Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Besqab: Delårsrapport januari-september 2017 - Tillväxt med god lönsamhet

PRESSMEDDELANDE 2017-11-10

"Bostadsmarknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer
differentierad marknad med lokala variationer i utbud och
efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt
utformning av våra projekt. Besqab har under rapportperioden haft en
stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har
förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt. Vi
står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd
byggrättsportfölj." - Anette Frumerie, VD

Januari-september 2017

· Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till
1 495,5 Mkr (1 217,4) och rörelseresultatet till 229,9 Mkr (271,2)
varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)

· Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 1 594,1 Mkr (857,5)
och rörelseresultatet uppgick till 253,3 Mkr (226,5) varav resultat
från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 208,0 Mkr
(212,8), motsvarande 13,50 kr per aktie (13,76), varav resultat från
fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8).

· Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 179,6 Mkr (1
034,2) motsvarande 76,65 kr per aktie (66,92)

· Likvida medel var vid periodens utgång 407,9 Mkr (295,4)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Besqab har fått en markanvisning om cirka 80 bostadsrättslägenheter
och en förskola i Stureby i Enskede. Produktionsstart beräknas till
tidigast 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Besqab har avtalat om försäljning av vårdfastigheten Fuxen 2 till Heba
Fastighets AB. Tillträde är planerat till 1 december 2017.
Försäljningen ger en resultateffekt om cirka 80 Mkr.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari-september
2016 och för balansposter den 30 september 2016. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.

jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep okt jan-dec
2017 2016 2017 2016 2016- 2016
Koncernen sep
2017
Intäkter enligt 1 495,5 1 217,4 722,6 380,8 1 962,2 1 684,1
segmentsredovisning,
Mkr, 1)
Rörelseresultat enligt 229,9 271,2 104,8 65,1 306,5 347,7
segmentsredovisning,
Mkr, 1)
Rörelsemarginal enligt 15,4 22,3 14,5 17,1 15,6 20,6
segmentsredovisning, %,
1)
Rörelsemarginal enligt 15,4 17,4 14,5 17,1 15,6 17,2
segmentsredovisning
exkl
fastighetsförsäljningar,
%, 1)

Intäkter, Mkr 1 594,1 857,5 738,0 283,4 1 943,6 1 206,9
Rörelseresultat, Mkr 253,3 226,5 118,0 49,4 304,5 277,6
Resultat efter skatt, 208,0 212,8 95,2 44,5 256,8 261,5
Mkr
Rörelsemarginal, % 15,9 26,4 16,0 17,4 15,7 23,0
Räntabilitet på eget 24,6 29,2 - - 23,2 26,4
kapital,
%, 2)
Soliditet, % 57,5 69,1 - - - 59,5
Resultat per aktie för 13,50 13,76 6,19 2,88 16,66 16,91
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 76,65 66,92 - - - 69,75
kr

Antal 357 260 101 87 499 456
produktionsstartade
bostäder, st
- varav vård- och 54 0 0 0 108 54
omsorgsbostäder, st
Antal sålda bostäder, 244 197 38 34 309 262
st, 3)
Antal bostäder i 892 762 - - - 776
pågående
produktion, st, 3)
Andel sålda och bokade 80 90 - - - 87
bostäder i pågående
produktion, % 3
Antal osålda bostäder i 1 2 - - - 2

avslutad produktion, st,
3)
- varav upptagna i 1 2 - - - 2
balansräkningen

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 sid 11.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.
I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie och Björn Somnäs
rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen
går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 eller webbsändning
(http://media.fronto.com/cloud/besqab/171110/).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409
416 20

Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel:
070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2017 klockan
07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/delarsrapport-januari-september-2017-...
http://mb.cision.com/Main/9279/2387290/749156.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/2387290/bc823316887548f8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.