Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Besqab: Delårsrapport januari-juni 2016  Ett starkt första halvår för Besqab

"Besqabs första halvår ger ett starkt resultat och visar på fortsatt
tillväxt. Det goda resultatet har förstärkts av första kvartalets
försäljning av två utvecklingsfastigheter. Våra bostäder är
efterfrågade och periodens säljstarter har genomförts med gott
resultat. Besqab har en stabilitet i verksamheten och arbetar
målmedvetet och långsiktigt vidare för tillväxt med bibehållen
lönsamhet. " - Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2016

· Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till
836,6 Mkr (772,4) och rörelseresultatet till 206,1 Mkr (107,5), varav
resultat från fastighetsförsäljningar 58,8 Mkr

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 574,0 Mkr (774,1)
och rörelseresultatet till 177,1 Mkr (107,3), varav resultat från
fastighetsförsäljningar 58,8 Mkr

· Resultatet efter skatt ökade till 168,2 Mkr (96,2) motsvarande
10,87 kr per aktie (6,20)

· Eget kapital uppgick per den 30 juni till 989,3 Mkr (742,5)
motsvarande 64,01 kr per aktie (47,86)

· Likvida medel var vid periodens utgång 314,3 Mkr (293,5)
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· I april tecknade Besqab avtal om förvärv avseende en andra
deletapp i exploateringsområdet Eds Allé i Upplands Väsby. På
fastigheten planeras för cirka 55 småhus. Besqab är sedan tidigare
etablerade i området.

· I juni förvärvades fastigheter i centrala Täby. På fastigheterna
planerar Besqab att uppföra cirka 80 mindre lägenheter.

KONCERNEN I SIFFROR jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jul jan-dec
2016 2015 2016 2015 2015-jun 2016 2015
Intäkter enligt 836,6 772,4 454,6 402,2 1 539,1 1 474,9
segmentsredovisning,
Mkr (1)
Rörelseresultat enligt 206,1 107,5 77,2 62,4 375,9 277,3
segmentsredovisning, Mkr
(1)
Rörelsemarginal enligt 24,6 13,9 17,0 15,5 24,4 18,8
segmentsredovisning, %
(1)
Rörelsemarginal enligt 17,6 13,9 17,0 15,5 18,6 16,7
segmentsredovisning exkl
fastighetsförsäljningar,
% (1)

Intäkter, Mkr 574,0 774,1 295,6 429,9 1 209,2 1 409,3
Rörelseresultat, Mkr 177,1 107,3 61,4 63,8 345,2 275,4
Resultat efter skatt, 168,2 96,2 55,0 57,1 333,2 261,2
Mkr
Rörelsemarginal, % 30,9 13,9 20,8 14,8 28,6 19,5
Räntabilitet på eget 35,5 27,0 - - 38,5 32,9
kapital, % (2)
Soliditet, % 70,0 52,3 - - - 59,2
Resultat per aktie, kr 10,87 6,20 3,56 3,68 21,51 16,83
Eget kapital per aktie, 64,01 47,86 - - - 58,52
kr

Antal 173 271 76 129 291 389
produktionsstartade
bostäder, st
Antal sålda bostäder, st 163 308 54 136 351 496
Antal bostäder i 761 663 - - - 639
pågående produktion, st
Andel sålda och bokade 94 95 - - - 96
bostäder i
pågående produktion, %
Antal osålda bostäder i 0 0 - - - 0
avslutad
produktion, st

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari-juni 2015
och för balansposter den 30 juni 2015.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 juli 2016 kl. 07.30.

Kontaktpersoner:

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-409 416
20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-409
416 17

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder
och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av
bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/delarsrapport-januari-juni-2016--ett-...
http://mb.cision.com/Main/9279/2049468/542607.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/2049468/ba43af33ccfb5142.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.