Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Beyond Frames: Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322,
kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i
Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 27
maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast den 27 maj 2019.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes
till Beyond Frames, Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm. Vid anmälan
ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering,
s.k.rösträttsregistrering, måste i god tid före den 27 maj 2019, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör;

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter och revisorer;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av
aktier;

15. Avslutande av stämman.
Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet
revisorer

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4)
styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en
(1) revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 168 000 kronor ska
utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 46 500 kronor per
ledamot. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Ricky Helgesson,
Daniel Drambo, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval.
Aktieägarna föreslår vidare att Ricky Helgesson omväljs till
styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att omval av det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn
Gabriella Hermansson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Ricky Helgesson väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till 9 455
000 avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon
utdelning för räkenskapsåret 2018. Efter föreslagen disposition
uppgår fritt eget kapital till 43 589 000.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission
av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till
högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är
utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran
på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 14 beslut om bemyndigande för styrelsen
besluta om nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 12 519
760 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten
omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag,
koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till
beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman
och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga
ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, maj 2019

Styrelsen

VD

johan.larsson@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom
dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta
spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och
roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR
och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma
paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av
spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera
spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beyond-frames/r/kallelse-till-arsstamma-i-bey...
https://mb.cision.com/Main/17662/2804356/1037952.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.