Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 september 2016 - 28 februari 2017 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2016 - 28 februari 2017)

· Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på
528,5 Mnkr (420,9). Resultatet efter skatt uppgår till 0,4 Mnkr
(0,1), vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på 0,00 kronor
(0,00).

· Den finansiella ställningen är fortsatt god. Soliditeten uppgår
till 48,4 procent (43,7) och tillgängliga likvida medel inklusive ej
utnyttjade checkkrediter uppgår till 107,6 Mnkr (40,7). Vidare uppgår
koncernens räntebärande nettoskuld, efter avdrag för likvida medel,
till 200,8 Mnkr (215,7).

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till
10,9 Mnkr, vilket är 25,7 Mnkr bättre jämfört med samma period
föregående år.

· Integrationen av sågverket i Broakulla har pågått under
delårsperioden och är i slutfasen.

· Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under
delårsperioden.

· Efter förvärvet av sågverket i Vimmerby uppgår koncernens
produktionstakt till ca 530 000 m3 sågade trävaror vid nuvarande
driftsformer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andra kvartalet (1 december 2016 - 28 februari 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 258,3 Mnkr (196,9). Resultatet
efter skatt uppgår till -2,9 Mnkr (-4,5), vilket gav ett resultat per
aktie efter skatt på -0,02 kronor (-0,04).

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till
-29,9 Mnkr, vilket är 18,2 Mnkr lägre jämfört med samma period
föregående år.

· Förvärvet av sågverket i Vimmerby genomfördes under andra
kvartalet.

· Resultatet för kvartalet är inte tillfredsställande men är i nivå
med våra interna förväntningar. Det andra kvartalet är normalt
räkenskapsårets resultatmässigt sämsta då den starkaste perioden för
utleveranser är vår och sommar samt att produktionsförutsättningarna
normalt är sämre på vintern.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, telefon 010-19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under
adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror
med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem
sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla
och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid
fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för
vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14
mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår efter förvärvet av
sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än
hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per
år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till
Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin
samt som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran
anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk.
Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från
rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete.
Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på
Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs
Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2016 - 28
februari 2017)

Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 528,5
Mnkr (420,9). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick
till 0,5 Mnkr (0,1). Ökningen av nettoomsättningen beror på att
sågverket i Broakulla som förvärvades i juli 2016 och ingår hela
delårsperioden samt att sågverket i Vimmerby ingår från och med
förvärvet den 9 januari 2017. Broakulla tillför 44 Mnkr och sågverket
i Vimmerby 40 Mnkr till koncernens nettoomsättning under
delårsperioden.

Resultat efter skatt blev 0,4 Mnkr (0,1) vilket gav ett resultat per
aktie efter skatt med 0,0 kronor (0,0). Resultatet under
delårsperioden har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser
med -2,5 Mnkr (0,3) samt transaktionskostnader för förvärvet av
Vimmerby sågverk med -1,4 Mnkr (0,0). Vidare belastas delårsperioden
av ökade finansiella kostnader, vilket främst är hänförligt till
finansieringen av förvärvet av sågverket i Vimmerby. Koncernens
finansiella kostnader uppgår för delårsperioden till -3,5 Mnkr
(-2,9). Ökningen beror främst på finansiella kostnader i anslutning
till förvärvet av sågverket i Vimmerby.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 227 000 m3sv vilket är en
ökning med 49 000 m3sv jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby.
För jämförbara enheter är produktionen ca 4 000 m3 lägre än
föregående år.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2016 - 28
februari 2017)

Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om
258,3 Mnkr (196,9). Koncernens resultat efter finansiella poster
uppgick till -3,8 Mnkr (-5,8). Ökningen av nettoomsättningen beror på
att sågverket i Broakulla som förvärvades i juli 2016 ingår hela
kvartalet samt att sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet
den 9 januari 2017. För kvartalet bidrar Broakulla med 21 Mnkr och
Vimmerby med 40 Mnkr till koncernens nettoomsättning för andra
kvartalet.

