Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Besqab: Delårsrapport januari-september 2019

God försäljningstakt stärker kvartalets resultat
Intresset för Besqabs bostäder växer och våra visningar är välbesökta.
Försäljningstakten i projekten har varit fortsatt god, vilket har
haft en positiv effekt på kvartalets resultat. Vidare har vi
produktionsstartat 253 hyresrätter i projektet Lindallén i Uppsala
och det är roligt att se vår hyresaffär ta form. Den växande tilltron
till en stabil bostadsmarknad med långsiktigt låga räntor bidrar till
de svenska hushållens tro på stigande bostadspriser och medför att
intresset för nyproduktion ökar. I kombination med Besqabs starka
finansiella ställning, eftertraktade byggrätter och våra samlade
erfarenheter efter 30 år i branschen har vi de rätta
förutsättningarna för fortsatt framgångsrik tillväxt. - Anette
Frumerie

Januari-september 2019

· Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till
865,2 Mkr (911,5) och rörelseresultatet till 79,7 Mkr (100,3)

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 903,3 Mkr (983,0) och
rörelseresultatet till 90,9 Mkr (137,6)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (112,1)
motsvarande 5,44 kr per aktie (7,29)

· Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 357,3 Mkr (1
300,6) motsvarande 88,32 kr per aktie (84,73)

· Likvida medel uppgick till 576,7 Mkr (490,7) vid periodens utgång
· Antal produktionsstartade bostäder ökade till 391 (147)
· Antal sålda bostäder ökade till 487 (113)
Juli-september 2019

· Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till
271,5 Mkr (247,7) och rörelseresultatet till 45,0 Mkr (33,9)

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 218,6 Mkr (213,0) och
rörelseresultatet ökade till 42,7 Mkr (27,7)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 39,4 Mkr (23,0)
motsvarande 2,57 kr per aktie (1,50)

· Antal produktionsstartade bostäder ökade till 253 (0)
· Antal sålda bostäder ökade till 95 (38)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Under kvartalet produktionsstartades hyresrättsprojektet Lindallén
i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Lindallén består av 253 lägenheter.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.

Jämförelsetal avser för resultatposter perioden januari-september 2018
och för balansposter den 30 september 2018. Definitioner av nyckeltal
finns på sidan 21 i delårsrapporten.

Koncernen jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep okt jan-dec
2019 2018 2019 2018 2018-sep 2018
2019
Intäkter enligt 865,2 911,5 271,5 247,7 1 224,8 1 271,3
segmentsredovisning,
Mkr, 1)
Rörelseresultat 79,7 100,3 45,0 33,9 96,9 117,6
enligt
segmentsredovisning,
Mkr, 1)
Rörelsemarginal 9,2 11,0 16,6 13,7 7,9 9,3
enligt
segmentsredovisning,
%, 1)

Intäkter, Mkr 903,3 983,0 218,6 213,0 1 232,0 1 311,8
Rörelseresultat, Mkr 90,9 137,6 42,7 27,7 99,8 146,5
Resultat efter 83,5 112,1 39,4 23,0 93,0 121,5
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 10,1 14,0 19,6 13,0 8,1 11,2
Räntabilitet på eget 8,4 11,5 - - 7,0 9,3
kapital,
%, 2)
Soliditet, % 65,3 68,8 - - - 64,5
Resultat per aktie 5,44 7,29 2,57 1,50 6,06 7,91
före
utspädning, kr
Eget kapital per 88,32 84,73 - - - 85,37
aktie, kr

Antal 391 147 253 0 551 307
produktionsstartade
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i 990 690 - - - 850
pågående
produktion, st, 3)
Antal sålda 487 113 95 38 560 186
bostäder, st, 4)
Andel sålda och 65 53 - - - 56
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 5)
Antal osålda 5 5 - - - 1
bostäder i
avslutad produktion,
st, 5)
- varav upptagna i 1 0 - - - 1
balansräkningen, st

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads-/äganderätter.
I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus
Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast.
Presentationen går att följa via telefon

+46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1741719#) eller webbsändning
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409
416 20

Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 8 november 2019 klockan
07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/delarsrapport-januari-september-2019...
https://mb.cision.com/Main/9279/2956661/1137730.pdf
https://mb.cision.com/Public/9279/2956661/ad8abfa6b20938c7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.