Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Beslut från extra bolagsstämma i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – 26 oktober 2021 - Sinch AB (publ) (“Sinch” eller “Bolaget”) höll en extra bolagsstämma tisdagen den 26 oktober 2021.  

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om apport

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission upp till 51 000 000 aktier med bestämmelse om apport. Rätten att teckna sig för aktierna ska uteslutande tillkomma Deliver Parent L.P och andra direkta och indirekta aktieägare i Deliver Holdings LLP (som äger PathWire-koncernen) och betalning ska ske genom tillskott av en fordran om 1 miljard USD.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler motsvarande mer än 10 procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Beslut om incitamentsprogram II 2021

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sinch-koncernen (”LTI II 2021”).

LTI II 2021 omfattar en serie personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang). Vid fullt utnyttjande av samtliga tecknings- och personaloptioner emitterade under LTI II 2021 kan upp till 3 210 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,43 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av tecknings-optionerna ökar bolagets aktiekapital med 32 100 kronor. Beräkningarna ovan har baserats på antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande.

Övrig information

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland
Investor Relations
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 10:00 CEST den 26 oktober 2021.

Bilaga


Författare GlobeNewswire