Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Besqab: Besqab Delårsrapport januari-mars 2016 Hög lönsamhet och stor efterfrågan på Besqabs bostäder

PRESSMEDDELANDE 2016-05-12

"Besqab inleder 2016 med god försäljning och hög lönsamhet i en
fortsatt stark bostadsmarknad. Vår utveckling visar på förmåga att
tillvarata de möjligheter marknadens gynnsamma förutsättningar ger.
Kvartalets resultat är sällsynt bra, stärkt av försäljningen av två
av våra vård- och omsorgsfastigheter. Vi arbetar vidare för att
fortsätta växa på stabil och lönsam grund."

- Anette Frumerie, VD
Januari-mars 2016

· Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till
382,0 Mkr (370,2) och rörelseresultatet till 128,9 Mkr (45,1), varav
resultat från fastighetsförsäljningar 58,8 Mkr

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 278,4 Mkr (344,3) och
rörelseresultatet till 115,7 Mkr (43,6), varav resultat från
fastighetsförsäljningar 58,8 Mkr

· Resultatet efter skatt ökade till 113,2 Mkr (39,1) motsvarande
7,31 kr per aktie (2,52)

· Eget kapital uppgick per den 31 mars uppgick till 1 011,3 Mkr
(720,4) motsvarande 65,43 kr per aktie (46,43)

· Likvida medel var vid periodens utgång 328,1 Mkr (228,4)
Väsentliga händelser under första kvartalet

· I januari avtalade Besqab om förvärv av del av en fastighet i
Stureby i Stockholm, för omvandling till cirka 60 lägenheter. Säljare
är en bostadsrättsförening.

· Besqab har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på
Tavelsjövägen i Årsta. Markanvisningen omfattar cirka 65 lägenheter.

· I mars tillträdde Besqab Lantmännens fastigheter i Kungsängen i
Uppsala, omfattande cirka 500 byggrätter till Besqab.

· Vård- och omsorgsfastigheterna Silverhöjden i Lidingö och
Granparken i Norrtälje har sålts till Lantmännen. Resultatet från
försäljningarna uppgår till 58,8 Mkr.

· I februari offentliggjordes att Besqab erhåller priset för
bostadsutvecklingsbranschens nöjdaste kunder 2015 med ett NKI (Nöjd
Kund Index) på 81 av 100.

KONCERNEN I SIFFROR jan-mar jan-mar apr jan-dec
2016 2015 2015-mar 2015
2016
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 382,0 370,2 1 486,7 1 474,9
1)
Rörelseresultat enligt 128,9 45,1 361,0 277,3
segmentsredovisning, Mkr, 1)
Rörelsemarginal enligt 33,7 12,2 24,3 18,8
segmentsredovisning, %, 1)
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning 18,3 12,2 18,2 16,7
exklusive fastighetsförsäljningar, %, 1)

Intäkter, Mkr 278,4 344,3 1 343,4 1 409,3
Rörelseresultat, Mkr 115,7 43,6 347,6 275,4
Resultat efter skatt, Mkr 113,2 39,1 335,3 261,2
Rörelsemarginal, % 41,6 12,7 25,9 19,5
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 47,2 22,3 38,7 32,9
Soliditet, % 70,3 53,9 - 59,2
Resultat per aktie, kr 7,31 2,52 21,62 16,83
Eget kapital per aktie, kr 65,43 46,43 - 58,52

Antal produktionsstartade bostäder, st 97 142 344 389
Antal sålda bostäder, st 109 172 433 496
Antal bostäder i pågående produktion, st 700 548 - 639
Andel sålda och bokade bostäder i 97 89 - 96
pågående produktion, %
Antal osålda bostäder i avslutad 0 1 - 0
produktion, st

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs
verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se
not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder
och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av
bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-delarsrapport-januari-mars-201...
http://mb.cision.com/Main/9279/2007458/514621.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/2007458/9bea48c18e4ee127.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.