Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Bilia AB: Bilia AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligatione...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG
I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON,
SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I
DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Bilia AB (publ) (“Bilia” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om
genomfört återköp enligt erbjudande daterat 27 september 2018 till
innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Obligationerna”)
att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”
Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som
anges i ett separat återköpsdokument daterat 27 september 2018 (”Tender
Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida
Återköpserbjudande 2018

.

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 4 oktober 2018 hade
giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK
659.000.000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet.
Information om återköpt belopp anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen
(New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document)
har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 800.000.000 i nya
seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om 5 år har givits ut
(de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m
Stibor + 140 räntepunkter. I enlighet med Bolagets rätt enligt Tender
Information Document att från tid till annan ändra eller avstå från angivna
villkor i Återköpserbjudandet informerar Bolaget om att det, för att kunna
godta ett större antal återköpsinstruktioner än det som tidigare angivits,
inte avser att fullt ut tillämpa den angivna transaktionsgränsen
(Transaction Cap, såsom definierats i Tender Information Document) och
följaktligen att giltiga återköpsinstruktioner till ett totalt belopp om
SEK 500.000.000 som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att
godkännas för köp av Bolaget. Nedskalning av återköpsinstruktioner kommer
att göras i enlighet med de principer som anges i Tender Information
Document. De återköpta Obligationerna kommer att hållas av Bolaget och
kommer inte att makuleras.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte
upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för
Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Inlämnat återköpsbelopp / Godkänt
återköpsbelopp / Utestående belopp / Pris

2016/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0008186886 / SEK
659.000.000 / SEK 500.000.000/ SEK 1.000.000.000 /104,00%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 11 oktober 2018.
Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras
genom sekundär handel hos till DNB Markets en del av DNB Bank ASA, filial
Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Joint Bookrunners” och ”
Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart
koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

KONTAKTUPPGIFTER

Joint Bookrunners och Dealer Managers

DNB Markets en del av DNB Bank ASA, filial Sverige
Email: bond.syndicate@dnb.no Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 4 oktober 2018

Bilia AB (publ)

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden
(2007:528). Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande
den 4 oktober 2018, kl. 16:15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information
Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan
till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig
i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive
Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake
Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller
till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S
i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”
Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller
distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och
de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i
någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas
eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller
till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande
att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till
någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant
erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig
värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa
jurisdiktioner (framförallt USA, Storbritannien, Frankrike och Italien) kan
vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Managers kräver att personer
som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana
restriktioner.

Bilaga

* Information om genomfört återköp och emission av obligationer

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.