Du är här

2017-05-18

Besqab: Delårsrapport januari-mars 2017God lönsamhet och stabil efterfrågan inleder 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-05-18

"Året har inletts med fortsatt hög efterfrågan på Besqabs projekt.
Befolkningstillväxten på våra marknader och stor efterfrågan på
bostäder borgar för en fortsatt stark utveckling. Vår
byggrättsportfölj, med byggrätter i mycket eftertraktade lägen, utgör
en bra bas för fortsatt tillväxt med långsiktig lönsamhet." - Anette
Frumerie, VD

Januari-mars 2017

· Enligt segmentsredovisningen1 uppgick periodens intäkter till
384,0 Mkr (382,0) och rörelseresultatet till 62,8 Mkr (128,9) varav
resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8)

· Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 431,4 Mkr (278,4) och
rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (115,7) varav resultat från
fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 54,9 Mkr (113,2),
motsvarande 3,56 kr per aktie (7,31), varav resultat från
fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8)

· Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 130,7 Mkr (1 011,3)
motsvarande 73,35 kr per aktie (65,43)

· Likvida medel var vid periodens utgång 315,9 Mkr (328,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Besqab vann en markanvisningstävling för att bygga 300 bostäder
på Norrberget i centrala Vaxholm.

Koncernen i siffror jan-mar jan-mar apr 2016- jan-dec 2016
2017 2016 mar 2017

Intäkter enligt 384,0 382,0 1 686,1 1 684,1
segmentsredovisning, Mkr
1)
Rörelseresultat enligt 62,8 128,9 281,6 347,7
segmentsredovisning, Mkr
1)
Rörelsemarginal enligt 16,4 33,7 16,7 20,6
segmentsredovisning, % 1)
Rörelsemarginal enligt 16,4 18,3 16,7 17,2
segmentsredovisning
exkl
fastighetsförsäljningar, %
1)

Intäkter, Mkr 431,4 278,4 1 359,9 1 206,9
Rörelseresultat, Mkr 65,3 115,7 227,2 277,6
Resultat efter skatt, Mkr 54,9 113,2 203,2 261,5
Rörelsemarginal, % 15,1 41,6 16,7 23,0
Räntabilitet på eget 19,9 47,2 19,0 26,4
kapital, % 2)
Soliditet, % 59,6 70,3 - 59,5
Resultat per aktie, kr 3,56 7,31 13,16 16,91
Eget kapital per aktie, kr 73,35 65,43 - 69,75

Antal produktionsstartade 111 97 470 456
bostäder, st
- varav vård- och - - 54 54
omsorgsbostäder, st
Antal sålda bostäder, st 105 109 258 262
3)
Antal bostäder i pågående 785 700 - 776
produktion, st 3)
Andel sålda och bokade 82 97 - 87
bostäder i pågående
produktion, % 3)
Antal osålda bostäder i 1 - - 2
avslutad produktion, st 3)
- varav upptagna i 1 - - 2
balansräkningen

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.
Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari-mars 2016
och för balansposter den 31 mars 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409
416 20

Björn Somnäs, ekonomichef , e-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel:
070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande

den 18 maj 2017 kl 07:30 (CEST).
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/delarsrapport-januari-mars-2017god-lo...
http://mb.cision.com/Main/9279/2267861/675959.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/2267861/aa6477da1266ae1c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.