Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Besqab: Delårsrapport januari-juni 2018

God marknadskontakt i säljstartade projekt

Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi
upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har
haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat
produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark
balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår
strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna
efterfrågar. - Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2018

· Enligt segmentsredovisningen1) uppgick periodens intäkter till
663,8 Mkr (772,9) och rörelseresultatet till 66,3 Mkr (125,1)

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 770,0 Mkr (856,1)
och rörelseresultatet till 109,9 Mkr (135,3)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 89,1 Mkr (112,8),
motsvarande 5,79 kr per aktie (7,32)

· Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 278,2 Mkr (1 084,3)
motsvarande 83,22 kr per aktie (70,46)

· Likvida medel var vid periodens utgång 473,3 Mkr (354,4)
· Antal sålda bostäder var för perioden 75 (206) och antal
produktionsstartade 147 (256)

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Vårdboendet Sarahemmet i Ältadalen i Nacka, färdigställdes samt
togs i bruk av vårdgivaren Ersta Diakoni.

· Den 9 april 2018 tillträdde Magnus Ekström tjänsten som ny CFO och
medlem av Besqabs koncernledning.

Koncernen jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jul 2017-jun jan-dec
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Intäkter enligt 663,8 772,9 381,5 388,9 1 818,1 1 927,2
segmentsredovisning, Mkr
1)
Rörelseresultat enligt 66,3 125,1 30,2 62,3 281,1 339,8
segmentsredovisning, Mkr
1)
Rörelsemarginal enligt 10,0 16,2 7,9 16,0 15,5 17,6
segmentsredovisning, %
1)
Rörelsemarginal enligt 10,0 16,2 7,9 16,0 11,0 13,5
segmentsredovisning
exkl
fastighetsförsäljningar,
% 1)

Intäkter, Mkr 770,0 856,1 445,6 424,7 1 959,1 2 045,2
Rörelseresultat, Mkr 109,9 135,3 59,4 70,0 345,7 371,0
Resultat efter skatt, 89,1 112,8 47,7 57,9 296,4 320,1
Mkr
Rörelsemarginal, % 14,3 15,8 13,3 16,5 17,6 18,1
Räntabilitet på eget 13,9 20,9 - - 25,1 27,0
kapital,
% 2)
Soliditet, % 70,7 63,4 - - - 71,8
Resultat per aktie före 5,79 7,32 3,10 3,76 19,26 20,78
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 83,22 70,46 - - - 83,97
kr

Antal 147 256 147 145 341 450
produktionsstartade
bostäder, st
- varav vård- och - 54 - 54 - 54
omsorgsbostäder, st
Antal sålda bostäder, 75 206 55 101 161 292
st 3)
Antal bostäder i 800 856 - - - 732
pågående produktion,
st 3)
Andel sålda och bokade 59 82 - - - 66
bostäder i pågående
produktion, % 3)
Antal osålda bostäder i - 1 - - - 10
avslutad produktion, st
3)
- varav upptagna i - 1 - - - 3
balansräkningen

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten. Jämförelsetal för
resultatposter avser perioden januari-juni 2017 och för balansposter
den 30 juni 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i
delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.
I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström
rapporten via en livesänd telefonkonferens. Presentationen går att
följa via telefon +46 (0)8 506 921 80

(konferens-ID: 9092549) eller webbsändning
http://media.fronto.com/cloud/besqab/180720/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, anette.frumerie@besqab.se, 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 juli 2018 klockan 07:30
(CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2578508
http://mb.cision.com/Main/9279/2578508/881186.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/2578508/9dc9febf78f055ad.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.