Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

BillerudKorsnäs: Årsstämma 2017 BillerudKorsnäs AB (publ)

Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB (publ) välkomnas med denna kallelse
till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 15.00 på Hotel Rival,
Mariatorget 3, Stockholm.

Aktieägare är välkomna till stämmolokalerna från klockan 14.00. Kaffe
kommer att serveras före stämman.

Anmälan till stämman ska göras senast torsdagen den 4 maj 2017, se
nästa sida i detta dokument för närmare information om anmälan.

Beslutspunkter i sammandrag

Styrelsens förslag till dagordning för årsstämman samt de fullständiga
förslagen framgår av detta dokument.

Beslutsförslagen i korthet är följande.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet för 2016

· Stämman ska besluta om att fastställa årsredovisningen för 2016.
Årsredovisningen finns på bolagets hemsida
www.billerudkorsnas.se/Investerare/ från 6 april 2017 under rubriken
"Rapporter".

· Stämman ska besluta om disposition av årets resultat. Styrelsen
föreslår en utdelning om 4,30 kronor per aktie för 2016 och
utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den 17 maj 2017.

· Stämman ska ta ställning till ansvarsfrihet åt styrelse och VD för
2016.

Val av styrelse och revisor samt arvoden till dessa och förfarande för
tillsättande av valberedning

· Stämman ska välja en styrelse för bolaget. Valberedningen föreslår
omval av samtliga styrelseledamöter förutom Gunilla Jönson och Jan
Homan som avböjt omval. Christian Saclier och Victoria Van Camp
föreslås av valberedningen till nya styrelseledamöter.

· Stämman ska fastställa arvoden åt styrelse och revisor.
Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvodet, och arvodet
till ordföranden i revisionsutskottet, samt att arvode till revisor
ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman ska välja revisor. Valberedningen föreslår att KPMG
omväljs som revisor ytterligare ett år. Ingrid Hornberg Román kommer
fortsätta som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och ett
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

· Stämman ska fastställa riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Styrelsen förslag till riktlinjer för
ersättning är oförändrat från 2016.

· Stämman ska ta ställning till styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för max 100 ledande
befattningshavare, andra nyckelpersoner och talanger i bolaget.
Programmet har samma struktur som tidigare års aktiebaserade
incitamentsprogram, men med den ändringen att det för samtliga
aktierättsserier krävs att totalavkastningen på BillerudKorsnäs
aktien under programmets löptid överstiger 0 procent för att hälften
(50 procent) av aktierätterna i respektive serie ska berättiga till
tilldelning av aktier.

På stämman kommer bolagets VD Per Lindberg att hålla ett anförande och
informera om bolagets verksamhet. I samband med denna presentation är
aktieägarna välkomna att ställa frågor. VD:s anförande kommer att
finnas tillgängligt efter stämmans avslutande på bolagets hemsida
www.billerudkorsnas.se/Om-oss/Bolagsstyrning/ under rubriken
"Bolagsstämmor".

Solna i april 2017

Styrelsen

Information om anmälan till stämman m.m.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste anmäla sitt deltagande
senast torsdagen den 4 maj 2017 till bolaget och vara införd i
aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) torsdagen den 4 maj 2017
(den s.k. "avstämningsdagen"). Anmälan kan ske

· med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämman", Box 7841,
103 98 Stockholm, eller

· på telefon 08-402 90 62, eller
· på www.billerudkorsnas.se/arsstamma2017 under rubriken
"Bolagsstämmor".

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden
(högst två) uppges. Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till
stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 5 maj 2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste - utöver
att anmäla sig - tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före
avstämningsdagen (d v s i god tid före den 4 maj 2017) hos
förvaltaren.

Ombud

Aktieägare har rätt att delta vid årsstämman genom ombud eller
företrädare. Aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet bör i god
tid innan stämman, helst senast den 4 maj 2017, skicka fullmakt,
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till bolaget
under adress BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämman", Box 7841, 103
98 Stockholm. På www.billerudkorsnas.se/Om-oss/Bolagsstyrning/ under
rubriken "Bolagsstämmor" finns ett fullmaktsformulär tillgängligt.

