Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Besqab: Delårsrapport januari-september 2020

Januari-september 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 662,0 Mkr (865,2) och rörelseresultatet till 48,8 Mkr (79,7)
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 45,9 Mkr (75,1) motsvarande 2,98 kr per aktie (4,89)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 398,3 Mkr (1 359,9) motsvarande 90,93 kr per aktie (88,49)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 594,1 Mkr (580,4)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 184 (391)
 • Bedömt övervärde i färdigställda utvecklingsfastigheter uppgick per balansdagen till 160 Mkr (82)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 260 (487), varav 260 bostads-/äganderätter (234) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 1 135,2 Mkr (1 263,7) och rörelseresultatet till 98,0 Mkr (123,2). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (98,9) motsvarande 5,46 kr per aktie (6,43)

Juli-september 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 195,4 Mkr (271,5) och rörelseresultatet till 14,3 Mkr (44,9)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 13,4 Mkr (41,5) motsvarande 0,87 kr per aktie (2,71)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 55 (253)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 93 (95), varav 93 bostads-/ äganderätter (95) och 0 hyresrätter (0)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 412,2 Mkr (604,7) och rörelseresultatet till 38,9 Mkr (34,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 33,0 Mkr (26,7) motsvarande 2,15 kr per aktie (1,74)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Detaljplanen som innefattar Besqabs projekt Ella Allé i centrala Täby vann i september laga kraft efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen.
 • I september tecknade RAW Property markanvisningsavtal avseende cirka 80 lägenheter i Mälaräng i södra Stockholm. Detaljplanen är lagakraftvunnen och produktionsstart planeras till 2022.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiell jan-sep  jan-sep jul-sep jul-sep okt jan-dec
utveckling - 2020  2019  2020  2019 2019-sep  2019
segmentsredovisning, 2020
1)
Intäkter, Mkr 662,0 865,2 195,4 271,5 1 086,4 1 289,6
Rörelseresultat, Mkr 48,8 79,7 14,3 44,9 78,5 109,4
Resultat efter 45,9 75,1 13,4 41,5 73,2 102,4
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 7,4 9,2 7,4 16,5 7,2 8,5
Räntabilitet på eget 4,4 7,5 - - 5,3 7,6
kapital,
%, 3)
Soliditet, % 62,2 65,1 - - - 67,9
Resultat per aktie 2,98 4,89 0,87 2,71 4,77 6,66
före
utspädning, kr
Eget kapital per 90,93 88,49 - - - 90,31
aktie, kr

Försäljning och jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep okt jan-dec
produktion 2020 2019 2020 2019 2019- 2019
sep 2020
Antal 184 391 55 253 302 509
produktionsstartade
bostäder, st, 4)
Antal bostäder i 1 000 990 - - - 964
pågående
produktion, st, 4)
Antal sålda 260 487 93 95 339 566
bostäder, st, 5)
Andel sålda och 74 65 - - - 61
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 6)
Antal osålda 1 5 - - - 5
bostäder i
avslutad produktion,
st, 6)
  - varav upptagna i 1 1 - - - 1
balansräkningen, st

1) Segmentsredovisningen avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostadsrättsprojekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari-mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.
3) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
4) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
5) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.
6) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
 

I dag klockan 14.00 presenterar Carola Lavén, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 2941368#) eller online på https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 13:00 (CEST).

Författare Besqab

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.