råvara varit god, vilket
resulterat i ett betydligt högre kapacitetsutnyttjande under andra
kvartalet.

- Den behandlade volymen vid träskyddsföretaget Bitus har under
delårsperioden ökat med 29 % vilket bidrar till
resultatförbättringen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andra kvartalet (1 december 2013 - 28 februari 2014)

- Kraftig förbättring av resultatet rensat för jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, har förbättrats med 19,3 Mkr och uppgår till 1,2 (-18,1) Mkr.

- Fortsatt god likviditet. Tillgängliga likvida medel (inklusive
outnyttjade krediter) uppgår till 51,5 (17,2) Mkr.

- Nettoomsättningen uppgick till 135,2 (148,6) Mkr, rörelseresultatet
blev -7,1 (0,0) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster
med -8,5 (-2,8) Mkr.

- Resultat har påverkats positivt från jämförelsestörande poster med
0,8 (27,7) Mkr. Rensat för dessa poster är resultatet efter
finansiella poster ca 21 Mkr bättre jämfört med föregående år.

- Produktionen vid våra sågverk har varit god under kvartalet och
uppgår till 55.000 m3sv. Detta är 17 % högre än motsvarande period
föregående år. Det höga kapacitetsutnyttjande innebär en sänkning av
produktionsomkostnader per producerad m3 med 11 %.

- Den behandlade volymen vid träskyddsföretaget Bitus har under
kvartalet ökat med 50 % vilket är en bidragande orsak till
resultatförbättringen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror
med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två
sågverksanläggningar belägna i Mörlunda och Orrefors samt i
träskyddsföretaget Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens
sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla
anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade
sågverkskapaciteten uppgår efter investeringen i Mörlunda till ca 290
000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus
träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer
än 80 procent, främst till Storbritannien, Danmark och
Mellanöstern/Nordafrika.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin
samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran
anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk.
Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från
rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete.
Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på
Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs
Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2013 - 29
februari 2014)

Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 304,4
(330,1) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av något lägre
försäljningsvolymer och positivt av förbättrade försäljningspriser på
sågade trävaror. Den största orsaken till den minskade
nettoomsättningen är lägre volym extern försäljning av timmer och
massaved, samt lägre omsättning av biprodukter.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -16,0
(-25,4) Mkr. Resultatet har påverkats positivt med 9,4 Mkr från
försäkringsersättningar samt negativt med 6,3 Mkr avseende
reserveringar för löner under uppsägningstid samt omvärdering av
derivat. Under föregående år påverkades resultatet positivt med
totalt 23,5 Mkr, främst från omvärdering av skogsfastigheter. Rensat
för dessa jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella
poster ca 30 Mkr bättre än föregående år. De främsta orsakerna till
resultatförbättringen är ökat kapacitetsutnyttjande samt ett resultat
från de åtgärder som vidtagits för att sänka koncernens kostnader.
Råvarupriserna har under hösten och vintern fortsatt att ligga på en
i relation till försäljningspriset på sågade trävaror för hög nivå.
Råvarukostnaden utgör ca 75 % av den totala kostnadsmassan.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 110.000 M3sv
vilket innebär en minskning med 10.000 m3sv mot föregående år. Den
minskade produktionen beror främst på att normallinjen i Mörlunda
stängdes i juni 2013. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus
överstiger föregående år med 29 procent, vilket bidrar till
resultatförbättringen.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2013 - 29
februari 2014)

Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om
135,2 (148,6) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av
minskad extern försäljning av timmer och massaved samt lägre intäkter
från biprodukter. Omsättningen från sågade trävaror är högre än
föregående år vilket beror på högre priser.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -8,5 ( -2,8)
Mkr. Resultatet under andra kvartalet har påverkats positivt från 0,8
Mkr från försäkringsersättning och omvärdering av derivat. Resultatet
föregående år påverkades positivt med 27,7 Mkr från
jämförelsestörande poster, varav positivt med 36,7 Mkr från
omvärdering av biologiska tillgångar, samt negativt med 9,9 Mkr,
främst kopplat till löner under uppsägningstid. Omvärdering av
derivat påverkade resultatet positivt med 1,7 Mkr. Rensat för dessa
jämförelsestörande poster är resultatet efter finansiella poster för
kvartalet ca 21 Mkr bättre än föregående år.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 55.000 M3sv
vilket innebär en ökning med 8.000 m3sv mot föregående år.
Kapacitetsutnyttjandet har varit högt under kvartalet. Den förenklade
produktmixen och den milda vintern bidrar med goda
produktionsförutsättningar.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 18,1 (0,1) Mkr, vartill kommer
outnyttjade checkkrediter om 33,4 (17,2) Mkr. Därutöver finns
beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 10,2 (9,2)
Mkr. Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel
uppgår till 136,3 (235,6) Mkr. Räntekostnaden är väsentligt lägre än
föregående år.

Den 30 augusti 2013 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets
huvudfinansiär. Kreditfaciliteten löper till 30 november 2015 och
omfattar refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån
samt etablerande av ny checkräkningskredit och bankgarantier. Utöver
sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav
innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för
huvudfinansiären att få insyn i verksamheten och att årlig
vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat.

Kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta
åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets
rörelseresultat. Bolaget har upprättat en handlingsplan som är
godkänd av Bolagets huvudfinansiär.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 38,8 (4,7)
Mkr. De enskilt största posterna utgörs av investeringen i ny
klenlinje i Mörlunda med 25,1 Mkr samt återuppbyggnad av
Linaxanläggningen vid Bitus med 11,2 Mkr. Investeringen i den nya
Linaxanläggningen avser ersättningsinvestering kopplat till branden
som inträffade den 1 mars 2013 och finansieras av erhållen
försäkringsersättning.

Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande
direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt
återspeglas i verkställande direktörens ersättning och i övrigt öka
intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets
ägare beslutade årsstämman 2014 att införa ett personaloptionsprogram
i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut
beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000
teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören
över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls.
Programmet har inte haft någon väsentlig påverkan på periodens
resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget
I samband med omorganisationen har moderbolaget sålt tre dotterbolag
till dotterbolaget Bergs Timber Production AB (tidigare Bergs Timber
Orrefors AB). I anslutning till denna försäljning har moderbolaget
också lämnat ett aktieägartillskott till Bergs Timber Production AB.

Viktiga händelser efter balansdagen
Den 17 mars genomfördes de första provsågningarna i den nya klenlinjen
i Mörlunda. Detta innebär att projektet ligger helt enligt tidsplan
och ger goda förutsättningar för ökad produktion i Mörlunda. Den nya
såglinjen har en kapacitet på 110.000 m3sv vid två skift, vilket är
en ökning med ca 50.000 m3sv jämfört med den gamla såglinjen. Den nya
sågen kräver ingen ökad bemanning.

Arbetet med att fusionera koncernens fyra dotterbolag pågår.
Fusionsplanerna är inlämnade till bolagsverket och kungörelsen
annonserades i Post och inrikes tidningar den 20 mars och fusionen
förväntas vara slutförd i slutet av maj månad.

Framtidsutsikter
Från en låg nivå förbättras nu byggmarknaden på flera marknader.
Samtidigt är det generellt ett något bättre konjunkturläge på flera
viktiga marknader. Sågverksbranschen har under det senaste halvåret
fått ett bättre marknadsläge och framtidstron har ökat. Samtidigt är
lönsamheten för de flesta svag eller obefintlig. Priserna på sågade
trävaror steg under hösten 2013 för att sedan plana ut under vintern.
Vi har nu goda förhoppningar om prisjusteringar uppåt under våren...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.