Handlingar

Alla handlingar som utgör underlag för beslut vid årsstämman, förutom
årsredovisningen, återfinns i detta dokument.

Samtliga handlingar, inklusive årsredovisningen, kommer från och med
den 6 april 2017 finnas tillgängliga på bolagets hemsida,
www.billerudkorsnas.se/Om-oss/Bolagsstyrning/ under rubrikerna
"Bolagsstämmor" och "Rapporter". Handlingarna finns också
tillgängliga att hämta på bolagets kontor på adress Frösundaleden 2 B
i Solna. Aktieägare som vill ha handlingarna skickade till sig kan ta
kontakt med bolaget på telefon 08-402 90 62 och uppge sin postadress
så skickas handlingarna med post.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt
208 219 834 aktier med en röst vardera, således totalt 208 219 834
röster. Bolaget innehade 1 130 498 egna aktier, vilka inte kan
företrädas på stämman. Totalt röstetal i bolaget per nämnda tidpunkt
uppgår därmed till 207 089 336.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten
avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och
koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som avses i föregående mening.

Information to non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the annual general meeting of BillerudKorsnäs AB
(publ), to be held on Wednesday 10 May 2017 at 3 p.m. at Hotel Rival,
Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available in English on
www.billerudkorsnas.se/en/About-Us/Corporate-Governance/ under the
heading "General Meetings". For the convenience of non-Swedish
speaking shareholders, the proceedings of the annual general meeting
will be simultaneously interpreted into English. This service may be
requested when you notify your intention to attend the Annual General
Meeting.

Förslag till dagordning för årsstämman 2017

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens
utskott.

9. Verkställande direktörens anförande.
10. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016,

(b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande
direktören för 2016 års förvaltning.

1. Redogörelse för valberedningens förslag.
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman.

3. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete samt fastställande av revisorsarvode.

4. Val av styrelseledamöter:
(a) Andrea Gisle Joosen (omval, valberedningens förslag),

(b) Bengt Hammar (omval, valberedningens förslag),

(c) Mikael Hellberg (omval, valberedningens förslag),

(d) Lennart Holm (omval, valberedningens förslag),

(e) Michael M.F. Kaufmann (omval, valberedningens förslag),

(f) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag),

(g) Christian Saclier (nyval, valberedningens förslag), och

(h) Victoria Van Camp (nyval, valberedningens förslag).

1. Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande.
2. Val av revisor.
3. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

4. Styrelsens förslag till beslut om
(a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2017,

(b) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, och

(c) överlåtelse av egna aktier.

1. Beslut om förslag (a)-(o) från aktieägare.
2. Stämmans avslutande.

Fullständiga beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande

Valberedningens sammansättning 2016/17

Valberedningen i BillerudKorsnäs består av medlemmar utsedda av
bolagets fyra största aktieägare, och representerar tillsammans mer
än 30 procent av rösterna i bolaget:

· Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG
· Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
· Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder
· Pia Axelsson, utsedd av Fjärde AP-fonden (AP4).

Michael M.F. Kaufmann, som utsetts av bolagets största aktieägare,
Frapag Beteiligungsholding AG, är ordförande i valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till
årsstämman

I enlighet med punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar
valberedningen följande yttrande beträffande sina förslag till
årsstämman, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och
mångfaldspolicy.

Valberedningen inrättades under hösten 2016 och har sedan dess arbetat
med att ta fram beslutsförslag för val av stämmoordförande, val av
styrelse, val av revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorn,
m.m. Valberedningen har haft fysiska möten samt telefon- och
mejlkontakt.

Som underlag för sitt arbete och sina beslut har styrelseordföranden
översiktligt presenterat bolagets verksamhet, mål och strategier samt
arbetet i styrelsen under det gånga året. Resultatet av årets
utvärdering av styrelsen har redovisats för valberedningen. De
medlemmar i valberedningen som inte är styrelseledamöter har även
genomfört intervjuer enskilt med vissa utvalda styrelse...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.