Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

Besqab: Besqab till börsen - prisintervall i erbjudandet fastställt

Styrelsen för Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") och vissa av
Bolagets aktieägare* ("Säljande aktieägarna") har, i syfte att främja
Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en
ägarspridning av Bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och
försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen för Besqab
ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA.

· Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige
och ett erbjudande till institutionella investerare ("Erbjudandet")

· Erbjudandet omfattar högst 5 066 379 aktier, varav högst 4 255 319
avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811 060 avser
befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna

· Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67
- 74 kronor per aktie

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339 - 375 mkr
· Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de
nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037 - 1
145 mkr

· Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige
förväntas pågå 28 maj - 10 juni 2014

· Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå
28 maj - 11 juni 2014

· Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 juni
2014, under kortnamnet "BESQ"

· Swedbank AB (publ) ("Swedbank") agerar sole manager och bookrunner
i samband med Erbjudandet

- Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och
god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka
tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan
och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra
möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar,
tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större
tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra
processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en
än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation, säger
Anette Frumerie, VD i Besqab.

- Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad
aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och
Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ
OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En
notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida
kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt
ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan
Nordström, styrelseordförande i Besqab.

Bakgrund och motiv
Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Med 25 års erfarenhet besitter
Bolaget goda kunskaper inom projektutvecklingens alla skeden:
idéarbete, markförvärv, detaljplaneprocess, projektering,
finansiering, försäljning, kundvård, produktion och förvaltning. Ett
starkt och kompetent team står bakom varje bostadsprojekt för att ha
full kontroll och kunna säkerställa kvaliteten i alla led. Bolagets
vision är att vara Sveriges mest lönsamma projektutvecklare av
bostäder och den tryggaste affären för kunderna.

Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med
totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av
bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket
bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt
projektutveckling och förvaltning av vård- och omsorgsbostäder,
vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighetsutveckling.

Långsiktigheten finns djupt rotad i Besqabs företagskultur och Bolaget
visade redan tidigt god lönsamhet och har haft en god
utdelningstillväxt även under de perioder då konjunkturen varit
tuffare. Besqabs finansiella stabilitet innebär att Bolaget står
stadigt och är väl rustat för att på ett balanserat sätt fortsätta
växa.

Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att växa i både
Stockholms län och Uppsala genom en ökning av antalet
produktionsstarter och en ökning av byggrättsportföljen samt att
utveckla ytterligare vård- och omsorgsbostäder. Den förestående
börsnoteringen tillsammans med nyemissionen innebär förbättrade
ekonomiska möjligheter att tillvarata tillväxtpotentialen och stärker
Bolagets position på kapitalmarknaden. Emissionslikviden kommer att
användas för att finansiera Bolagets planerade tillväxtstrategi
vilken innebär att Bolaget tillvaratar den tillväxtpotential som
bedöms finnas på marknaden i enlighet med beskrivningen ovan.
Härutöver bedöms en notering av Bolagets aktier ge en ökad
uppmärksamhet och ett stärkt förtroende från befintliga och
potentiella kunder, leverantörer, medarbetare, media och investerare.
Detta medför stimulerande krav på organisationen och en ökad kunskap
om Besqab.

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och
ett erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar
högst 4 255 319 nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811
060 befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna motsvarande
cirka 27,5 respektive cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget räknat efter full anslutning till Erbjudandet. Erbjudandet
omfattar således högst 5 066 379 aktier i Besqab, motsvarande cirka
32,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget räknat efter full
anslutning till Erbjudandet.

Erbjudandepriset förväntas att fastställas inom intervallet 67 - 74
kronor per aktie. Priset kommer att fastställas av Besqabs styrelse
och de Säljande aktieägarna i samråd med Swedbank baserat på det
bedömda investeringsintresset från institutionella investerare efter
en form av anbudsförfarande (book building). Priset i erbjudandet
till allmänheten i Sverige kommer dock inte att överstiga 74 kronor
per aktie. Courtage utgår ej. Det slutliga försäljningspriset kommer
att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 12 juni
2014. Förutsatt full anslutning till Erbjudandet uppgår värdet av
Erbjudandet till cirka 339 - 375 mkr.

Handeln i Besqabs aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den
12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ". Beräknad likviddag i
Erbjudandet är den 16 juni 2014 för allmänheten och den 17 juni 2014
för institutionella investerare.

Indikativ tidplan

· Offentliggörande av prospekt: 27 maj 2014
· Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 28 maj - 10 juni 2014
· Anbudsförfarande för institutionella investerare: 28 maj - 11 juni
2014

· Offentliggörande av det slutgiltiga försäljningspriset: 12 juni
2014

· Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 12 juni 2014
· Likviddag för allmänheten: 16 juni 2014
· Likviddag för institutionella investerare: 17 juni 2014
Rådgivare
Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman
Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande, 08-463 37 62,
johan.nordstrom@skirner.se

Anette Frumerie, VD, 08-630 16 20, anette.frumerie@besqab.se

*Skirner AB, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Solid Brass AB,
Aktiebolaget Dendera Holding, Carl Wale med familj, Kristian Wale och
Atlasmuren Fastigheter AB

Viktig information
Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt
riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är
bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier
inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål
för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav
på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt,
annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller Erbjudandet har registrerats eller
kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller
hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får
inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd
har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16
20

Johan Nordström, styrelseordförande E-post: johan.nordstrom@skirner.se
Tel: 08-463 37 62

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-till-borsen---prisintervall-i-...
http://mb.cision.com/Main/9279/9591924/249566.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.