Resultat efter skatt blev -2,9 Mnkr (-4,5) vilket gav ett resultat per
aktie efter skatt med -0,02 kronor (-0,04). Resultatet under andra
kvartalet har påverkats positivt av orealiserade
valutakursdifferenser med 1,9 Mnkr (0,2) och negativt med -1,4 Mnkr
(0,0) avseende transaktionskostnader för förvärvet av Vimmerby
sågverk. Under andra kvartalet är de finansiella kostnaderna högre än
föregående år vilket är hänförligt till finansieringen av förvärvet
av sågverket i Vimmerby. Resultatet för kvartalet är inte
tillfredställande men är i nivå med våra interna förväntningar. Det
andra kvartalet är normalt räkenskapsårets resultatmässigt sämsta då
den starkaste perioden för utleveranser är vår och sommar samt att
produktionsförutsättningarna normalt är sämre på vintern.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 115 000 m3sv vilket är en
ökning med 39 000 m3sv jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby.
För jämförbara enheter är produktionen ca 2 000 m3 högre än
föregående år. Produktionen har påverkats negativt av låga
råvaruflöden.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 3,6 Mnkr (0,8), vartill kommer
outnyttjade checkkrediter om 104,0 Mnkr (39,9). Därutöver finns
beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 11,0 Mnkr
(15,2). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel
uppgår till 200,8 Mnkr (215,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10,9 Mnkr vilket
är 25,7 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet
från den löpande verksamheten beror främst på lägre lageruppbyggnad
från befintliga verksamheter jämfört med samma period föregående år.
Vidare har årets kassaflöde från investeringsverksamheten belastats
med 30,6 Mnkr avseende kontant betalning i samband med förvärvet av
sågverket i Vimmerby.

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets
huvudfinansiär. Den nya Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr
och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175
Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den
nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar
huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och
bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom
EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga
villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten.
Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska
överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de
avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.

I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber
erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av
förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet
som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter
justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya
checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet
och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30.
Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor och
koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under
delårsperioden uppgår till 12,2 Mnkr (15,4). Investeringarna avser
till största delen investeringar i Broakulla som ett led i
omställningen av produktionen, uppgraderingar av hyvelintag till
Gransjö samt en ny truck i Gransjö. Försäljning av
anläggningstillgångar uppgår till 5,3 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser
försäljning av koncernens andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt att öka i den takt som
förväntats. Detta gäller inte minst i USA, Sverige och Kina. Vi har
även märkt av en förbättrad efterfrågan från de Nordafrikanska
marknaderna. Den Brittiska marknaden präglas, trots en relativt hög
byggaktivitet, av de pågående BREXIT-diskussionerna. Det finns en
märkbar osäkerhet om vilka effekter BREXIT får på den engelska
ekonomin.

Råvaruflödet har under vintern varit lägre än förväntat i södra
Sverige och delvis begränsat produktionen. Totalt sett så ser vi att
produktionen av trävaror ökar något men i lägre takt än
konsumtionsökningen och vi förväntar oss fortsatt god efterfrågan på
trävaror under våren och sommaren.

Resultatet för Bergs Timber i Q 2 är inte tillfredsställande men i
nivå med de interna förväntningarna. De under senaste året genomförda
förvärven är under intrimning och vi har ännu inte uppnått full
potential i produktion och marknad. Vi har under vintern förstärkt
organisationen på olika sätt och ser positivt på hur vi kommer att
föra Bergs Timber framåt. Den något knappa råvarutillgången har under
perioden delvis bromsat produktionen. Denna situation fortsatte under
mars, med produktionsstörningar till följd. Vi ser nu under april en
vändning och en gradvis återgång till ett mera normalt råvarulager.

Vi arbetar för närvarande med att planlägga ett antal investeringar
vid våra sågverk. I samband med detta har Bergs Timber, efter
delårsperiodens ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.